546-0816/01 – Hydrologie a klimatologie (HK)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětuRNDr. Jana Nováková, Ph.D.Garant verze předmětuRNDr. Jana Nováková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NOV42 RNDr. Jana Nováková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Pochopení základních hydrologických procesů v povodí, v návaznosti na vybrané klimatické činitele.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Terénní práce

Anotace

Předmět se zabývá zákonitostmi oběhu vody v krajině a vzájemného působení hydrosféry a atmosféry. Zahrnuje rovněž základní znalosti z předmětu meteorologie a klimatologie pro stanovení vodní bilance území resp. povodí. Hydrologie – základní pojmy, význam, vývoj. Kvantitativní a kvalitativní parametry vodních toků. Monitoring hydrologických jevů u vodních toků: vodní stavy, průtoky, režim splavenin, plavenin. Odtokové poměry. Statistické vyhodnocování - hydrologický režim řek. Klimatologie - základní pojmy, význam, vývoj. Teplota vzduchu - Vlhkost vzduchu - Srážky - Výpar. Monitoring meteorologických prvků u vodních toků. Vodní bilance povodí. Makroklima, mezoklima, mikroklima. Využití DPZ a moderních metod prezentace dat v hydrologii a klimatologii. Informační portály.

Povinná literatura:

NOVÁKOVÁ, J., MELČÁKOVÁ, I. 2006. Ekologické aspekty technické hydrobiologie.Multimediální učební texty dostupné na http://hgf10.vsb.cz/546/Ekologicke%20aspekty/ KRÁLOVÁ, H., ZVĚŘINA, Z. 2002.: Vodohospodářská meteorologie a klimatologie. Brno: Skriptum FAST VUT. 152 s. KŘÍŽ, H. 1988. Hydrometrie. Praha: SPN.174 s.

Doporučená literatura:

BRÁZDIL, R. ET AL. 2005. Historické a současné povodně v České republice. Brno – Praha: Masarykova Univerzita a Český hydrometeorologický ústav. 369 s. KOPÁČEK, J., BEDNÁŘ, J. 2005. Jak vzniká počasí.Praha: Skriptum UK. 226 s. TOLASZ, R. ET. AL. 2007. Atlas podnebí Česka. Praha – Olomouc: Český hydrometeorologický ústav a Univerzita Palackého, 255 s. (dostupné i na CD). BRÁZDIL, R. ET AL.1984. Fyzická geografie I. Praha: SPN. 272 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Vypracování protokolů podle zadané osnovy.

E-learning

neprobíhá

Další požadavky na studenta

Práce v terénu - měření vybraných parametrů u vodních toků.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Předmět se zabývá zákonitostmi oběhu vody v přírodě, výskytu a odtoku vody, vzájemného působení hydrosféry, atmosféry a biosféry; vč. související hydrometrie. Zahrnuje rovněž základní znalosti z klimatologie, meteorologie. Hydrologie 1. Hydrologie jako věda – základní pojmy, význam, vývoj. 2. Hlavní klimatičtí činitelé oběhu vody.Geografičtí činitelé odtoku – vznik a charakteristika říční sítě, charakteristika povodí, geomorfologické vlastnosti údolí a koryt řek. 3. Pracovní metody – způsob pozorování a hodnocení hydrologických jevů, četnosti a překročení (symetrické a nesymetrické), vztahy souborů pozorovaných hodnot (vyrovnání hydrologických řad, harmonická analýza). 4. Výška hladiny v toku a její změny – vodní stavy a zařízení na jejich pozorování, zpracování a použití výsledků. Odtok vody z povodí a její pohyb v korytě toku. Výpočet průtoku empirickými vzorci. 5. Měření průtoku, měrná křivka průtoku, vyčíslení průtoků a jejich grafické vyjádření, říční režim a typy vodního režimu řek. 6. Dlouhodobý průměrný roční průtok a jeho odvození (pomocí izočar, analogie a empirických vzorců). Bilance oběhu vody v povodí, variabilita a čára překročení průměrných ročních průtoků, průměrné měsíční a denní průtoky. 7. Extrémní průtoky jejich hodnocení, výpočet pro různou pravděpodobnost překročení z výsledku pozorování, výpočet při nedostatku pozorování, minimální průtoky. 8. Informace a předpověď vodních stavů (předpovědní, informační a varovná služba). Umělá změna průtokových poměrů (při změně retenčních prostorů, při průchodu nádrží, transformace povodňových vln při úpravách toků). 9. Pohyb splavenin, plavenin a jeho měření – zákonitosti pohybu, výpočet průtoku splavenin, přístroje a vyčíslení pozorování. Ledové jevy. Klimatologie. 11. Srážky – Vznik. Druhy srážek, měření. Časové a plošné rozdělení srážek. 12. Vlhkost vzduchu – charakteristiky, měření. 13. Teplota vzduchu. Měření. Denní a roční chod teploty. Psychrometrické tabulky. Relativní vlhkost. 13. Výpar – výpar z vodní hladiny. Výpar ze sněhu a ledu. Měření. Stanovení vodní bilance vybraného území přímou metodou – zpracování dat ČHMÚ. 14. Výpar z půdy. Měření. Transpirace. Teplota půdy. Měření. 15. Makroklima, mezoklima, mikroklima. Klimatické poměry ČR. Atlas podnebí ČR – charakteristika vybraného území z hlediska klimatologických poměrů Cvičení: Vyhodnocení souboru pozorovaných hodnot, výpočet průměrného a maximálního průtoku. Exkurze:ČHMÚ, klimatologická stanice, srážkoměrná stanice.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 letní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  25
        Zkouška Zkouška 67  26 3
Rozsah povinné účasti: účast povinná s max. 1 omluvenou neúčastí na cvičení zpracování protokolů

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: povinné konzultace zpracování protokolů

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2019/2020 letní
2015/2016 letní