546-0772/04 – Úpravy toků (UT)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity4
Garant předmětuIng. Tomáš Dvorský, Ph.D. Paed.IGIPGarant verze předmětuIng. Tomáš Dvorský, Ph.D. Paed.IGIP
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DVO203 Ing. Tomáš Dvorský, Ph.D. Paed.IGIP
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit se základními principy a postupy úpravy povrchových toků. Základní informace o jevech vznikajících při proudění vody v korytech toků, režimy proudění ve vodních tocích, jednotlivé metody a způsoby úpravy toků včetně úprav toků blízkých přírodě.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět studenty seznamuje s vývojem říčních sítí z pohledu jejich přirozené tvorby i antropogenních zásahů. Poskytuje základní pohled do problematiky úprav toků v oblasti samotného návrhu nové trasy vodního toku včetně základních výpočtů kapacity koryta, objektů na toku a směrového vedení trasy. Dále předmět uvede studenty do problematiky správně provedené úpravy vodního toku ve vztahu k funkci v krajině.

Povinná literatura:

PATOČKA, C. a L. MACURA. Úpravy toků. SNTL Praha, 1989 MAREŠ, K. Úpravy toků, navrhování koryt. Praha: ČVUT, 1997 VÝBORA, P. Navrhování úprav toků. Brno: VUT, 1986 CUSHING, C. E. a J. D. ALLAN. Streams: Their Ecology and Life. San Diego: Academic Press, 2001

Doporučená literatura:

Vyhláška č. 79/2018 Sb. o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovení záplavových území a jejich dokumentace ČSN 75 0120 Vodní hospodářství - Terminologie hydrotechniky, ČSN 75 2101 Ekologizace úprav vodních toků BÉM, J. Vodohospodářské inženýrství. Praha: ČVUT, 1990 NOVICKÝ, O. Water in the Czech Republic. Praha: Ministry of the Environment of the Czech Republic, 1998

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kontrola formou diskuze k probrané látce. Průběžná kontrola při odevzdávání zpracovaných výpočetních a návrhových programů, předmět je ukončen zkouškou, která má písemnou a ústní část.

E-learning

Další požadavky na studenta

Individuální studium aktuálních odborných publikací.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vývoj říční sítě, přirozené procesy tvorby a vývoje koryta, umělé zásahy do korytotvorných procesů. 2. Proudění vody v toku, koryta s inundací, splaveniny a plaveniny a jejich vliv na koryto toku. 3. Zákonitosti přirozené tvorby říčního koryta. 4. Stabilita koryta. 5. Návrh úpravy - návrh trasy, podélný profil, příčný profil. 6. Opevňování dna a břehů, odolnost opevnění, břehový a doprovodný porost, údržba. 7. Břehové stavby 8. Objekty na tocích - stupně a prahy, balvanité skluzy, mostní profily, vyústění stok, odběrné objekty. 9. Ochranné hráze, jejich koncepce a stabilita, zaústění přítoků, ochranné hráze při povodních. 10. Úpravy toků ve specifických podmínkách, úpravy v poddolovaných územích a v územích s povrchovou těžbou. 11. Zapojení úpravy vodního toku do krajiny. 12. Vegetační úpravy. 13. Projektování úprav toků - příprava podkladů, průzkumné, přípravná projektová a realizační dokumentace. 14. Legislativa.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18
Rozsah povinné účasti: Individuální studium aktuálních odborných publikací.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B0719A290001) Voda – strategická surovina HV P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0719A290001) Voda – strategická surovina HV K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0719A290001) Voda – strategická surovina HV P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0719A290001) Voda – strategická surovina HV K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku