546-0771/01 – Biology and Hydrobiology (BH)

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits5
Subject guarantorMgr. Iva Melčáková, Ph.D.Subject version guarantorMgr. Iva Melčáková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1994/1995Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BIR01 Mgr. Petr Birklen
CHO46 Mgr. Iva Melčáková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Cílem předmětu je podat základy biologie a hydrobiologie pro studenty technických oborů. Seznámit studenty s biotou a environmentálními proměnnými vodního prostředí.

Teaching methods

Summary

After completion of this subject students will understand basic characteristics of water environment, the evolving and categorization of freshwater communities, the pollution of water ecosystems by wastewater and some additional issues (acidification, eutrofication etc.).

Compulsory literature:

Cushing, C.E., Allan, J.D., Streams, Their ecology and life,2001, Academic Press, San Diego, CA. Hartman, P. a kol., Hydrobiologie, 1998, Praha. Hynes, H.B.N., The ecology of running water, 1970, Liverpool University Press. Lampert, W., Sommer, U. : Limnoecology: The ecology of lakes and streams,1997 Oxford University Press, New York.

Recommended literature:

Ambrožová, J.,Aplikovaná a technická hydrobiologie,2001, Skriptum VŠCHT Praha. Ambrožová, J., Mikroskopické praktikum z hydrobiologie, 2002,Skriptum VŠCHT

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Limnologie, vznik a vývoj hydrobiologie, geologické a biotypologické rozdělení vod, koloběh vody v přírodě. 2. Podzemní vody - horniny a jejich vlastnosti, typy propustnosti hornin, koloběh podzemní vody, rozdělení podzemních vod, chemické a fyzikální vlastnosti podzemních vod, oživení podzemních vod. 3. Proces znečišťování podzemních vod- reakce živočichů na různé typy znečištění,způsoby detekce znečišťování podzemních vod,metody sanace podzemních vod. 4. Stojaté vody - základní fyzikální a chemické vlastnosti (hustota, viskozita, povrchové napětí, elektrická vodivost, redox potenciál, pH, alkalita, hydrostatický tlak, sluneční záření, průhlednost, barva, tepelný režim). 5. Koloběh látek - koloběh kyslíku, biogeochemický cyklus uhlíku, formy CO2 ve vodách, uhličitanová rovnováha a její význam pro pufraci vody, alkalita vody, koloběh dusíku ve vodách, fixace N2, asimilace NH4+ a NO3-, nitrifikace, denitrifikace, koloběh fosforu ve vodách a ekologický význam limitace vod P, koloběhy síry ve vodách, koloběh železa a manganu, křemík a jeho formy ve vodách,organické látky rozpuštěné ve vodě. 6. Struktura biocenóz stojatých vod ( plankton, bentos, nekton, pleuston). Osídlení extrémních stojatých vod (rašeliniště, slatiny, periodické tůně). 7. Tekoucí vody - základní fyzikální a chemické vlastnosti. Životní prostředí a struktura biocenóz (plankton, drift, fytobentos, zoobentos, nekton),změny společenstev v podélném profilu toku v přírodních podmínkách. 8. Znečišťování povrchový vod - zdroje a druhy znečišťujících látek (minerální a hnilobné kaly, toxické látky, radioaktivní látky, oteplené odpadní vody, odpadní vody s olejovitými látkami a ropnými produkty, odpadní vody s patogenní organismy). 9. Samočištění vodních toků- fyzikální a chemické pochody samočištění,vliv znečištění na výskyt vodních organismů,sukcesní fáze samočištění, řešení havarijních situací na toku. 10. Posuzování čistoty povrchových vod – saprobní systémy. 11. Změny průtoků a vliv úprav toků. 12. Acidifikace vodních ekosystémů- zdroje polutantů, krátkodobé a dlouhodobé změny v kyselosti vod, rozsah acidifikací, chemismus povodí a vod, fáze vývoje acidifikace, přímé a nepřímé vlivy acidifikace na vodní biotu, indikace acidifikace, příklady acidifikací. 13. Eutrofizace stojatých vod - definice, rozsah, příčiny eutrofizace, poměr živin, zdroje fosforu pro eutrofizaci,rozvoj primárních producentů, omezení externího přísunu živin. 14. Čištění odpadních vod - odpadní vody, původ, složení. Biologické čištění odpadních vod(žumpy a septiky, půdní filtrace a závlaha, stabilizační nádrže a rybníky, kořenové čistírny). Technologie čištění splaškových vod (1. stupeň mechanický, 2. stupeň biologický - skrápěné biofiltry, rotační biodiskové reaktory, aktivace, anaerobní technologie, kaly a kalové plyny,3. terciární stupeň ČOV – dočišťování vod). 15. Vodárenská biologie - vodní zdroje, přívody a předúprava surové vody, vodárenské provozy, hodnocení účinnosti procesu úpravy vody, organoleptické závady pitné vody, požadavky na jakost pitné vody, hygiena pitné vody. Cvičení Kvalitativní a kvantitativní odběry vzorků planktonu, jejich konzervace a zpracování. Kvantitativní stanovení množství planktonu. Odběry a zpracování bentosu. Zhotovení mikroskopických preparátů vodních organismů, jejich měření a počítání. Determinace skupin organismů ze skupiny destruentů, producentů,konzumentů. Odběr a stanovení chlorofylu a. Mikroskopický rozbor vzorku aktivovaného kalu.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner