546-0795/01 – Field Training in Landscape Science and Meteorology ()

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits0
Subject guarantorRNDr. Jana Nováková, Ph.D.Subject version guarantorRNDr. Jana Nováková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
NOV42 RNDr. Jana Nováková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

terénní cvičení z předmětu Nauka o krajině. Zpracování sběru dat z modelového území CHKO Poodří podle zadaného programu terénního cvičení. Podklady: terénní zápisky, podkladové mapy (katastrální mapy, Soubor účelových map, historické mapy). Výstup: komplexní fyzickogeografická studie maloplošně chráněného území. Vlastní řešení problémů střetů zájmů jednotlivých hospodařících subjektů ve výběrovém území (např. Správa CHKO versus soukromě hospodařící subjekty - rybáři,zemědělci). terénní cvičení z předmětu Meteorologie a klimatologie. Statistické zpracování naměřených dat (i poskytnutých dat dlouhých časových řad)programově zadaných klimatologických prvků (teplotní režim, srážky atd.)z profesionální klimatologické stanice. Vlastní měření na limnigrafické stanici, v říčním profilu Porubka. Nepřímá metoda měření průtoku hydrometrickou vrtulí. Výpočet hodnoty průtoku podle empirických vztahů.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner