546-0831/03 – Územní plánování (UP)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
STA35 doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Posluchači mají základní přehled o problematice krajinného a územního plánování, znají průběh metodiky územního plánovaní, orientují se v legislativě a mají přehled v terminologii trvale udržitelného rozvoje území a územního systému ekologické stability. Studenti dovedou pracovat s legislativou, číst a pracovat s územními plány, zpracovat návrhová řešení v problematice územního a krajinného plánování. Posluchači dovedou samostatně rámcově navrhnout, vypracovat a veřejně obhájit svůj semestrální projekt.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je seznámit posluchače formou přednášek a cvičení s prostorovou diferenciací krajiny, krajinnými funkcemi a limity využívání krajiny. V části o územním plánování bude pozornost soustředěna na územně plánovací podklady a dokumentaci a územní řízení. V části krajinného plánování na zásady ochrany jednotlivých krajinných segmentů, hodnocení krajinného rázu a vymezování územního systému ekologické stabilitya metodikou LANDEP. Dále se posluchači seznámí se strategií trvale udržitelného rozvoje, legislativním rámcem a metodikou stavebního řádu v ČR a ve státech EU. V části zaměřené stavebnímu řádu bude vysvětleno povolování a užívání staveb. Teoretické poznatky si posluchači osvojují praktickými ukázkami a samostatnými úlohami v průběhu cvičení.

Povinná literatura:

WALDHEIM CH., The Landscape Urbanism Reader. Princeton Arch. Press. 2006. MAIER, K. Hospodaření a rozvoj českých měst 1850–1938. Praha: Academia, 2005. MAIER, K. Územní plánování. Praha: FA ČVUT, 2000. SKLENIČKA, P. Základy krajinného plánování. Nakladatelství N. Skleničková, Říčany. 2002.

Doporučená literatura:

DRIESSEN, P.M., KONIJN, N.T. Land-use Systems Analysis. Wageningen Agric. Univ., Wageningen. 1992. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti v platném znění Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území v platném znění

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

V průběhu semestru v rámci přednášek formou diskuze k probírané látce, ve cvičení formou testů. Písemná a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast ve cvičeních, prokázaná úspěšným zpracováním dílčích úkolů, zadávaných průběžně v semestru.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod, základní pojmy – plánování, územní plánování, regionální a prostorové plánování. 2. Počátky a vývoj územního a regionálního plánování v Evropě a USA. 3. Problematika plánování a přístupy k řešení v Evropě. 4. Perspektiva vývoje Evropského prostoru, strategie a doporučení pro udržitelný rozvoj území. 5. Průmyslové aglomerace v Evropském prostoru, jejich vývoj a lokalizace od 19. stol. po současnost; regionální plánování. 6. Revitalizace postindustriálních území a jejich význam v územně plánovacích koncepcích. 7. Územní plánování v ČR, Nástroje územního plánování a územně plánovací procesy. 8. Koncepce rozvoje území, urbanistická koncepce a koncepce uspořádání krajiny, podmínky využití území 9. Současná problematika územního plánování, role územně plánovacího subjektu v procesu udržitelného využívání území, brownfields, veřejný a soukromý zájem. 10. Územní plán, územně plánovací podklady a územně plánovací dokumentace. 11. Nástroje ochrany hodnot sídel a krajiny. 12. Evropská úmluva o krajině a její význam pro územní a krajinné plánování. 13. Ochrana přírody a krajiny v ČR. Ochrana krajinného rázu.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  34 3
Rozsah povinné účasti: Územní plánování v ČR a v Evropě. Krajinné plánování. Prostorové plánování. Nástroje územního a krajinného plánování. Povinná účast na cvičeních. Zápočet je udělen na základě zpracovaného semestrálního projektu.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Náhrada za povinnou účast v rámci ISP bude řešena formou individuálních odborných konzultací. Zápočet je udělen na základě zpracovaného semestrálního projektu. Předmět je ukončen písemnou a ústní zkouškou.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Most 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Most 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Most 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Most 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Most 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.