546-0820/01 – Odpady v životním prostředí (OvŽP)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CAB72 prof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
PEC06 doc. Ing. Iva Janáková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 9+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Znalost problematiky odpadového hospodářství z celkového hlediska způsobu vzniku a nakládání s odpady jejich odstranění a jejich efektivního materiálového a energetického využití. Dokázat rozlišovat rozdílné přístupy, odhadnout a nalézt nejvhodnější řešení pro konkrétní problematiku odpadového hospodářství. Schopnost si opatřit informace pro práci s praxí, prokázat všeobecný přehled a vyhodnotit danou problematiku. Srovnávat jednotlivé přístupy a konfrontovat je s praxí . Schopnost samostatného řešení zadaných úloh. Schopnost komunikace (aktivní mluvený i psaný projev), zvládnout odbornou terminologii.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

V rámci předmětu bude věnována pozornost problematice odpadů, vymezení základních pojmů a definici odpadu, vlivu odpadů na životní prostředí a důvodům jeho ochrany. Studenti budou seznámeni s jednotlivými technologiemi recyklace, využití a odstraňování odpadů. Studenti v rámci výuky navštíví provozy zabývající se odstraňováním a zpracováním odpadů. V rámci předmětu jsou implementovány matematické a fyzikálně - chemické aplikační postupy, např. měření a propočet sítovací metody, kvartace odpadu, návrh optimalizace vsázky pro tepelné využití. Stanovení výhřevnosti různých druhů odpadů. Studentům bude zadán semestrální projekt, ve kterém budou řešit praktické úkoly týkající se problematiky odpadů v životním prostředí.

Povinná literatura:

KURAŠ, Mečislav. Odpadové hospodářství. Vyd. 1. Chrudim: Ekomonitor, 2008, 143s. ISBN 978-80-86832-34-0. KOLLAROVÁ, Helena. Environmentální technologie a ekoinovace v eské republice. Vyd. 1. Praha: CENIA, 2009, 113115 s. ISBN 978-808-5087-697. ŠOOŠ, Ľubomír. Odpady 1 : environmentálne technológie. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2007. ISBN 978-80-227-2627-6. SLIVKA, Vladimír, DIRNER, Vojtech, KURAŠ, Mečislav. Odpadové hospodářství I. : Praktická příručka. Ostrava : [s.n.], 2006. 130 s. ISBN 80-248-1245-2. 50 JUCHELKOVÁ, Dagmar. Odpady, vedlejší produkty a nakládání s nimi. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2005, 98 s. ISBN 80-248-0753-X.

Doporučená literatura:

Hazardous industrial waste treatment / edited by Lawrence K. Wang ... [et al.]. - Boca Raton : CRC/Taylor & Francis, c2007 - ix, 516 s. : il. ISBN 978-0-8493-7574-3. GIRCZYS, Janusz. Procesy utylizacji odpadów stałych. Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2004. 199 s. : il. ISBN 83-7193-256-1. JUCHELKOVÁ, Dagmar. Likvidace a vyuţití odpadů. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Strojní fakulta, 2000, 73 s. ISBN 80-7078-747-3. PLÍVA, Petr. Kompostování v pásových hromadách na volné ploše. 1. vyd. Praha: Profi Press, 2009, 136 s. ISBN 97880-86726-32-8. www.biom.cz Časopisy: Odpady : Odpadové hospodářství, ekonomika ţivotního prostředí. ECONOMIA a. s. 1996- , roč. 1, č. 1- . Praha : ECONOMIA a. s., 1996- . 1x měsíčně. Dostupný z WWW: <http://odpady.ihned.cz/>. ISSN 1213-7693. Odpadové fórum : Odborný měsíčník o odpadech a druhotných surovinách. České ekologické manaţerské centrum . 2000- , roč. 1, č. 1- . Praha : CEMC, 2000- . 1 x měsíčně. Dostupný z WWW: <http://www.odpadoveforum.cz/>. ISSN 1212-7779.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast při zpracování semestrálního projektu včetně jeho obhajoby u zkoušky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Platné legislativní předpisy a právní normy, definice odpadu a vymezení základních pojmů. 2. BAT - Best Available Technology - nejlepší dostupná technologie a jejich realizace u nás i ve světě. 3. Technologie odstraňování odpadů a jejich provozování v praxi. 4. Technologie recyklace odpadů a jejich provozování v praxi. 5. Technologie materiálového vyuţítí odpadů v praxi. 6. Technologie energetického vyuţítí odpadů v praxi. 7. Nakládání s velkoobjemovými materiály. 8. Komunální odpady a moţnosti jejich zpracování v praxi. 9. Biologicky rozloţitelné odpady a jejich zpracování v praxi. 10. Seminář - diskuze a setkání s odborníky z praxe. 11. Nové trendy a vývoj technologií pro odstraňování odpadů. 12. Technologie pro omezení úniku nebezpečných sloţek do ŢP při haváriích.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 16
                Seminární práce Semestrální projekt 10  5
                Písemka Písemka 18  8
                Aktivita na cvičení Jiný typ úlohy 5  3
        Zkouška Zkouška 67 (67) 35 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  15
                Ústní zkouška Ústní zkouška 37  20
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2020/2021 zimní
2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní
2013/2014 zimní