546-0769/01 – Odpadové hospodářství II (OHII)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity7
Garant předmětuprof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Peter Fečko, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1998/1999Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CAB72 prof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
LAN100 Ing. Petr Langer
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 5+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Doplnit! Doplnit! Doplnit! Doplnit! Doplnit!

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se podrobně zabývá problematikou využívání a odstraňování odpadů. Jednotlivé přednášky jsou věnovány recyklaci, tepelnému zpracování odpadů, biologickým metodám odstraňování odpadů, kompostování, skládkování odpadů a fyzikálně-chemickým způsobům odstraňování odpadů.

Povinná literatura:

1. Mečislav Kuraš a kol.: Odpady, jejich využití a zneškodňování, VŠCHT Praha, 1994 2. Miroslav Rybín: Spalování paliv a hořlavých odpadů v ohništích průmyslových kotlů, SNTL, Praha 1985 3. František Straka: Metody likvidace tuhých odpadů, ISBN 80-85122-07-3 4. Dagmar Juchelková: Likvidace a využití odpadů, skripta VŠB-TU Ostrava, 5. Karel Obroučka: Termické zneškodňování odpadů, skripta VŠB-TU Ostrava 6. Časopis: Odpady, Odpadové fórum, 7. Internet: Econnect - životní prostředí, Zpravodaj MŽP, EcoMonitor http://www.vurv.cz/czbiom/ 8. Jaroslav Váňa: Skripta z předmětu ekologie a ekotechnika. 2 doplněné vydání, 1998 9. Biologické metody zneškodňování odpadů a asanace : Eugenie Hanzlíčková, sborník referátů ze seminářů, Praha, 1994 10. Petr Škapa: Odpady a odpadové hospodářství 11. Ekologické hodnocení a navrhování procesů : recyklační a maloodpadové technologie, Jan Mikoláš, Břetislav Řezníček 12. Kvalitativní rozbor problematiky ukládání odpadů do podzemních důlních děl : monografie, Vojtech Dirner, 13. Odpadové hospodářství, Vlastimil Altman, skripta VŠB-TU Ostrava, 1996 14. Recyklace odpadů IV : sborník semináře, VŠB-TU Ostrava, 2000 15. Ekologicky přijatelné způsoby hospodaření s odpady v (Euro)ekoregionu Čechy - Sasko - Slezsko. 2. mezinárodní konference 3.-4. února 1994, Most : sborník přednášek -FZP 16. Ekologizace průmyslu. II, Průmyslové odpady –FZP, vyd. Dům techniky Ústí nad Labem, 1996 17. Recyklácia odpadov, Ladislav Chriašteľ, skripta STU Bratislava, 2000 18. Fyzikálně-chemická úprava odpadů : sborník referátů ze semináře –FZP, vyd. BIJO, Praha, 1993 19. Hodnocení vlivu hospodářské činnosti na životní prostředí : druhá mezinárodní konference - 1993 : Praha, 20.-23. září 1993 : sborník konference. Díl 3, Odpadové hospodářství a ekologie ve stavebnictví -FZP-, vyd. Ministerstvo životního prostředí České republiky 20. Hospodaření s druhotnými surovinami -FZP 21. Nové způsoby odstraňování odpadů : (pneumatická doprava) –FZP Josef Soukup ; vyd. Výzkumný ústav výstavby a architektury, Praha 22. Překládací stanice odpadů. II. díl -FZP- Jindřich Nesvadba, INKOTEKA,1996 23. Shromažďování a doprava odpadů na místo jejich využití nebo zneškodnění. [I. díl.] 1. část –FZP, Jindřich Nesvadba, 1995 24. Silniční a železniční doprava a přeprava nebezpečných věcí v rámci České republiky : Sborník a pracovní pomůcka -FZP-, vyd.] GES, 1995 25. Recyklace průmyslových odpadů –FZP, Jan Mikoláš, SNTL 1988 26. Recyklace v odpadovém hospodářství : sborník k semináři -FZP- sest. Rudolf Janál ; vyd. Česká zemědělská univerzita, Praha 27. Technologie a technika skládkového hospodářství -FZP- Vlastimil Altman, Miroslav Růžička ; Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ministerstvo životního prostředí ČR, 1996 28. Základy moderního skládkování odpadů s příklady. Část 1 -FZP až část 7, Jindřich Nesvadba, 1996 29. Ekologické skládky domovního a průmyslového odpadu : Výstavba - provoz - bezpečnost -FZP- Alois Jurnik, ALDA, 1994 30. Využití elektronického šrotu. Část 1 -FZP - Část 8 –FZP, Jindřich Nesvadba, INKOTEKA, 1999 31. Náklady na nakládání s odpady a ekologické hospodářství : [překlad] –FZP, Bernard Fleet ; [vyd.] Český ekologický ústav,1995 32. Anaerobní technologie v ochraně životního prostředí -FZP- Michal Dohányos, Jana Zábranská, Pavel Jeníček ; Vysoká škola chemicko-technologická, Praha, Ministerstvo životního prostředí České republiky, 1996 33. Biologické využití odpadů. Část 1 -FZP –3, Jindřich Nesvadba, INKOTEKA, 1994 34. Jak nakládat s tuhými, tekutými a plynnými odpady z provozu lakoven : odborná metodická příručka –FZP, 1996 35. Technológia ovzdušia a spracovanie odpadov : návody na cvičenia –FZP, Dagmar Samešová, Juraj Ladomerský ; vyd. Technická univerzita, Zvolen, 1995 36.Ekobilance v odpadovém hospodářství. Část 1 -FZP- 12, Jindřich Nesvadba, INKOTEKA, 1998 37. Odpadové hospodářství [Castro] -FZP- Dietmar Castro, Cornelia Rösler ; vyd. Německý ústav urbanistiky, Berlín, 1994

Doporučená literatura:

Doplnit! Doplnit! Doplnit! Doplnit!

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Termické metody zneškodňování odpadů Spalování odpadů Spalitelné odpady Spalování paliv – Výpočty spalovacích procesů Zařízení (pece) pro termické zneškodňování odpadů Přednosti a nevýhody spalování Využití odpadního tepla Kontrola spalování odpadů Exhalace z ohnišť průmyslových kotlů Pyrolýza odpadů 2. Biologické způsoby zpracování odpadů Průběh kompostování Základní podmínky kompostování Vermikompostování Druhy kompostu Separování a kompostování komunálního bioodpadu Optimalizace surovinové skladby kompostu Kompostování odpadů a potencionální riziko mikrobiální kontaminace Nakládání s bioodpady - možnosti využití Anaerobní rozklad Biodegradace 3. Skládkování odpadů Legislativní předpisy skládkování odpadů Zásady řízeného skládkování Procesy probíhající ve skládkách Druhy odpadů, které lze ukládat na skládky Těleso skládky (drenážní systémy, odvodňování, izolační fólie atd.) Složení průsakových vod Plyn ze skládky (vznik, jímání, zpracování – využití) Metody průzkumu skládek Ekologická působení skládek TKO a jejich rekultivace Skládky kalů z čistíren odpadních vod Vlastní technologie skádkování kalů 4. Fyzikálně-chemické způsoby likvidace odpadů Typy nebezpečných chemických odpadů Přepracování nebezpečných odpadů Solidifikace (zpevňování) odpadů Jiné způsoby zneškodňování Cvičení: 1. Výpočty spalovacích procesů 2. Výpočty spalovacích procesů 3. Exkurze – spalovna 4. Laboratorní cvičení: Stanovení spalného tepla a výhřevnosti jednotlivých vybraných typů odpadů 5. Výpočet surovinové skladby kompostů 6. Exkurze – ENVI Brno 7. Praktická aplikace legislativních předpisů - Výpočty poplatků za ukládaní odpadů 8. Simulace výběru vhodné lokality pro skládku NO na základě GIS 9. Exkurze - skládka 10.Laboratorní cvičení: Stanovení výluhů neznámých vzorků odpadů 11.Studentský seminář na téma odpadové hospodářství 12.Studentský seminář na téma odpadové hospodářství 13.Zápočtový týden

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 33  0 3
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 37  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2007/2008 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2006/2007 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2006/2007 (M2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2001/2002 (M2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2000/2001 (M2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.