546-0827/02 – Colloquium of the Specialized field (OK I)

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits3
Subject guarantordoc. Ing. Jiří Kupka, Ph.D.Subject version guarantorIng. Lenka Urbancová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2015/2016Year of cancellation
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
CHO46 Mgr. Iva Melčáková, Ph.D.
STA35 doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Students will deepen knowledge by their specialization, acquire specific knowledge related with dealing with a specific area. They are able to process data and information, are able to discuss the problem, to solve it and justify results of the work.

Teaching methods

Seminars

Summary

Úkolem kolokvia je připravit studenty na samostatnou práci zadáním případových studií zaměřených na dílčí a postupná řešení odborných problémů souvisejících s brownfields (stupeň rozvahy řešení, studie). Případové studie budou základem pro zpracování diplomové práce na vysoké odborné úrovni. Studenti budou rozvíjet individuální schopnosti a dovednosti řešit, diskutovat a prezentovat postupy a metody práce. V rámci kolokvia budou organizovány také přednášky krátkodobě hostujících odborníků z výzkumu a praxe, kteří budou referovat o aktuálních problémech a řešeních znovuoživení opuštěných ploch (Karolina Ostrava, Průmyslová zóna Horní Suchá, Kotelna Praha – Karlín, Areál Dolní Vítkovice, Průmyslová plocha Bydgoszcz Polsko, Lódž – komplex průmyslového dědictví v Polsku, Stuttgart Brownfields).

Compulsory literature:

Literature will be awarded by topic and focus of the case studies.

Recommended literature:

Literature will be awarded by topic and focus of the case studies.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Case study, processing, presentation and defense of results in the next year of study.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

The task of the colloquium is to prepare students to work independently entering of case studies on partial and gradual solutions to technical problems related to brownfields (grade sheet solution study). Case studies will be the basis for the diploma work at a high professional level. Students will develop individual skills and abilities to solve and discuss their procedures and methods of work. As part of the colloquium will be organized also lectures in the short term visiting experts from research and practice, who will report on current problems and solutions, revitalizing abandoned sites (Karolina in Ostrava, Industrial Zone Upper Dry, Boiler Prague - Karlin, Campus Lower Vítkovice industrial area of Bydgoszcz Poland, Lódţ - a complex of industrial heritage in Poland, Stuttgart Brownfields).

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2016/2017 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Credit Credit 100  51
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2019/2020 (N2102) Mineral Raw Materials (3914T026) European School for Brownfields Technical Redevelopment P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2019/2020 (N2102) Mineral Raw Materials (3914T026) European School for Brownfields Technical Redevelopment P Czech Most 1 Compulsory study plan
2018/2019 (N2102) Mineral Raw Materials (3914T026) European School for Brownfields Technical Redevelopment P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2018/2019 (N2102) Mineral Raw Materials (3914T026) European School for Brownfields Technical Redevelopment P Czech Most 1 Compulsory study plan
2017/2018 (N2102) Mineral Raw Materials (3914T026) European School for Brownfields Technical Redevelopment P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2017/2018 (N2102) Mineral Raw Materials (3914T026) European School for Brownfields Technical Redevelopment P Czech Most 1 Compulsory study plan
2016/2017 (N2102) Mineral Raw Materials (3914T026) European School for Brownfields Technical Redevelopment P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2015/2016 (N2102) Mineral Raw Materials (3914T026) European School for Brownfields Technical Redevelopment P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner