546-0832/01 – Remediace a rizika v obnově brownfields (RROB)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Helena Raclavská, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Helena Raclavská, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
RAC20 prof. Ing. Helena Raclavská, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Základním cílem předmětu je seznámit posluchače s metodikou pro hodnocení environmentálních rizik, výběr dekontaminační technologie podmíněný způsobem využití území a nakládání s odpady v rámci technologického řešení brownfields. Znalosti: studenti prokazují teoretické a praktické znalosti z oblasti dekontaminačních technologií, zvládnutí jejich principů a vhodnosti výběru technologie z hlediska dosažení koncentračních limitů na základě případových studií. Dovednosti: rozvoj samostatnosti, strategie rozhodování při výběru dekontaminačních technologií.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

•Přehled stěžejních průmyslových odvětví a jejich dopadů na ŽP (půda, voda, kontaminace staveb. Průmyslová odvětví a jejich charakteristické polutanty (využití evropských databázových systémů např. Kloke. Základní fyzikálně-chemické vlastnosti polutantů, šiření v prostředí, koncentrační faktory. Hodnocení environmentálních rizik: definice, základní pojmy, přístupy. Metodika hodnocení rizik, hodnocení nebezpečnosti látek a jejich směsí. Hodnocení expozice. Hodnocení rizik v akvatickém ekosystému a v terestrickém ekosystému. Bioindikace. Rizikové faktory prostředí, charakterizace rizik. Modelové případové studie. Predikce účinků chemických látek na základě chemické struktury (ECOSTAR). Trendy rozvoje metod hodnocení. Testy ekotoxicity. Dekontaminační technologie. Principy dělení dekontaminačních technologií. Postup při výběru technologie. Bioremediační technologie pro dekontaminaci půd. Technologické možnosti (limity), optimalizace technologie, požadavky na bioremediační plochy. Bioremediační technologie pro dekontaminaci podzemních vod. Termické metody dekontaminace – principy metod, technologické možnosti, limity, organické polutanty. Fyzikálně-chemické metody dekontaminace – technologie stabilizace/solidifikace. Problematika nakládání s odpady při řešení brownfields. Technologie a materiály pro povrchovou úpravu terénu u brownfields.

Povinná literatura:

Černík M.: Chemicky podporované in situ sanační technologie. VŠCH Praha, 2010. 1-336. ISBN:978-80-7080-767-5 Frankovská J., Slaninka I., Kordík J. (2011): Atlas sanačních metod environmentálních záťaží. Štátný geologický ústav Dionýsa Štúra, Bratislava. Raclavský K., Raclavská H., Matýsek D. (2014): Ochrana půd. Multimediální CD-ROM. Zamarský V., Tylčer J., Střelec K., Kalab:, Martinec P.: Podrobný popis produktu regenerace průmyslových ploch.II. VŠB – Tu Ostrava, 2011, 1-194. http://ucebnice.remediace.cz/default.asp

Doporučená literatura:

http://www.brownfieldy.cz/seznam-brownfieldu/ Jackson J.B., Staňková E., Zlámalová B. (2004): Brownfields snadno a rychle. IURS - Institut pro udržitelný rozvoj sídel, o.s. (www.brownfield.cz).

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Vypracování semestrální práce. Její plnění je systémem aktualizovaných úkolů průběžně kontrolováno na cvičení.

E-learning

Další požadavky na studenta

Schopnost práce s odbornou literaturou v anglickém jazyce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do problematiky. Staré ekologické zátěže, brownfields. Rozdíly, definice, servery s přehledy postižených území. 2. Stará ekologická zátěž. Základní pojmy, kritéria pro posuzování znečištění zemin a podzemní vody. Základní fyzikálně-chemické vlastnosti zemin. 3. Legislativa a metodiky pro hodnocení starých ekologických zátěží. 4. Cizorodé látky v zeminách a podzemních vodách. Charakteristika základních polutantů vyskytujících se v brownfieldech. Persistentní organické polutanty (POP), rizikové prvky – výskyt, chování, vlastnosti. 5. Analýza rizik. Vzorkování. Metodika výpočtu. Určení plošného a prostorového rozsahu kontaminace. Posouzení šíření znečištění. Metody průzkumu. 6. Migrace polutantů (podmínky prostředí a faktory ovlivňující migraci). Základní technologické možnosti pro zamezení migrace polutantů. 7. Biologické metody dekontaminace zemin. Obecný princip biologických metod dekontaminace, půdní mikroorganizmy, technologie bioremediace, bioventing. Případové studie: biodegradece fenolů, ropných látek, polyaromatických uhlovodíků. 8. Fyzikálně-chemické metody dekontaminace zemin: pneumatické rozrušování, proplachování zemin, odplynění zemin, solidifikace/stabilizace, chemická oxidace/redukce, katalyzovaný alkalický rozklad nebo dehalogenace, praní zemin, extrakce rozpouštědly, destilace. 9. Termické metody dekontaminace zemin. Základní energetické parametry. Technologie „In situ“: termicky podporovaná extrakce par z půd, vitrifikace a technologie „Ex situ“: nízkoteplotní termická desorpce, vysokoteplotní termická desorpce, vitrifikace, spalování, pyrolýza, extrakce parou. 10. Problematika spoluspalování odpadů ve velkých energetických zdrojích/zařízení pro energetické využití odpadů (ZEVO). 11. Ostatní technologie pro dekontaminaci půd. Elektrokinetické technologie dekontaminace. 12. Technologie pro dekontaminace podzemních vod. Stripování, vystřelkování (air sparging), pasivní ochrana – bariéry, vakuová extrakce parou, bioreaktory a biofiltrace, filtrace, ionexy, srážení, UV-oxidace, membránová separace, oxidace. 13. Technologie pro dekontaminace podzemních vod – sorpční procesy (Langmuirova a Freundlichova isoterma). 14. Technologie rekultivace skládek. Rekultivační materiály. Podmínky pro výběr lokality, geotechnické zabezpečení skládky, monitorovací systémy, systémy sanace a rekultivace.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  17
        Zkouška Zkouška 70  45 3
Rozsah povinné účasti: Účast na cvičení 70%, povinná účast na laboratorním cvičení.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Zpracování protokolu z laboratorního cvičení (stanovení potenciálu pro vyluhování kyselých vod -AMD), vypracování programu do cvičení. Zadání koncentrace polutantu v půdách, informace o lokalitě a vypracování návrhu optimální technologie dekontaminace.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Most 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Most 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Most 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2020/2021 zimní
2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2015/2016 zimní