546-0810/02 – Termické metody odstraňování odpadů (TM)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity3
Garant předmětuprof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu A
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CAB72 prof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
CEC0111 Ing. Martin Čech
MUD0002 Ing. Jaroslav Mudruňka, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 8+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Znalost problematiky nakládání s odpady z celkového hlediska způsobů jejich termického odstranění a jejich efektivního energetického využití. Dokázat rozlišovat rozdílné přístupy, odhadnout a nalézt nejvhodnější řešení pro konkrétní problematiku termického odstraňování odpadů. Posluchači budou schopni si opatřit informace pro práci s praxí, prokázat všeobecný přehled a vyhodnotit danou problematiku. Dokázat vyhodnocovat získané výsledky a řešit samostatně zadané úkoly. Prokázat schopnost komunikace (aktivní mluvený i psaný projev), zvládnout odbornou terminologii.

Vyučovací metody

Přednášky
Projekt
Výuka odborníka z praxe (přednáška nebo cvičení)

Anotace

Předmět se zabývá fyzikálními a chemickými základy termochemické konverze odpadů, potřebnými strojními zařízeními, legislativním rámcem provozování spaloven a zařízeními k odstraňování a energetickému využívání odpadů. Dále seznamuje posluchače s efektivním využíváním všech druhů paliv, především pak druhotných energetických zdrojů, například reprezentované spalitelnými průmyslovými, zemědělskými odpady a tuhými komunálními odpady.

Povinná literatura:

OBROUČKA, Karel. Termické odstraňování a energetické využívání odpadů. 1. vyd. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2001. 140 s. : il. ISBN 80-248-0009-8. FEČKO, P., KUŠNIEROVÁ, M., LYČKOVÁ, B., ČABLÍK, V., FARKAŠOVÁ, A. Popílky. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2003, 187 s., ISBN 80-248-0327-5. ČSN 06 3090. Zařízení pro termické odstraňování/zneškodňování a energetické využívání odpadů. Praha: © Český normalizační institut, 2007. BUEKENS, Alfons. Incineration Technologies [online]. New York, NY: Springer New York, 2013 [cit. 2019-06-17]. SpringerBriefs in Applied Sciences and Technology. DOI: 10.1007/978-1-4614-5752-7. ISBN 978-1-4614-5751-0.

Doporučená literatura:

Handbook of combustion. Volume 2,4,5 Combustion diagnostics and pollutants / edited by Maximilian Lackner, Franz Winter and Avinash K. Agarwal. - Weinheim : Wiley-VCH, c2010 - xlvi, 565 s. ISBN 978-3-527-32449-1. FEČKO, P., KUŠNIEROVÁ, M., RACLAVSKÁ, H., ČABLÍK, V., LYČKOVÁ, B. Fly Ash, VŠB-TU Ostrava: Publishing services department VŠB-TU Ostrava, 2005, vol. 1, p. 191, ISBN 80-248-0836-6. JUCHELKOVÁ, Dagmar. Odpady, vedlejší produkty a nakládání s nimi. 1. vyd. Ostrava : VŠB - TUO, 2005. 98 s. ISBN 80-248-0753-X. OBROUČKA K. Látky znečišťující ovzduší 1. vyd. Ostrava : VŠB - TUO, 2001 - 73 s. ISBN 80-248-0011-X.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

V průběhu semestru diskuze k probírané látce, na závěr semestru písemná a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast při zpracování semestrálního projektu včetně jeho obhajoby u zkoušky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Termické metody odstraňování odpadů, definice, členění termických metod, 2. Technologie spalování odpadů (vlastnosti spalovaných odpadů) 3. Principy spalování (základní spalovací režimy), přednosti a nevýhody spalování. Spalování paliv. 4. Spalitelné odpady (komunální, průmyslové odpady, odpady ze zemědělské a lesnické činnosti, speciální odpady) 5. Zařízení (pece) pro termické odstraňování odpadů (roštové, rotační, etážové pece) 6. Zařízení (pece) pro termické odstraňování odpadů (muflové, prostorové, šachtové, fluidní pece) 7. Využití odpadního tepla 8. Kontrola spalování odpadů 9. Exhalace z ohnišť průmyslových kotlů 10. Technologie energetického využívání odpadů 11. Pyrolýza odpadů 12. Zplyňování odpadů 13. Plazmové technologie

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška 100 (100) 51 3
        Písemná zkouška Písemná zkouška 40  20
        Ústní zkouška Ústní zkouška 60  31
Rozsah povinné účasti: 8 h/s přednášek v prezenční formě

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Přednášky formou samostudia materiálů zadaných přednášejícím v prostředí MS Teams nebo portálu e-výuka na adrese https://www.vsb.cz/e-vyuka/ . Účast na přednáškách dle možností studenta. Pro získání zkoušky povinnost vypracovat zadané úlohy a při osobní účasti napsat písemku, a to nejpozději do konce zkouškového období daného semestru. Zadání samostatných úloh poskytne přednášející. Písemná a ústní zkouška.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin Tch P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2024/2025 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin Tch K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2024/2025 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin Tch K čeština Most 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2023/2024 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin Tch K čeština Most 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2023/2024 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin Tch P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2023/2024 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin Tch K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2022/2023 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin Tch K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2022/2023 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin Tch K čeština Most 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2022/2023 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin Tch P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin Tch P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin Tch K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin Tch K čeština Most 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin Tch K čeština Most 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin Tch K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin Tch P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 letní
2022/2023 letní
2021/2022 letní
2020/2021 letní