546-0772/02 – Improvement of Rivers (UT)

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits5
Subject guarantorIng. Tomáš Dvorský, Ph.D.Subject version guarantorprof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2006/2007Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BES72 Ing. Iva Bestová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Combined Credit and Examination 12+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The goal is to get acquainted with basic principles and processes of preparation of surface flows. Basic information about the phenomena arising from the flow of water in the channels of flow, flow regimes in rivers, different methods and flow adjustments, including adjustments to flow close to nature.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Tutorials
Other activities

Summary

Subject list-form of macroinstruction: with development drainage pattern; with fluxion in troughs; regularities production trough; with appraisal of quality steadiness trough; with solving and drafting adjustments flows; manners channel lining; with print riparian constructions and objects on it duvet- covers; with problems protective dike; with adjustments flows in specific conditions; linking adjustments flows to the landscapes; with vegetative manners adjustments flows; with projection adjustments flows.

Compulsory literature:

Waal, L. C., Large, A. R.G., Wade P. M.: Rehabilitation of rivers: Principles and implementation. Chichester: Wiley, 1998. Jansen, P.: Principles of river egineering. London: Pitman Publishig Limited, 1979. Cushing, C. E., Allan, J. D.: Streams: their ecology and life. San Diego, Academic Press, 2001. Novický, O.: Water in the Czech Republic. Praha: Ministry of the Environment of the Czech Republic, 1998.

Recommended literature:

ČSN 75 0120 Water management - Terminology of hydrotechnics structures ČSN 75 2101 Ecologisation of watercourse regulation

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Vývoj říční sítě Historický vývoj reliéfu a říčních sítí, přirozené procesy tvorby a vývoje koryta, umělé zásahy do korytotvorných procesů, klasifikace a charakteristiky říčních sítí, stručný popis hlavních říčních soustav ČR. 2. Proudění v korytech Rovnoměrné proudění vody v toku, nerovnoměrné proudění, proudění v obloucích, koryta s inundací, odběr vody z koryta, splaveniny a plaveniny a jejich vliv na koryto toku. 3. Zákonitosti přirozené tvorby říčního koryta Klasifikace aluviálních toků, příčný a podélný profil, Fargueovy teze vývoje přirozeného říčního koryta, Leljavského metoda. 4. Stabilita koryta Metoda nevymílacích rychlostí, metoda profilových rychlostí, metoda svislicových rychlostí, metoda unášecí síly, stabilita upraveného koryta, deformace říčního koryta. 5. Návrh úpravy Návrh trasy, podélný profil, příčný profil. 6. Opevňování Opevňování dna a berem, opevňování břehů, odolnost opevnění, břehový a doprovodný porost, údržba. 7. Břehové stavby Patky, začátek a konec opevnění, filtry, stavby v násypech, soustřeďovací stavby, traverzy a příčky, usměrňovače, průkopy a propichy oblouků, uzavírání ramen toků, zaúsťování přítoků. 8. Objekty na tocích Stupně a prahy, balvanité skluzy, mostní profily, vyústění kanalizačních stok, odběrné objekty. 9. Ochranné hráze Koncepce, trasa, příčný a podélný profil, objekty v ochranných hrázích, stabilita ochranných hrází, zaústění přítoků, používaný materiál, vegetační doplněk, ochranné hráze při povodních. 10. Úpravy toků ve specifických podmínkách Úpravy bystřin a horských toků, úpravy splavných toků, úpravy v sídlištích, úpravy v poddolovaných územích, úpravy v územích s povrchovou těžbou. 11. Zapojení úpravy vodního toku do krajiny Krajinářské požadavky, urbanistické požadavky, požadavky na rekreaci a sport, znečišťování toku. 12. Vegetační úpravy Rostliny a dřeviny pro vegetační úpravu (výběr, celkový přehled), biotechnická opatření. 13. Projektování úprav toků Podklady pro návrh úpravy, průzkumné, zaměřovací práce, hydrotechnický výzkum, přípravná projektová a realizační dokumentace.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0
                Project Project 20  0
                Other task type Other task type 13  0
        Examination Examination 67 (67) 0
                Written examination Written examination 47  0
                Oral Oral examination 20  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R006) Water Technologies and Water Management K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R006) Water Technologies and Water Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R006) Water Technologies and Water Management K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R006) Water Technologies and Water Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner