546-0821/01 – Preventivní techniky a environmentální management (PTaEM)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětuIng. Jana Kodymová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jana Kodymová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOD009 Ing. Jana Kodymová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student získá znalosti o vývoji životního prostředí v makroměřítku, seznámí se s politickými nástroji ochrany životního prostředí, dále nástroji pro podporu udržitelného rozvoje. Znalosti prokazované po ukončení předmětu odpovídají tématům, z nichž je sestavena osnova předmětu. Získané dovednosti: Poučená diskuse, znalost souvislostí stavu životního prostředí a ekonomiky. Osnova předmětu: 1.Environmentální management – diskuse různých přístupů, jejich ekonomické dopady. 2.Minimalizace odpadů, čistší produkce. Definice, popis hodnocení možností čistší produkce. Metodika zavádění ve firmě. Výhody projektů čistší produkce pro životní prostředí a ekonomiku firmy. IPPC – principy, zavádění, nejlepší dostupné technologie (BAT), referenční seznamy BAT – BREF, česká legislativa. 3.Environmentální audity (EA) – definice, předpisy. Typy EA, společné rysy a rozdíly, popis postupu, účastníci, vytvoření týmu, auditoři – kvalifikační předpoklady, interní a externí audity – rozdíly, způsob využití výsledků. 4.Hodnocení životního cyklu výrobku (LCA) – definice, metodika, výhody, využití, normy ISO 14040, 14044. 5.Environmentální značení. Národní program environmentálního značení, evropské značení. 6.Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). Česká a evropská legislativa. 7.Environmentální manažerské systémy. Zavádění EMS podle ISO 14001 – environmentální politika, cíle a cílové hodnoty, environmentální programy, trénink zaměstnanců, audit EMS, přezkoumání systému vedením, účast konzultantů, týmová práce, projektové řízení. Certifikace EMS – podmínky, možnosti, důvody, náklady. Akreditace certifikačních orgánů. 8.EMAS – rozdíly oproti ISO 14001, ověřování, kvalifikační požadavky pro environmentální ověřovatele. Registrace ověřených EMAS, odpovědný orgán. 9.Vazby na jiné řídicí systémy (kvalita, bezpečnost a hygiena práce, hodnocení rizik), integrovaný manažerský systém. 10.Indikátory environmentálního profilu, ISO 14031, ekoefektivita. 11.Environmentální reporting, CSR. 12.Role hodnocení rizik v ochraně životního prostředí, environmentální dopady průmyslových havárií. 13.Environmentální management území (město, region), environmentální část Místní agendy 21, indikátory udržitelného rozvoje – smysl, výběr, použití. 14.Informační technologie v ochraně ŽP – způsoby využití. 15.Přístup k informacím o životním prostředí, Aarhuská dohoda, účast veřejnosti, česká legislativa.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět seznamuje se zásadami a metodikou řízení péče o životní prostředí v podniku formou dobrovolné regulace. Jsou uvedeny různé přístupy k problematice environmentálního managementu a jejich souvislosti. Dále je pozornost zaměřena na udržitelný rozvoj, globální scénáře a jejich aplikace, ekoefektivitu, výrobkovou politiku, rizika v životním prostředí a pro zdraví, informatiku v oblasti životního prostředí. V této souvislosti je dále pojednáno o problematice čistší produkce, o IPPC, nejlepších dostupných technologiích (BAT), referenčních seznamech BAT – BREF, o environmentálních auditech (EA), hodnocení životního cyklu výrobku (LCA), environmentálním značení, o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) v České republice a ve světě, o environmentálních manažerských systémech (podle ISO 14001), o EMAS (rozdíly oproti ISO 14001), o indikátorech environmentálního profilu, ISO 14031.

Povinná literatura:

1. REMTOVÁ, K. Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí, 1998. Dostupné v elektronické formě u přednášejícího. 2. LAPČÍK, V. Oceňování antropogenních vlivů na životní prostředí (monografie). Ostrava: VŠB-TU, HGF, IEI, 2011. 217 s. ISBN 978-80-248-2440-6. Dostupné v tištěné formě u přednášejícího. 3. Normy ISO 19011, ISO 14001, ISO 14031, ISO 14040, ISO 14020 4. EMAS (1221/2009) 5. Internet – stránky MŽP (www.mzp.cz), CENIA (www.cenia.cz), CEMC (www.cemc.cz), elektronická knihovna MŽP /(www.env.cz)

Doporučená literatura:

1. Ekosystémy a lidský blahobyt. Syntéza. Kolektiv autorů, v češtině vydalo COŽP UK Praha 2005, ISBN 80-239-6300-7

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

aktivní účast studentů na cvičeních, diskuse k prezentovaným tématům

E-learning

Další požadavky na studenta

Součástí každého cvičení je prezentace seminární práce, která se vztahuje k dané problematice. Je požadována schopnost ve vymezeném čase prezentovat zadané téma v PowerPointu a obhájit ho v diskusi

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova: 1. Environmentální management – diskuse různých přístupů, jejich ekonomické dopady 2. Minimalizace odpadů, čistší produkce. Definice, popis hodnocení možností čistší produkce. Metodika zavádění ve firmě. Výhody projektů čistší produkce pro životní prostředí a ekonomiku firmy. IPPC – principy, zavádění, nejlepší dostupné technologie (BAT), referenční seznamy BAT – BREF, česká legislativa. 3. Environmentální audity (EA) – definice, předpisy. Typy EA, společné rysy a rozdíly, popis postupu, účastníci, vytvoření týmu, auditoři – kvalifikační předpoklady, interní a externí audity – rozdíly, způsob využití výsledků 4. Hodnocení životního cyklu výrobku (LCA) – definice, metodika, výhody, využití, normy ISO 14040, 14044. 5. Environmentální značení. Národní program environmentálního značení, evropské značení. 6. Environmentální manažerské systémy. Zavádění EMS podle ISO 14001 – environmentální politika, cíle a cílové hodnoty, environmentální programy, trénink zaměstnanců, audit EMS, přezkoumání systému vedením, účast konzultantů, týmová práce, projektové řízení. Certifikace EMS – podmínky, možnosti, důvody, náklady. Akreditace certifikačních orgánů. 7. EMAS – rozdíly oproti ISO 14001, ověřování, kvalifikační požadavky pro environmentální ověřovatele. Registrace ověřených EMAS, odpovědný orgán. 8. Vazby na jiné řídicí systémy (kvalita, bezpečnost a hygiena práce, hodnocení rizik), integrovaný manažerský systém. 9. Indikátory environmentálního profilu, ISO 14031, ekoefektivita. 10. Environmentální reporting, CSR 11. Role hodnocení rizik v ochraně životního prostředí, environmentální dopady průmyslových havárií 12. Environmentální management území (město, region), environmentální část Místní agendy 21, indikátory udržitelného rozvoje – smysl, výběr, použití 13. Informační technologie v ochraně ŽP – způsoby využití. 14. Přístup k informacím o životním prostředí, Aarhuská dohoda, účast veřejnosti, česká legislativa. Cvičení: 1. Zahajovací - podmínky zápočtu, doporučená literatura, otázky ke zkoušce, zadání seminárních prací 2. Meze růstu (Meadows Denis H., Meadows Donella L.: The Limits to Growth), názorné předvedení základních křivek pomocí počítače (simulace změn) 3. Scénáře pro globální ekosystém 4. Agenda 21 - dokumenty z Ria, její aplikace v ČR (státní politika), Místní Agenda 21 5. Seznámení s celým procesem EIA (názorné ukázky konkrétních dokumentací EIA, práce s informačním systémem) 6. Environmentální audity - výukový film pro auditory z výrobny uzenin + aplikace postupů auditorů v praxi 7. CP – bloková schémata, vstupní hodnocení, cvičení na rozpoznávání opatření CP 8. CP – brainstorming, nácvik generování variant a jejich hodnocení 9. Projektové řízení, SWOT analýza 10. Hodnocení životního cyklu - LCA, ukázka práce se software SIMAPRO 11. Ekolabeling – směrnice (praktické ukázky), přehled typů environmentálního značení 12. EMS - aspekty a dopady - hodnocení podle významnosti, praktické cvičení 13. Dobrovolné dohody, vyjednávací hra 14. Udělení zápočtu

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  15
        Zkouška Zkouška 67  36 3
Rozsah povinné účasti: Znalosti budou průběžně ověřovány ústní formou.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Účast na cvičeních ani přednáškách není nutná. Absolvování je podmíněno vykonáním zkoušky do konce zkouškového období.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2020/2021 letní
2019/2020 letní
2018/2019 letní
2017/2018 letní
2016/2017 letní
2015/2016 letní
2013/2014 letní