546-0778/04 – Revitalizace vodních toků (RVT)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětuIng. Jitka Chromíková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jitka Chromíková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DVO203 Ing. Tomáš Dvorský, Ph.D. Paed.IGIP
HAJ21 Ing. Jitka Chromíková, Ph.D.
KYN43 prof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vybrat, zkompletovat a vyhodnotit potřebné podklady a údaje pro revitalizace vodních toků. Využít dříve získaných znalostí z technicky a biologicky orientovaných předmětů ke zdůraznění důležitosti provádění revitalizací říčních systémů. Ukázat možnosti variant návrhů řešení revitalizací vodních toků pro individuální podmínky každého vodního toku v návaznosti na jeho okolí.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Terénní práce

Anotace

Předmět prohlubuje znalosti o úpravách vodních toků ve vztahu k životnímu prostředí – seznamuje se základními pojmy a vztahy vodního toku jako biokoridoru; se současným stavem vodních toků v ČR; funkcí malých vodních toků v krajině; s výchozími podklady pro revitalizaci; s hodnocením stávajícího stavu; se stavebně - technickými, biologickými a biotechnickými opatřeními používanými při revitalizaci; s řešením úprav a revitalizace toků ve vztahu k zemědělství, lesnictví a rekreaci obyvatel; s ichtyologickými hledisky revitalizace vodních toků; s právními podklady v oblasti revitalizace vodních toků.

Povinná literatura:

Mareš J., Heteša J.: Revitalizace vodních toků, VŠZ Brno, 1991 Raplík M., Výbora P., Mareš K.: Úprava tokov, ALFA Bratislava, 1989 Mareš K.: Úpravy toků, navrhování koryt, ČVUT Praha, 1997 Ehrlich P. a kol.: Revitalizační úpravy potoků – objekty, Metodika 14/1994, VÚMOP Praha Just T., Šámal V., Dušek M., Fisher D., Karlík P., Pykal J.: Revitalizace vodního prostředí, AOPK ČR Praha, 2003 Šimíček V.: Břehové a doprovodné porosty vodních toků - součást lužních ekosystémů, Agrospoj Praha, 1999

Doporučená literatura:

Individuální studium aktuálních odborných publikací.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kontrola formou diskuze k probrané látce. Zpracování a prezentace seminárního projektu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Individuální studium aktuálních odborných publikací.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod – základní pojmy a vztahy. Vodní tok jako biokoridor. 2. Současný stav vodních toků v ČR – úpravy vodních toků v ČR, negativní vlivy úprav vodních toků. 3. Malé vodní toky – funkce v krajině, současný stav. 4. Revitalizace vodních toků – ekologické a krajinářské hodnocení vodních toků, obecné zásady revitalizace. 5. Výchozí podklady pro revitalizaci – správní údaje, charakteristika přírodních podmínek, hydrologický, geologický, hydrogeologický, pedologický průzkum, geodetické podklady. 6. Zhodnocení stávajícího stavu toku – část stavebně technická, část biologická a biotechnická, kvalita vody v řece. 7. Zhodnocení stávajícího stavu objektů na toku Řešení situativní , příčného a podélného profilu a vztah k odběrům vody – zásobování vodou a čištění odpadních vod. 8. Stavebně technická opatření používaná při revitalizaci – ekologické principy úprav vodních toků, konstrukce používané při úpravách koryta (v příčném a podélném profilu, zpevnění dna a břehů). 9. – 10. Biotechnická a biologická opatření při revitalizaci – břehové porosty, doprovodné porosty, vegetace ochranných pásem a inundačních území (druhy porostů, jejich výsadba a údržba), jejich účel a význam. 11. Řešení úprav a revitalizace toků ve vztahu k zemědělství a lesnictví, význam pro přirozenou akumulaci vod, vodárenské toky a chráněné oblasti, možnosti zachování „divočících řek“, vodní tok jako biokoridor. 12. Řešení úprav a revitalizace ve vztahu k rekreaci obyvatel (vč. technického a sociálního vybavení), možnosti uplatnění revitalizačních principů v urbanizovaných úsecích, vztah k povodňovým opatřením. 13. –14. Ichtyologická hlediska revitalizace vodních toků, konstrukce a prvky zlepšující ŽP ryb, rybářské obhospodařování, úkryty. 15. Právní úpravy v oblasti revitalizace vodních toků – finanční prostředky, organizační struktura zabezpečení revitalizace. Cvičení: Zpracování seminárního projektu na téma "Návrh revitalizace vybraného úseku vodního toku". Terénní prace, sumarizace podkladů, návrh revitalizačních opatření.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2015/2016 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17 3
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2015/2016 letní
2012/2013 letní
2010/2011 letní
2009/2010 letní