546-0770/02 – Environmental Impact Assessment (OAVŽP)

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits8
Subject guarantorprof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
LAP20 prof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 30+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The target of the subject is acquainting of students with Environmental Impact Assessment process and its application in the Czech Republic.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Natural and anthropogenic factors are influencing environmental quality. Social, economical, and ecological aspects of assessment. Methodology of assessment among industry, power supply, mineral raw material mining, traffic systems, agriculture and environment. Environmental impact assessment. Cross- point matrix of effects, criterions catalogs – Fuller triangle. Legal form of EIA procedure in USA, Europe and Czech Republic. Documentation, expert’s report and public hearing according to legislation of the Czech Republic.

Compulsory literature:

LAPČÍK, V. Wind Farms and Their Impact on the Environment (chapter in book). In: Wind Farm - Technical Regulations, Potential Estimation and Siting Assessment/Book 1 (book edited by Gastón Orlando Suvire). Croatia, Austria: InTech, 2011. pp. 141–162 (22 p.). ISBN 978-953-307-483-2. LAPČÍK, V., M. LAPČÍKOVÁ. Environmental Impact Assessment of Biogas Stations in the Czech Republic. Polish Journal of Chemical Technology, 2011, Vol. 13, No. 3, pp. 18-22. ISSN 1509-8117 (Print), ISSN 1899-4741 (Online). DOI 10.2478/v10026-011-0031-8. BARROW, C.J. Environmental and Social Impact Assessment: An Introduction. London: Arnold, 1997. ISBN 0-340-66271-9. BISSET, R. Introduction to EIA Methods. EIA Process, Methods and Uncertainty. In: Proc. CEMP Aberdeen. Scotland (UK): University of Aberdeen, 1991.

Recommended literature:

LAPČÍK, V., M. LAPČÍKOVÁ. Environmental Impact Assessment of Surface Mining. Inźynieria Mineralna (Journal of the Polish Mineral Engineering Society), 2011, Volume XII, No. 1, pp. 1-10. ISSN 1640-4920. LAPČÍK, V., M. LAPČÍKOVÁ. Biogas Stations and Their Environmental Impacts. Rudarsko-geološko-naftni zbornik, 2011, Vol. 23, No. 1, pp. 9-14. ISSN 0353-4529. LAPČÍK, V. Wind Generators and their Impact on Environment. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 2009, Nr 1814 (Seria: Górnictwo, zeszyt 287), pp. 125-134. ISSN 0372-9508. BISSET, R. Review Criteria for Environmental Assessment Reports. In: Proc. CEMP Aberdeen. Scotland (UK): University of Aberdeen, 1991.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Osnova přednášek: 1. Sociální aspekty hodnocení (sociologické aspekty, medicínsko-ekologické aspekty, demo-sociální aspekty. 2. Ekonomické aspekty hodnocení. 3. Ekologické aspekty hodnocení. 4. Hodnocení interakcí průmyslu a životního prostředí. 5. Hodnocení interakcí dopravních systémů a životního prostředí. Hodnocení vlivů obchodních komplexů na životní prostředí. 6. Hodnocení interakcí zemědělství a životního prostředí. 7. Způsoby a metody predikce impaktu. 8. Určování hodnot relativní důležitosti parametrů metodou párového porovnání podle D. Fullera. 9. Určování hodnot kvalitativních multiplikátorů. 10. Metoda totálního ukazatele kvality prostředí. 11. Základní katalog kritérií a ukazatelů pro posouzení impaktu. 12. Právní úprava posuzování vlivů na životní prostředí v zahraničí. 13. Právní úprava posuzování vlivů na životní prostředí v České republice. 14. Průběh posuzování vlivů na životní prostředí ve smyslu platné legislativy. Oznámení, dokumentace a posudek ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění. 15. Zkušenosti s posuzováním vlivů na životní prostředí v České republice (případové studie). Cvičení: Cílem cvičení je prohloubení poznatků z přednáškové činnosti. Formy cvičení jsou jak seminární, kdy je nastolen určitý problém z oblasti posuzování vlivů staveb, činností, technologií a záměrů na životní prostředí, který je posléze posluchači řešen, tak výpočetní. Výpočetní forma cvičení bude především zaměřena na: · Určování hodnot relativní důležitosti parametrů dle D. Fullera. · Metodu totálního ukazatele kvality prostředí. · Stanovení výhledové intenzity dopravy na komunikacích. · Výpočet emisí z provozu silničních motorových vozidel. · Výpočet hluku z dopravy dle příslušné metodiky. · Výpočet objemu vod odtékajících z komunikací. · Výpočet koncentrace chloridů a ropných látek ve vodách odtékajících z komunikací do vodotečí.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0 3
                Other task type Other task type 33  0 3
        Examination Examination 67 (67) 0 3
                Written examination Written examination 30  0 3
                Oral Oral examination 37  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering K Czech Most 5 Compulsory study plan
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering K Czech Most 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.