546-0769/01 – Waste Management II (OHII)

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits7
Subject guarantorprof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Peter Fečko, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
CAB72 prof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
LAN100 Ing. Petr Langer
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 5+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Doplnit! Doplnit! Doplnit! Doplnit! Doplnit!

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

The course deals in detail with the issue of waste utilization and disposal. The individual lectures focus on recycling, thermal processing of waste, biological methods of waste disposal, composting, waste dumping and physical- chemical methods of waste disposal. 1. Thermic methods of waste disposal 2. Biological methods of waste processing 3. Waste dumping 4. Physical-chemical methods of waste disposal

Compulsory literature:

Handbook of solid waste management and waste minimization technologies / Nicholas P. Cheremisinoff. - Boston : Butterworth-Heinemann, c2003 - xi, 477 s. : il. ISBN 0-7506-7507-1

Recommended literature:

Doplnit! Doplnit! Doplnit! Doplnit! Doplnit!

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: 1. Termické metody zneškodňování odpadů Spalování odpadů Spalitelné odpady Spalování paliv – Výpočty spalovacích procesů Zařízení (pece) pro termické zneškodňování odpadů Přednosti a nevýhody spalování Využití odpadního tepla Kontrola spalování odpadů Exhalace z ohnišť průmyslových kotlů Pyrolýza odpadů 2. Biologické způsoby zpracování odpadů Průběh kompostování Základní podmínky kompostování Vermikompostování Druhy kompostu Separování a kompostování komunálního bioodpadu Optimalizace surovinové skladby kompostu Kompostování odpadů a potencionální riziko mikrobiální kontaminace Nakládání s bioodpady - možnosti využití Anaerobní rozklad Biodegradace 3. Skládkování odpadů Legislativní předpisy skládkování odpadů Zásady řízeného skládkování Procesy probíhající ve skládkách Druhy odpadů, které lze ukládat na skládky Těleso skládky (drenážní systémy, odvodňování, izolační fólie atd.) Složení průsakových vod Plyn ze skládky (vznik, jímání, zpracování – využití) Metody průzkumu skládek Ekologická působení skládek TKO a jejich rekultivace Skládky kalů z čistíren odpadních vod Vlastní technologie skádkování kalů 4. Fyzikálně-chemické způsoby likvidace odpadů Typy nebezpečných chemických odpadů Přepracování nebezpečných odpadů Solidifikace (zpevňování) odpadů Jiné způsoby zneškodňování Cvičení: 1. Výpočty spalovacích procesů 2. Výpočty spalovacích procesů 3. Exkurze – spalovna 4. Laboratorní cvičení: Stanovení spalného tepla a výhřevnosti jednotlivých vybraných typů odpadů 5. Výpočet surovinové skladby kompostů 6. Exkurze – ENVI Brno 7. Praktická aplikace legislativních předpisů - Výpočty poplatků za ukládaní odpadů 8. Simulace výběru vhodné lokality pro skládku NO na základě GIS 9. Exkurze - skládka 10.Laboratorní cvičení: Stanovení výluhů neznámých vzorků odpadů 11.Studentský seminář na téma odpadové hospodářství 12.Studentský seminář na téma odpadové hospodářství 13.Zápočtový týden

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0 3
                Other task type Other task type 33  0 3
        Examination Examination 67 (67) 0 3
                Written examination Written examination 30  0 3
                Oral Oral examination 37  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2007/2008 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2006/2007 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2006/2007 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.