546-0784/02 – Recycling of Plastics (RP)

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Peter Fečko, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
CAB72 doc. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Doplnit! Doplnit! Doplnit! Doplnit! Doplnit! Doplnit!

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Experimental work in labs

Summary

In great detail, the students will learn about the classification and structure of polymers, with their mechanical, physical and chemical properties. They will also study the production, utilization and recycling of the most significant types of polymers.

Compulsory literature:

1. Ducháček,V.: Polymery – výroba, vlastnosti, zpracování, použití. VŠCHT, Praha 1995. 2. Kuta,A.: Technologie a zařízení pro zpracování kaučuků a plastů. VŠCHT, Praha 1999. 3. časopis odpady, odpadové férum, chemické listy. 4.Schiers.J.: Polymer recycling, New York,1999

Recommended literature:

Doplnit! Doplnit! Doplnit! Doplnit!

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: 1. Technický význam a rozdělení plastů. Základní definice a pojmy. 2. Výstavbové reakce makromolekulárních látek – polymerace (iontová, radikálová, bipolymerace), polykondenzace, polyadice, kopolymerace. 3. Příprava, struktura, konstituce, konfigurace, konformace polymerů. 4. Soudržné síly v polymerech. Velikost makromolekul. Nadmolekulová struktura polymerů. 5. Vliv teploty na vlastnosti polymerů. Mechanické, fyzikální a chemické vlastnosti polymerů. 6. Polyethylen – výroba, použití, zpracování, recyklace. 7. Polypropylen. Polydieny. 8. Polychloropren. Polystyren. 9. Polyhalogenolefiny. 10.Polyvinylestery. 11.Polyacetáty. Polymery kyseliny akrylové. Polyamidy. 12.Živice (fenolové, polyesterové, epoxidové). Polymerní kompozity. 13.Metody předúpravy a zpracování plastů. 14.Recyklace nápojových lahví z PET. 15.Využití plastů jako tuhého alternativního paliva. Cvičení: 1. Úvod do předmětu. Podmínky udělení zápočtu. Doporučená literatura. 2. Stanovení obsahu chlóru v jednotlivých druzích plastových výrobků. 3. Drcení, mletí plastů. 4,5.Flotace plastů. Gravitační separace plastů. 6,7.Stanovení spalného tepla. 8,9.Infračervená spektroskopie plastů. 10,11.Exkurze OZO Ostrava – využití použitých směsných plastů na výrobu tuhého alternativního paliva ve směsi s podrcenou lepenkou a dřevěnými paletami. 12,13.Exkurze Plasty a formy Chuchelná, a. s. – zaměřeno na zpracování plastů a recyklovaných plastů vstřikováním a lisováním. 14,15.Exkurze Lanex Bolatice, a. s. – zaměřeno na zpracování plastů pro potravinářský průmysl a pro lékařství.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner