546-0778/01 – Revitalization of Water Courses (RVT)

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits4
Subject guarantorIng. Jitka Chromíková, Ph.D.Subject version guarantorIng. Iva Bestová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementOptional
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1994/1995Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BES72 Ing. Iva Bestová, Ph.D.
THO03 Ing. Jan Thomas, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Select, assemble and evaluate the necessary documents and data for the revitalization of water courses. Use previously acquired knowledge of technically and biologically oriented subjects to emphasize the importance of implementing the revitalization of river systems. View options options proposed solutions revitalization of water courses for the individual conditions of each water flow in relation to its surroundings.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Terrain work

Summary

Subject deepens knowledge about adjustments water flows concerning life environment – list-form of macroinstruction basic notions and terms water flow like habitat corridor; contemporary state water flows in CR; function small water flows throughout the country; with starting groundwork for revitalization; with evaluation current state; with cautions used at revitalization; with solving revitalization concerning agriculture, forestry and recreation inhabitant; with ichthyological standpoints revitalization; with law groundwork in the area revitalization water flows.

Compulsory literature:

Tlapák, V., Herynek, J.: The function of landscape segments from point of view of flood protection possibilities. Brno: Res Publica Bohemica, 2005. Vannote, R. L. et al.: The river continuum concept. Canadien Journal of Fischeries and Aquatic science 37, 1980. Jungvirth, M., Schmutz, S., Wiss, S.: Fish Migration and Fish Bypasses. Vienna: Department of hydrobiology, University of Agricultural Science, Austria, 1998. Cushing, C. E., Allan, J. D.: Streams: their ecology and life. San Diego, Academic Press, 2001.

Recommended literature:

Individual study of current professional publications.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Úvod – základní pojmy a vztahy vodní tok jako biokoridor. 2. Současný stav vodních toků v ČR – úpravy vodních toků v ČR, negativní vlivy úprav vodních toků. 3. Malé vodní toky – funkce v krajině, současný stav. 4. Revitalizace vodních toků – ekologické a krajinářské hodnocení vodních toků, obecné zásady revitalizace. 5. Výchozí podklady pro revitalizaci – správní údaje, charakteristika přírodních podmínek, hydrologický, geologický, hydrogeologický, pedologický průzkum, geodetické podklady. 6. Zhodnocení stávajícího stavu toku – část stavebně technická, část biologická a biotechnická, kvalita vody v řece. 7. Zhodnocení stávajícího stavu objektů na toku Řešení situativní , příčného a podélného profilu a vztah k odběrům vody – zásobování vodou a čištění odpadních vod. 8. Stavebně technická opatření používaná při revitalizaci – ekologické principy úprav vodních toků, konstrukce používané při úpravách koryta (v příčném a podélném profilu, zpevnění dna a břehů). 9. – 10. Biotechnická a biologická opatření při revitalizaci – břehové porosty, doprovodné porosty, vegetace ochranných pásem a inundačních území (druhy porostů, jejich výsadba a údržba), jejich účel a význam. 11. Řešení úprav a revitalizace toků ve vztahu k zemědělství a lesnictví, význam pro přirozenou akumulaci vod, vodárenské toky a chráněné oblasti, možnosti zachování „divočících řek“, vodní tok jako biokoridor. 12. Řešení úprav a revitalizace ve vztahu k rekreaci obyvatel (vč. technického a sociálního vybavení), možnosti uplatnění revitalizačních principů v urbanizovaných úsecích, vztah k povodňovým opatřením. 13. –14. Ichtyologická hlediska revitalizace vodních toků , konstrukce a prvky zlepšující ŽP ryb, rybářské obhospodařování, úkryty. 15. Právní úpravy v oblasti revitalizace vodních toků – úlohy OkÚ, finanční prostředky, organizační struktura zabezpečení revitalizace.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0
        Other task type Other task type 100  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 4 Optional study plan
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 4 Optional study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 4 Optional study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 4 Optional study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 4 Optional study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 4 Optional study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 4 Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner