546-0808/02 – Ekologické aspekty polymerů v ŽP (EaPvŽP)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity4
Garant předmětudoc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu A
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PER34 doc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Dovednosti prokazované po ukončení předmětu: Po absolvování kurzu je student schopen nacházet spojitosti mezi teoretickými a praktickými aspekty v oborech makromolekulární, fyzikální chemie a ekologie. Znalosti prokazované po ukončení předmětu: Student je obeznámen s problematikou interakce polymerních materiálů s ŽP. Hlavní důraz je přitom kladen na takzvané biologicky rozložitelné polymery. Znalosti dosavadních aplikačních možností a nejaktuálnější vývoj v oblasti těchto materiálů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Problematika interakce polymerních materiálů s životním prostředím, důraz je kladen na biologicky rozložitelné polymery. Student získá potřebnou znalost o skladbě, vlastnostech, zpracování a využití základních syntetických polymerů a směsí včetně možnosti kontaminace životního prostředí odpady z polymerů a biopolymerů.

Povinná literatura:

PROKOPOVÁ, Irena: Makromolekulární chemie. Version 1.0. Praha : VŠCHT Praha, 2007. P. 001. Available from www: . ISBN 978-80-7080-662-3. DUCHÁČEK Vratislav: Polymery: Výroba, vlastnosti, zpracování, použití. 3rd. ed. . Praha: VŠCHT Praha, 2011. P. 001. Available from www: . ISBN: 978-80-7080-788-0. PERTILE, E., D. SUROVKA: Úvod do předmětu Ekologické aspekty polymerů v ŽP, multimediální učební text, CD, VŠB TUO 2018. 179 s. BASTIOLI C. Handbook of Biodegradable Polymers. 2005, p. 533, ISBN 978-1-85957-389-1.

Doporučená literatura:

VÁVROVÁ, Milada; VOJTOVÁ, Lucy; JANČÁŘ, Josef; NOVÁ, Ludmila; ČÁSLAVSKÝ, Josef; RATHOUSKÝ, Michal: Možnost kontaminace životního prostředí odpady z polymerů a biopolymerů. In Sborník proceedings. 1. Hrádok pri Jelšave, Slovensko: Ústav geotechniky SAV Košice, 2005. s. 173-177. ISBN: 80-8077-022- 0. HALOUSKOVÁ, Olga, ed. Polymery a životní prostředí: sborník semináře 051102 : 2.-3.11.2005 Litomyšl, hotel Zlatá hvězda. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, 2005. ISBN 80-86832-14-7. DUCHÁČEK, Vratislav. Polymery: výroba, vlastnosti, zpracování, použití. Vyd. 3., přeprac. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2011. ISBN 9788070807880. SMITH, Ray. Biodegradable polymers for industrial applications. Boca Raton: CRC Press, 2005. ISBN 1-85573-934-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kontrola znalostí v průběhu semestru v rámci konzultací. Vědomosti studenta jsou ověřovány písemnou formou, přičemž je kladen důraz na porozumění daného tématu a aplikaci teoretických poznatků při řešení praktických úloh. Hodnocení zahrnuje i kolektivní hodnocení a sebehodnocení. Do celkového hodnocení je zahrnuta i aktivní práce studentů v hodině. Písemná a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast ve cvičeních, prokázaná úspěšným zpracováním dílčích úkolů, zadávaných průběžně v semestru.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do předmětu, historická fakta. Definice základních pojmů, polymery, životní prostředí, (bio)aktivní polymery; vybrané charakteristiky polymerů a jejich vztah k bioaktivitě. 2. Základní syntetické polymery – výroba, vlastnosti použití 3. Přísady do polymerů. Zpracovatelské přísady; antidegradanty, síťovací prostředky. Přísady ovlivňující další fyzikální vlastnosti. Zvláštní plniva. 4. Polymerní směsi – příprava a základní operace. Zpracování polymerů. 5. Degradace vs. stabilita polymerů (abioticke a biotické faktory ovlivňující stabilitu-degradaci polymerů); Biologicky rozložitelné polymery; Polymery z obnovitelných zdrojů. 6. Metody hodnocení bioaktivity polymerů 7. Bioaktivní polymerní systémy pro specifické aplikace; Biokompozity. 8. Vodorozpustné polymery. 9. Medicinální polymery. Polymerní gely. 10. Plastové odpady jejich úprava, zhodnocení a odstranění se zaměřením na biologicky rozložitelné plasty. 11. Bezpečnost bioaktivních polymerních systémů a legislativní hlediska. 12. Plasty a životní prostředí (obecný náhled vlivu lidské činnosti na přírodu). 13. Současný stav v oblasti druhotného zpracování a využití plastů.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  16
        Zkouška Zkouška 67  35 3
Rozsah povinné účasti: 8 hodin přednášek + 4 hodiny cvičení

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: V rámci ISP je student povinen se zúčastňovat individuálních konzultací, které budou vedeny formou diskuse na nastudovaná témata. Cvičení: Student odevzdá semestrální projekt na téma, které mu bude zadáno na začátku semestru.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin ŽPr P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2024/2025 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin ŽPr K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2024/2025 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin ŽPr K čeština Most 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2023/2024 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin ŽPr K čeština Most 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2023/2024 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin ŽPr P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2023/2024 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin ŽPr K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2022/2023 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin ŽPr K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2022/2023 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin ŽPr K čeština Most 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2022/2023 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin ŽPr P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin ŽPr P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin ŽPr K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin ŽPr K čeština Most 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin ŽPr K čeština Most 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin ŽPr K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin ŽPr P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.