546-0831/02 – Územní plánování (UP)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
STA35 doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
STU06 Ing. arch. Aleš Student, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Posluchači mají základní přehled o problematice krajinného a územního plánování, znají průběh metodiky územního plánovaní, orientují se v legislativě a mají přehled v terminologii trvale udržitelného rozvoje území a územního systému ekologické stability. Studenti dovedou pracovat s legislativou, číst a pracovat s územními plány, zpracovat návrhová řešení v problematice územního a krajinného plánování. Posluchači dovedou samostatně rámcově navrhnout, vypracovat a veřejně obhájit svůj semestrální projekt.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je seznámit posluchače formou přednášek a cvičení s prostorovou diferenciací krajiny, krajinnými funkcemi a limity využívání krajiny. V části o územním plánování bude pozornost soustředěna na územně plánovací podklady a dokumentaci a územní řízení. V části krajinného plánování na zásady ochrany jednotlivých krajinných segmentů, hodnocení krajinného rázu a vymezování územního systému ekologické stabilitya metodikou LANDEP. Dále se posluchači seznámí se strategií trvale udržitelného rozvoje, legislativním rámcem a metodikou stavebního řádu v ČR a ve státech EU. V části zaměřené stavebnímu řádu bude vysvětleno povolování a užívání staveb. Teoretické poznatky si posluchači osvojují praktickými ukázkami a samostatnými úlohami v průběhu cvičení.

Povinná literatura:

WALDHEIM CH., The Landscape Urbanism Reader. Princeton Arch. Press. 2006. MAIER, K. Hospodaření a rozvoj českých měst 1850–1938. Praha: Academia, 2005. MAIER, K. Územní plánování. Praha: FA ČVUT, 2000. SKLENIČKA, P. Základy krajinného plánování. Nakladatelství N. Skleničková, Říčany. 2002.

Doporučená literatura:

DRIESSEN, P.M., KONIJN, N.T. Land-use Systems Analysis. Wageningen Agric. Univ., Wageningen. 1992. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti v platném znění Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území v platném znění

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Obhájení výsledků semestrální práce, písemná a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Odevzdání a obhájení semestrálního projektu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod, základní pojmy: krajina – definice, kategorie, limity 2. Krajinné plánování, územní plánování 3. Regionální a prostorové plánování 4. Počátky a vývoj územního a krajinného plánování v Evropě a ve světě 5. Metody krajinného plánování, Evropská úmluva o krajině 6. Problematika plánování a přístupy k řešení ve vybraných zemích 7. Územní plánování v ČR 8. Nástroje územního plánování a územně plánovací procesy, politika územního rozvoje, územně plánovací dokumentace 9. Současná problematika územního plánování, role územně plánovacího subjektu v procesu udržitelného využívání území, brownfields, veřejný a soukromý zájem 10. Perspektiva vývoje Evropského prostoru, strategie a doporučení pro udržitelný rozvoj území 11. Průmyslové aglomerace v Evropském prostoru, jejich vývoj a lokalizace od 19. stol. po současnost; regionální plánování 12. Koncepce rozvoje území, urbanistická koncepce a koncepce uspořádání krajiny, podmínky využití území, územní systém ekologické stability; nástroje ochrany hodnot sídel a krajiny 13. Krajinotvorné projekty a programy - programy revitalizací, obnov, péče o krajinu, LANDEP, hodnocení krajinného rázu, strategie trvale udržitelného rozvoje území 14. Revitalizace postindustriálních území a jejich význam v územně plánovacích koncepcích

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  34 3
Rozsah povinné účasti: Územní plánování v ČR a v Evropě. Krajinné plánování. Prostorové plánování. Nástroje územního a krajinného plánování. Povinná účast na cvičeních. Zápočet je udělen na základě zpracovaného semestrálního projektu.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Náhrada za povinnou účast v rámci ISP bude řešena formou individuálních odborných konzultací. Zápočet je udělen na základě zpracovaného semestrálního projektu. Předmět je ukončen písemnou a ústní zkouškou.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Most 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0724A290003) Ekonomika surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Most 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0724A290003) Ekonomika surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Most 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0724A290003) Ekonomika surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Most 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0724A290003) Ekonomika surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.