546-0823/03 – Seminář k diplomové práci (SDP)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity15
Garant předmětuprof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Mgr. Hana Vojtková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VOJ195 doc. Mgr. Hana Vojtková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2
kombinovaná Zápočet 0+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Schopnosti prokazované po ukončení předmětu: schopnost zorientovat se v daném tématu; schopnost psát odborný text; schopnost psát samostatně; schopnost práce s literaturou; schopnost kriticky přemýšlet a argumentovat. Dovednosti prokazované po ukončení předmětu: student zvládá komunikaci, řešení odborných textů, má prezentační schopnosti; dovede uplatnit všechny své dovednosti, znalosti a zkušenosti nabyté studiem.

Vyučovací metody

Semináře
Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Cílem diplomového semináře je pomoci studentům dokončit diplomovou práci a připravit je na její úspěšnou obhajobu. Cílem zpracování závěrečné diplomové práce je prokázání studenta, že si osvojil všechny dovednosti, znalosti a zkušenosti nabyté studiem s uplatněním v zadaném a písemně zpracovaném tématu diplomové práce.

Povinná literatura:

Individuální studium publikací doporučených vedoucím diplomové práce. Směrnice děkana HGF_SME_15_001 Pokyny pro zpracování závěrečných prací. ČSN ISO 690: 2011. Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Český normalizační institut, 2011. KAPOUNOVÁ, Jana a Pavel KAPOUN. Bakalářská a diplomová práce: od zadání po obhajobu. Praha: Grada, 2017. ISBN 978-80-271-0079-8.

Doporučená literatura:

SYNEK, Miroslav, Helena SEDLÁČKOVÁ a Hana VÁVROVÁ. Jak psát bakalářské, diplomové, doktorské a jiné písemné práce. Praha: Oeconomica, 2007. 57 s. ISBN 978-80-245-1212-9. POKORNÝ, Jiří. Předdiplomní seminář: jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci: studijní text pro kombinovanou formu studia. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2006. 58 s. ISBN 80-214-3254-3. LIŠKA, Václav. Diplomová práce: zpracování a obhajoba. Praha: Ivo Ulrych-Růžičkův statek, 2005. ČSN ISO 690-2 Informace a dokumentace – Bibliografické citace. Praha: Český normalizační institut, 2000.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Studenti představují v rámci semináře postup zpracování své závěrečné práce a je vedena řízená diskuze k prezentacím teoretické a experimentální části DP. Seminář je zakončen zápočtem, který je udělen po předložení vypracované diplomové práce a jejím vložení do IS Edison.

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracovaný a předložený projekt diplomové práce v souladu s dokumentem "Zásady pro vypracování diplomové práce" a s pokyny vedoucího diplomové práce. Praxe spojená s řešením tématu diplomové práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Závěrečná práce, seznámení se směrnicí fakulty k přípravě diplomové práce 2. Harmonogram tvorby závěrečné práce, kritéria hodnocení závěrečné práce, stavba závěrečné práce, časté chyby při zpracování diplomové práce 3. Experimentální část diplomové práce a její struktura, odborný popis experimentu 4. Teoretická část diplomové práce, práce s informačními zdroji, identifikační znaky dokumentů 5. Citace dokumentů v diplomové práci, legislativní dokumenty 6. Citační databáze a jejich využití při zpracování citací, databáze Scopus a Web of Science, praktická orientace v databázích 7. Přehled odborných časopisů a monografií v oboru, hodnocení kvality odborných publikací (IF, další scientometrické parametry) 8. Formální stránka závěrečné práce, gramatika a stylistika odborné práce 9. Tvorba prezentace k obhajobě závěrečné práce, nejčastější chyby při přípravě prezentace 10. Prezentace závěrečných prací studentů

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet   3
Rozsah povinné účasti: Zpracování a odevzdání diplomové práce v souladu se Zásadami pro vypracování diplomové práce a s pokyny vedoucího práce. Povinná účast na semináři.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Zpracování a odevzdání diplomové práce v souladu se Zásadami pro vypracování diplomové práce a s pokyny vedoucího práce. Povinná účast na konzultacích (účast na konzultacích bude dohodnuta s každým studentem individuálně).

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N0724A290012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2018/2019 letní