546-0825/02 – Aplikovaná ekologie (AE)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUP73 doc. Ing. Jiří Kupka, Ph.D.
PEC0062 doc. RNDr. Emilie Pecharová, CSc.
STA35 doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je pochopení důsledků činnosti člověka na prostředí, seznámení se základními problémovými okruhy, možnosti a přístupy pro úspěšné a citlivé řešení antropických aktivit v krajině. Osnova předmětu: 1. Vymezení aplikované ekologie, základní terminologie. 2. Ekosystém, společenstvo, metaspolečenstvo; obnova. Biodiverzita. 3. Sukcese a význam pro obnovu. Disturbance a sukcese, ekoton. 4. Vliv a význam biotických a abiotických faktorů na prostředí (autoregulace, regenerace, samočištění apod.). 5. Základy regionální biogeografie, význam pro obnovu území. 6. Základy hydrobiologie, revitalizace, brownfieldy a voda v krajině. 7. Základy fytocenologie se zaměřením na ranky významné pro obnovu území (terestrické a vodní ekosystémy). 8. Základy ekologie krajiny – struktura a složky krajiny, Evropská úmluva o krajině. 9. Krajinné plánování a krajinný ráz. Ochrana přírody a krajiny, trvale udržitelný rozvoj. 10. Ochrana půdního fondu, ZPF, LPF. 11. Negativní vlivy v krajině, řešení (zaměření na opuštěné plochy, deponie odpadů, demoliční plochy, sedimentační nádrže, poklesy, apod.). 12. Brownfieldy – definice, typy brownfieldů, ekologická charakteristika. 13. Základy bioindikace a biomonitoringu. Znalosti prokazované po ukončení předmětu: Studenti získají znalosti v oblasti fungování ekosystémů ovlivněných člověkem. Dovednosti prokazované po ukončení předmětu: Získané teoretické i praktické poznatky dokáží absolventi využít v navazujících předmětech zaměřených na obnovu krajiny. Jsou schopni aplikovat poznatky pro potřeby projektů i při rozhodování a posuzování v odborné praxi.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je pochopení důsledků činnosti člověka na prostředí, seznámení se základními problémovými okruhy, možnosti a přístupy pro úspěšné a citlivé řešení antropických aktivit v krajině. Studenti získají znalosti v oblasti fungování ekosystémů ovlivněných člověkem. Získané teoretické i praktické poznatky dokáží absolventi využít v navazujících předmětech zaměřených na obnovu krajiny a krajinných částí ovlvněných průmyslem. Jsou schopni aplikovat poznatky pro potřeby projektů i při rozhodování a posuzování v odborné praxi.

Povinná literatura:

BEGON M., HARPER J.L.-TOWNSEND C.R. Ekologie, jedinci, populace a společenstva. Nakl. Univ. Olomouc, 1997. STALMACHOVÁ, B. Základy ekologické obnovy průmyslové krajiny. Skripta Phare, VŠB - TU Ostrava. 1996. SKLENIČKA, P. Základy krajinného plánování. Praha: Naděžda Skleničková, 2003. 321 s. ISBN 80-903206-0-0. NEWMAN E.I. Applied Ecology & Environmental Management. Blackwell Publishing Ltd. 2001.

Doporučená literatura:

PIVNIČKA P. Aplikovaná ekologie. Karolinum Praha 2002. SPELLERBERG, I. F. Monitorování ekologických změn. EkoCentrum: Brno, 1995. RICKLEFS R. E. A MILLER G. L. Ecology. Freeman and Co., New York 1999. SANDERSON,J., HARRIS,L.D. Lanscape ecology. CRC Press LLC. Boca Raton, Florida. 246p.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet a zkouška - písemná, odpovědi na 2 otázky z okruhu otázek a odpovědi na 10 odborných termínů, týkajících se problematiky aplikované ekologie (termíny jsou probírány v rámci přednášek a cvičení). V rámci cvičení zpracování semestrální práce. Vypracování semestrálního projektu. Účast na cvičení, Splnění průběžných úkolů. Splnění závěrečného testu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování semestrálního projektu. Účast na cvičení, Splnění průběžných úkolů. Splnění závěrečného testu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vymezení aplikované ekologie, základní terminologie. 2. Ekosystém, společenstvo, metaspolečenstvo; obnova. Biodiverzita. 3. Sukcese a význam pro obnovu. 4. Disturbance a sukcese, ekoton. 5. Vliv a význam biotických a abiotických faktorů na prostředí (autoregulace, regenerace, samočištění apod.). 6. Základy regionální biogeografie, význam pro obnovu území. 7. Základy hydrobiologie, revitalizace, brownfieldy a voda v krajině. 8. Základy geobotaniky se zaměřením na ranky významné pro obnovu území (terestrické ekosystémy). 9. Základy geobotaniky se zaměřením na ranky významné pro obnovu území (vodní ekosystémy). 10. Základy ekologie krajiny – struktura a složky krajiny. 11. Ochrana půdního fondu, ZPF, LPF. 12. Negativní vlivy v krajině, řešení (zaměření na opuštěné plochy, deponie odpadů, demoliční plochy, sedimentační nádrže, poklesy, apod.). 13. Brownfieldy – definice, typy a ekologická charakteristika brownfieldů. 14. Základy bioindikace a biomonitoringu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  34
Rozsah povinné účasti: Znalosti v oblasti fungování ekosystémů ovlivněných člověkem. Získané teoretické i praktické poznatky dokáží absolventi využít v navazujících předmětech zaměřených na obnovu krajiny a krajinných částí ovlivněných průmyslem. Jsou schopni aplikovat poznatky pro potřeby projektů i při rozhodování a posuzování v odborné praxi.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0724A290008) Technické znovuvyužití brownfields P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290008) Technické znovuvyužití brownfields P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku