546-0775/01 – Technologie vody III (TV III)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HEV01 doc. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Shrnout metody čištění průmyslových odpadních vod dle jednotlivých druhů výrob. Diskutovat nové technologické procesy čištění odpadních vod včetně metod elektrochemických a membránových procesů. Navrhnout modifikace variant čištění průmyslových odpadních vod.

Vyučovací metody

Přednášky
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět shrnuje jednotlivé metody čištění průmyslových odpadních vod a technologických roztoků dle jejich převažujícího znečištění. Těžiště studia je položeno do charakteristik čistírenského procesu, vhodného pro jednotlivé typy odpadních vod. V předmětu je zde kladen důraz na navrhování různých variant čištění konkrétních průmyslových vod.

Povinná literatura:

Malý, J., Hlavínek, P.: Čištění prúmyslových odpadních vod, NOEL 200, Brno, 1996. Dohányos, M., Koller, J., Strnadová, N.: Čištění odpadních vod, skriptum VŠCHT, Praha 1998. Hlavínek P, Novotný D.: Intenzifikace čistíren odpadních vod, NOEL 2000 s.r.o. Brno, 1996 Ohron, D at all: Industrial Wastewater Treatment by Activated Sludge, London IWA Publishing, 2009, ISBN : 1843391449 Pytl a kol.: Příručka provozovatele čistírny odpadních vod, Praha SOVAK 2004, ISBN 80-239-2528-8 Jelínek ,L. : Desalinační a separační metody v úpravě vody, VŠCHT Praha, 2008, ISBN 978-80-7080-705-7

Doporučená literatura:

Pytl a kol.: Příručka provozovatele čistírny odpadních vod, Praha SOVAK 2004, ISBN 80-239-2528-8 Aktuální odborné domácí a zahraniční publikace.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kontrola formou diskuze k probrané látce. Kontrola připravenosti na laboratorní cvičení. Průběžné odevzdávání protokolů z laboratorních cvičení. Předmět ukončen kombinovanou zkouškou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium zahraniční literatury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1.Průmyslové odpadní vody – jejich složení, podmínky pro vypouštění do veřejné kanalizace, podmínky pro vypouštění do recipientu, charakter znečišťujících látek, přehled způsobů čištění. 2.Vyrovnání průtoku a zatížení. Způsoby mechanického čištění POV, podstata filtrace a sedimentace (česle, lapáky štěrku, písku, tuků a olejů) 3.Mechanické způsoby čištění POV, procesy filtrace, používaná zařízení, procesy sedimentace (sedimentační nádrže, odkaliště, hydrocyklony) 4.Membránové procesy - rozdělení procesů, polopropustné membrány, uspořádání do modulů; ultrafiltrace, nanofiltrace, reverzní osmóza, dialýza, elektrodialýza, charakteristika procesů, příklad použití při čištění POV 5.Odlučování lehkých částic - gravitační separátory tuků a olejů, použitelná zařízení, příklad použití při čištění POV; - flotace -charakteristika procesu, volná flotace, tlaková flotace, elektroflotace, použitelná zařízení, příklad použití při čištění POV 6.Neutralizace, extrakce, stripování - charakteristika procesů, příklady použití při čištění POV 7.Srážecí reakce - charakteristika procesu, srážení těžkých kovů (hydroxidy, sulfidy); srážení anionů, příklady použití srážení při čištění POV, uspořádání neutralizační stanice 8.Redoxní reakce - charakteristika procesu oxidace a redukce, oxidační a redukční činidla, příklady použití oxidace a redukce při čištění POV 9.Adsorpce - adsorpční rovnováha, kinetika adsorpce, faktory ovlivňující adsorpci, charakteristika adsorbentu, způsob použití adsorbentu, příklady adsorbentů a jejich použití při čištění POV 10.Iontová výměna - charakteristika procesu, vlastnosti iontoměničů a jejich dělení, nosiče funkčních skupin, regenerace ionexů, použití při čištění POV 11.Rozrážení stabilizovaných emulzí - charakteristika procesu, emulze stabilizované aniontovými resp. neiontovými tenzidy, příklad použití při čištění POV; -termické způsoby - destilace, odpařování, spalování, příklad použití při čištění POV 12.Čiření - rozdělení koloidů a jejich stabilita, charakteristika procesu (koagulace, flokulace, separace vloček), koagulanty, flokulanty, kombinace koagulace s flotací, elektrokoagulace, příklad použití při čištění POV 13.Biologické čištění v anaerobních podmínkách – porovnání aerobních a anaerobních procesů, charakteristika anaerobního procesu, schéma anaerobního rozkladu organických látek, faktory ovlivňující mechanizaci, kultivace anaerobní biomasy, anaerobní reaktory a jejich použití při čištění POV, zapracování reaktoru, volba typu anaerobního reaktoru 14.Biologické aerobní čištění – charakteristika procesu, technologické parametry aktivace, popis aktivovaného kalu, typy aktivace, provzdušňování aktivačních nádrží, nutriční prvky, příklady použití aktivace při čištění POV 15.Technologie zpracování kalu – základní vlastnosti kalu, klasifikace kalů, zahušťování kalu, stabilizace kalu, odvodňování kalu, konečné zpracování kalu Laboratorní cvičení: 1.Úprava důlních vod srážením pomocí hlinitanu sodného 2.Čištění chromových odpadních vod redukcí síranem železnatým 3.Čištění odpadních vod z tepelné karbonizace uhlí 4.Čištění škrobárenských odpadních vod 5.Demineralizace důlních vod pomocí elektrodialýzy

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 17
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 33  17
        Zkouška Zkouška 67 (67) 18
                Písemná zkouška Písemná zkouška 40  10
                Ústní zkouška Ústní zkouška 27  8
Rozsah povinné účasti: Účast na cvičení je povinná. Vypracování a prezentace semestrální práce.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku