546-0775/01 – Technologie vody III (TV III)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HEV01 prof. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Shrnout metody čištění průmyslových odpadních vod dle jednotlivých druhů výrob. Diskutovat nové technologické procesy čištění odpadních vod včetně metod elektrochemických a membránových procesů. Navrhnout modifikace variant čištění průmyslových odpadních vod.

Vyučovací metody

Přednášky
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět shrnuje jednotlivé metody čištění průmyslových odpadních vod a technologických roztoků dle jejich převažujícího znečištění. Těžiště studia je položeno do charakteristik čistírenského procesu, vhodného pro jednotlivé typy odpadních vod. V předmětu je zde kladen důraz na navrhování různých variant čištění konkrétních průmyslových vod.

Povinná literatura:

Malý, J., Hlavínek, P.: Čištění prúmyslových odpadních vod, NOEL 200, Brno, 1996. Dohányos, M., Koller, J., Strnadová, N.: Čištění odpadních vod, skriptum VŠCHT, Praha 1998. Hlavínek P, Novotný D.: Intenzifikace čistíren odpadních vod, NOEL 2000 s.r.o. Brno, 1996 Ohron, D at all: Industrial Wastewater Treatment by Activated Sludge, London IWA Publishing, 2009, ISBN : 1843391449 Pytl a kol.: Příručka provozovatele čistírny odpadních vod, Praha SOVAK 2004, ISBN 80-239-2528-8 Jelínek ,L. : Desalinační a separační metody v úpravě vody, VŠCHT Praha, 2008, ISBN 978-80-7080-705-7

Doporučená literatura:

Pytl a kol.: Příručka provozovatele čistírny odpadních vod, Praha SOVAK 2004, ISBN 80-239-2528-8 Aktuální odborné domácí a zahraniční publikace.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kontrola formou diskuze k probrané látce. Kontrola připravenosti na laboratorní cvičení. Průběžné odevzdávání protokolů z laboratorních cvičení. Předmět ukončen kombinovanou zkouškou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium zahraniční literatury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1.Průmyslové odpadní vody – jejich složení, podmínky pro vypouštění do veřejné kanalizace, podmínky pro vypouštění do recipientu, charakter znečišťujících látek, přehled způsobů čištění. 2.Vyrovnání průtoku a zatížení. Způsoby mechanického čištění POV, podstata filtrace a sedimentace (česle, lapáky štěrku, písku, tuků a olejů) 3.Mechanické způsoby čištění POV, procesy filtrace, používaná zařízení, procesy sedimentace (sedimentační nádrže, odkaliště, hydrocyklony) 4.Membránové procesy - rozdělení procesů, polopropustné membrány, uspořádání do modulů; ultrafiltrace, nanofiltrace, reverzní osmóza, dialýza, elektrodialýza, charakteristika procesů, příklad použití při čištění POV 5.Odlučování lehkých částic - gravitační separátory tuků a olejů, použitelná zařízení, příklad použití při čištění POV; - flotace -charakteristika procesu, volná flotace, tlaková flotace, elektroflotace, použitelná zařízení, příklad použití při čištění POV 6.Neutralizace, extrakce, stripování - charakteristika procesů, příklady použití při čištění POV 7.Srážecí reakce - charakteristika procesu, srážení těžkých kovů (hydroxidy, sulfidy); srážení anionů, příklady použití srážení při čištění POV, uspořádání neutralizační stanice 8.Redoxní reakce - charakteristika procesu oxidace a redukce, oxidační a redukční činidla, příklady použití oxidace a redukce při čištění POV 9.Adsorpce - adsorpční rovnováha, kinetika adsorpce, faktory ovlivňující adsorpci, charakteristika adsorbentu, způsob použití adsorbentu, příklady adsorbentů a jejich použití při čištění POV 10.Iontová výměna - charakteristika procesu, vlastnosti iontoměničů a jejich dělení, nosiče funkčních skupin, regenerace ionexů, použití při čištění POV 11.Rozrážení stabilizovaných emulzí - charakteristika procesu, emulze stabilizované aniontovými resp. neiontovými tenzidy, příklad použití při čištění POV; -termické způsoby - destilace, odpařování, spalování, příklad použití při čištění POV 12.Čiření - rozdělení koloidů a jejich stabilita, charakteristika procesu (koagulace, flokulace, separace vloček), koagulanty, flokulanty, kombinace koagulace s flotací, elektrokoagulace, příklad použití při čištění POV 13.Biologické čištění v anaerobních podmínkách – porovnání aerobních a anaerobních procesů, charakteristika anaerobního procesu, schéma anaerobního rozkladu organických látek, faktory ovlivňující mechanizaci, kultivace anaerobní biomasy, anaerobní reaktory a jejich použití při čištění POV, zapracování reaktoru, volba typu anaerobního reaktoru 14.Biologické aerobní čištění – charakteristika procesu, technologické parametry aktivace, popis aktivovaného kalu, typy aktivace, provzdušňování aktivačních nádrží, nutriční prvky, příklady použití aktivace při čištění POV 15.Technologie zpracování kalu – základní vlastnosti kalu, klasifikace kalů, zahušťování kalu, stabilizace kalu, odvodňování kalu, konečné zpracování kalu Laboratorní cvičení: 1.Úprava důlních vod srážením pomocí hlinitanu sodného 2.Čištění chromových odpadních vod redukcí síranem železnatým 3.Čištění odpadních vod z tepelné karbonizace uhlí 4.Čištění škrobárenských odpadních vod 5.Demineralizace důlních vod pomocí elektrodialýzy

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33 (33) 17 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 33  17 3
        Zkouška Zkouška 67 (67) 18 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 40  10 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 27  8 3
Rozsah povinné účasti: Účast na cvičení je povinná. Vypracování a prezentace semestrální práce.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Náhrada za povinnou účast v rámci ISP bude zpracování semestrální práce na téma zadané přednášejícím. Předmět je ukončen ústní a písemnou zkouškou.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní
2014/2015 zimní
2012/2013 zimní
2011/2012 zimní
2010/2011 zimní
2009/2010 zimní