546-0772/03 – Úpravy toků (UT)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětuIng. Tomáš Dvorský, Ph.D. Paed.IGIPGarant verze předmětuIng. Tomáš Dvorský, Ph.D. Paed.IGIP
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DVO203 Ing. Tomáš Dvorský, Ph.D. Paed.IGIP
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit se základními principy a postupy úpravy povrchových toků. Základní informace o jevech vznikajících při proudění vody v korytech toků, režimy proudění ve vodních tocích, jednotlivé metody a způsoby úpravy toků včetně úprav toků blízkých přírodě.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět studenty seznamuje s vývojem říčních sítí z pohledu jejich přirozené tvorby i antropogenních zásahů. Poskytuje základní pohled do problematiky úprav toků v oblasti samotného návrhu nové trasy vodního toku včetně základních výpočtů kapacity koryta, objektů na toku a směrového vedení trasy. Dále předmět uvede studenty do problematiky správně provedené úpravy vodního toku ve vztahu k funkci v krajině.

Povinná literatura:

PATOČKA, C. a L. MACURA. Úpravy toků. SNTL Praha, 1989 MAREŠ, K. Úpravy toků, navrhování koryt. Praha: ČVUT, 1997 VÝBORA, P. Navrhování úprav toků. Brno: VUT, 1986 CUSHING, C. E. a J. D. ALLAN. Streams: Their Ecology and Life. San Diego: Academic Press, 2001

Doporučená literatura:

Vyhláška č. 79/2018 Sb. o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovení záplavových území a jejich dokumentace ČSN 75 0120 Vodní hospodářství - Terminologie hydrotechniky, ČSN 75 2101 Ekologizace úprav vodních toků BÉM, J. Vodohospodářské inženýrství. Praha: ČVUT, 1990 NOVICKÝ, O. Water in the Czech Republic. Praha: Ministry of the Environment of the Czech Republic, 1998

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kontrola formou diskuze k probrané látce. Průběžná kontrola a odevzdávání zpracovaných výpočetních a návrhových programů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Individuální studium aktuálních odborných publikací.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vývoj říční sítě Historický vývoj reliéfu a říčních sítí, přirozené procesy tvorby a vývoje koryta, umělé zásahy do korytotvorných procesů, klasifikace a charakteristiky říčních sítí, stručný popis hlavních říčních soustav ČR. 2. Proudění v korytech Rovnoměrné proudění vody v toku, nerovnoměrné proudění, proudění v obloucích, koryta s inundací, odběr vody z koryta, splaveniny a plaveniny a jejich vliv na koryto toku. 3. Zákonitosti přirozené tvorby říčního koryta Klasifikace aluviálních toků, příčný a podélný profil, Fargueovy teze vývoje přirozeného říčního koryta, Leljavského metoda. 4. Stabilita koryta Metoda nevymílacích rychlostí, metoda profilových rychlostí, metoda svislicových rychlostí, metoda unášecí síly, stabilita upraveného koryta, deformace říčního koryta. 5. Návrh úpravy Návrh trasy, podélný profil, příčný profil. 6. Opevňování Opevňování dna a berem, opevňování břehů, odolnost opevnění, břehový a doprovodný porost, údržba. 7. Břehové stavby Patky, začátek a konec opevnění, filtry, stavby v násypech, soustřeďovací stavby, traverzy a příčky, usměrňovače, průkopy a propichy oblouků, uzavírání ramen toků, zaúsťování přítoků. 8. Objekty na tocích Stupně a prahy, balvanité skluzy, mostní profily, vyústění kanalizačních stok, odběrné objekty. 9. Ochranné hráze Koncepce, trasa, příčný a podélný profil, objekty v ochranných hrázích, stabilita ochranných hrází, zaústění přítoků, používaný materiál, vegetační doplněk, ochranné hráze při povodních. 10. Úpravy toků ve specifických podmínkách Úpravy bystřin a horských toků, úpravy splavných toků, úpravy v sídlištích, úpravy v poddolovaných územích, úpravy v územích s povrchovou těžbou. 11. Zapojení úpravy vodního toku do krajiny Krajinářské požadavky, urbanistické požadavky, požadavky na rekreaci a sport, znečišťování toku. 12. Vegetační úpravy Rostliny a dřeviny pro vegetační úpravu (výběr, celkový přehled), biotechnická opatření. 13. Projektování úprav toků Podklady pro návrh úpravy, průzkumné, zaměřovací práce, hydrotechnický výzkum, přípravná projektová a realizační dokumentace. Cvičení: Výpočty návrhových parametrů úprav koryta vodního toku. Posuzování změn v korytě vodního toku. Návrh úprav koryta vodního toku.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 17
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku