546-0782/02 – Old Ecological Loads ()

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Peter Fečko, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Peter Fečko, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
RAC20 prof. Ing. Helena Raclavská, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Content of the course is focused on the field of dynamically developing environmental technologies for decontamination of soils and underground waters. Students will be acquinted also with basic legislation which has relationship to ecological loads including methods for risk analysis.

Compulsory literature:

EPA/542/B-94/013 NTIS PB95-104782. Remediation technologies, screening matrix and reference guide. Metodický pokyn Ministerstva životního prostředí České republiky k zabezpečení usnesení vlády ČR č.393 ze dne 13. července 1994 o zásadách dalšího postupu při privatizaci. Zpravodaj MŽP 8/1996, příloha. Raclavská H. (1998): Znečištění zemin a metody jejich dekontaminace. Skripta VŠB-TUO (116 s.). ISBN: 80-7078-508-X.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Ekologické zátěže Základní pojmy a definice, kriteria znečištění zemin a podzemní vody (Metodický pokyn MŽP ČR z roku 1992). Analýza rizika. Určení plošného a prostorového rozsahu kontaminace. Posouzení šíření znečištění. Metody průzkumu. Základní fyzikálně-chemické vlastnosti zemin. Cizorodé látky v zeminách a podzemních vodách. Persistentní organické polutanty (POP) – výskyt, chování, vlastnosti. Těžké kovy v zeminách – výskyt a schopnost migrace. Biologické metody dekontaminace zemin Obecný princip biologických metod dekontaminace, půdní mikroorganizmy, technologie bioremediace, bioventing, bioremediace – ex situ: bioskládky, biorekatory, biofiltry, zemědělské obdělávání. Případové studie: biodegradece fenolů, ropných látek, polyaromatickýh uhlovodíků. Fyzikálně-chemické metody dekontaminace zemin Technologie „In situ“: pneumatické rozrušování, proplachování zemin, odplynění zemin, solidifikace/stabilizace. Technologie „Ex situ“: chemická oxidace/redukce, katalyzovaný alkalický rozklad nebo dehalogenace, dehalogenace glykolem, praní zemin, odplynění zemin, solidifikace/stabilizace, extrakce rozpouštědly, destilace. Termické metody dekontaminace zemin Technologie "In situ": termicky podporovaná extrakce par z půd, vitrifikace a technologie "Ex situ": nízkoteplotní termická desorpce, vysokoteplotní termická desorpce, vitrifikace, spalování, pyrolýza, extrakce parou. Ostatní technologie pro dekontaminaci půd Elektrokinetické technologie dekontaminace. Technologie pro dekontaminace podzemních vod Stripování, vystřelkování (air sparging), pasivní ochrana – bariéry, vakuová extrakce parou, bioreaktory a biofiltrace, filtrace, ionexy, adsorpce na aktivním uhlíku, srážení, UV-oxidace, membránová separace, oxidace. Technologie rekultivace skládek Zákon o odpadech – chemické hodnocení odpadů. Podmínky pro výběr lokality, geotechnické zabezpečení skládky, monitorovací systémy, systémy sanace a rekultivace. Zápočet: Vypracování semestrálního programu

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2007/2008 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2006/2007 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.