546-0824/01 – Mikrobiologie III (MB III)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity4
Garant předmětudoc. Mgr. Hana Vojtková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Mgr. Hana Vojtková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VOJ195 doc. Mgr. Hana Vojtková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílové kompetence v oblasti osvojení nových poznatků a jejich aplikace při řešení problémů, při pozorování, experimentování i v oblasti komunikační: - charakterizovat fenotypové a genotypové znaky základních skupin mikroorganismů - chápat postavení mikroorganismů v rámci ekosystémů, orientovat se v přirozených systémech a chápat fylogenetické a biotické vztahy jednotlivých skupin - chápat postavení mikroorganismů v rámci druhové diverzity a faktory ovlivňující její stabilitu v rámci ekosystému - chápat význam mikroorganismů v koloběhu látek v prostředí - schopnost vyhodnotit vhodnost určitého mikroorganismu pro konkrétní biotechnologický postup s ohledem na ekologické důsledky tohoto rozhodnutí - získané vědomosti umět využívat při řešení praktických úloh na cvičení, posoudit důsledky určitého jevu z hlediska ekologického, zdravotního i ekonomického; dotvářet si kladný vztah k přírodě - schopnost samostatného řešení zadaných úloh, pozorovat a objektivně zaznamenávat výsledky experimentů, při práci s biologickým materiálem i technickými přístroji dodržovat zásady bezpečné (aseptické) práce - schopnost pracovat s cizojazyčným odborným textem, zvládnout odbornou terminologii, orientovat se v základních databázích (Genbank, EMBL, FASTA) a ve světových sbírkách mikroorganismů - schopnost synteticky vyhodnotit získané experimentální údaje, obhájit svůj názor na řešení biologického problému

Vyučovací metody

Přednášky
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět obsahově navazuje na poznatky z obecné a speciální mikrobiologie získané v bakalářském stupni studia a rozšiřuje znalostní základ o zobecňující pohled na postavení mikroorganismů v přírodě, druhovou diverzitu a vztahy mezi populacemi mikroorganismů v rámci ekosystémů. Samostatná profilace předmětu odráží postavení moderní mikrobiologie jako multidisciplinárního oboru na rozhraní ekologických, biologických (genetických) a technických věd. Předmět je zaměřen na mikrobiologii ekosystémů, studenti získají informace o významu mikroorganismů v širších ekologických souvislostech, o typologii mikroorganismů z hlediska jejich fenotypu a genotypu včetně moderních databází, o moderních informačních zdrojích, o možnosti jejich praktické aplikace v moderních biotechnologiích; část přednášek je věnována praktickému využití mikroorganismů k detekci mutagenů v životním prostředí a jejich úloze v degradačních technologiích i úpravnických procesech.

Povinná literatura:

KLABAN, Vladimír. Ekologie mikroorganismů: Ilustrovaný lexikon biologie, ekologie a patogenity mikroorganismů. Praha: Galén, 2012. 549 s. ISBN 978-80-7262-770-7 MALACHOVÁ, Kateřina. Ekologie mikroorganismů. Ostrava: Ostravská univerzita, 2004. 86 s. ISBN: 978-80-7042-996-8 ŠUTA, Miroslav. Biotechnologie, životní prostředí a udržitelný rozvoj. Praha: Společnost pro trvale udržitelný život, 2007. 27 s. ISBN 978-80-902635-1-2 TOWNSEND, Collin R., Michael BEGON a John L. HARPER. Základy ekologie. Univerzita Palackého v Olomouci, 2010. 505 s. ISBN 978-80-244-2478-1

Doporučená literatura:

ALBERTS, Bruce et al. Základy buněčné biologie. Úvod do molekulární biologie buňky. Ústí nad Labem: Espero Publishing, 1998. 603 s. ISBN 80-902906-2-0

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia je vedena formou diskuse k přednášené problematice, praktické dovednosti jsou průběžně sledovány při práci na cvičení; pravidelné úkoly z cvičení rozšiřují teoretickou průpravu k experimentální práci. K zápočtu studenti předloží protokoly z praktických cvičení se zpracovanými úkoly. Studium předmětu je zakončeno zkouškou, ke které lze přistoupit až po získání zápočtu, zkouška má písemnou a ústní část.

E-learning

Další požadavky na studenta

- pravidelná účast na cvičení - vypracování protokolů a zadaných úkolů

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přehled přednášených témat: 1. Taxonomické přístupy v mikrobiologii 2. Fenotypové vlastnosti mikroorganismů, jejich hodnocení, základní fenotypizační testy 3. Genotypové vlastnosti mikroorganismů, jejich hodnocení, základní metody genotypizace 4. Významné databáze mikroorganismů, základní orientace v databázích 5. Sbírky mikroorganismů a jejich význam 6. Význam mikroorganismů v koloběhu látek v prostředí 7. Fyziologie mikroorganismů, adaptační mechanismy na úrovni metabolických procesů 8. Patogenita mikroorganismů 9. Mikroorganismy v ekosystémech, vliv prostředí na strukturu mikrobiální populace, biofilmy a jejich význam 10. Biotické vztahy v mikrobiální populaci 11. Diverzita mikroorganismů, základní faktory ovlivňující její stabilitu 12. Mikrobiální diverzita antropogenně kontaminovaných lokalit (specifické znaky), specifické znaky mikrobiální diverzity rudních ložisek a dalších surovinových zdrojů 13. Vědecké zdroje informací o mikroorganismech, přehled nejdůležitějších zdrojů informací, vědecké publikace, odborné časopisy a informační portály o mikroorganismech 14. Mikroorganismy a jejich význam v ochraně ŽP

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 letní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  33
        Zkouška Zkouška 67 (67) 18
                Písemná zkouška Písemná zkouška 37  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 30  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku