546-0842/02 – Posuzování vlivů na životní prostředí (PVnZP)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LAP20 prof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit posluchače s procesem posuzování vlivů na ŽP (EIA) a s postupy při zpracování oznámení, dokumentací a posudků v rámci tohoto procesu. Proto jsou v úvodu studenti seznámeni s přírodními a antropogenními faktory ovlivňujícími kvalitu životního prostředí a se sociálními (sociologické aspekty, medicínsko-ekologické aspekty, demo-sociální aspekty), ekonomickými a ekologickými aspekty hodnocení. Dále jsou studenti seznámeni s metodami hodnocení impaktu na životní prostředí (křížová matice interakcí, katalogy kritérií, Fullerův trojúhelník) a s právní úpravou procesu EIA v USA, Evropě a v České republice.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Přírodní a antropogenní faktory ovlivňující kvalitu životního prostředí. Sociální aspekty hodnocení (sociologické aspekty, medicínsko-ekologické aspekty, demo-sociální aspekty). Ekonomické a ekologické aspekty hodnocení. Metodika hodnocení interakcí průmyslu, energetiky, těžby nerostných surovin, dopravních systémů, zemědělství a životního prostředí. Hodnocení impaktu na životní prostředí. Křížová matice interakcí, katalogy kritérií Fullerův trojúhelník. Právní úprava procesu EIA v USA, Evropě a v ČR. Dokumentace, posudek, veřejné pojednání ve smyslu platné legislativy v ČR.

Povinná literatura:

LAPČÍK, V. Oceňování antropogenních vlivů na životní prostředí (monografie). Ostrava: VŠB-TU, 2011. 217 s. ISBN 978-80-248-2440-6. LAPČÍK, V. Oceňování antropogenních vlivů na životní prostředí (skriptum VŠB-TU). Ostrava: VŠB, 1996. 128 s. ISBN 80-7078-316-8. LAPČÍK, V. Průmyslové technologie a jejich vliv na životní prostředí (monografie). Ostrava: VŠB-TU, 2009, II. doplněné vydání 2011. 362 s. ISBN 978-80-248-2015-6. LAPČÍK, V. Wind Farms and Their Impact on the Environment (chapter in book). In: Wind Farm - Technical Regulations, Potential Estimation and Siting Assessment/Book 1 (book edited by Gastón Orlando Suvire). Croatia, Austria: InTech, 2011. pp. 141-162 (22 p.). ISBN 978-953-307-483-2.

Doporučená literatura:

LAPČÍK, V. Oceňování antropogenních vlivů na životní prostředí (monografie). Ostrava: VŠB-TU, 2009. 254 s. (CD). http://www.hgf.vsb.cz/oblasti/instituty-a-pracoviste/instituty/546/www/studijni-materialy LAPČÍK, V. Posuzování vlivů větrných elektráren na životní prostředí. Životné prostredie (Revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie), 2015, č. 1 (ročník 49), s. 29-33. ISSN 0044-4863. ŘÍHA, J. Hodnocení vlivu investic na životní prostředí - vícekriteriální analýza a EIA. Praha: Academia, 1995. 348 s. LAPČÍK, V., M. LAPČÍKOVÁ. Environmental Impact Assessment of Surface Mining. Inźynieria Mineralna (Journal of the Polish Mineral Engineering Society), 2011, Volume XII, No. 1, pp. 1-10. ISSN 1640-4920.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Testy, ústní zkouška, vypracování semestrální práce.

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast ve cvičeních. Zpracování semestrální práce na zadané téma s využitím cizojazyčné literatury. Pro distanční část studia je základní pomůckou tištěná monografie LAPČÍK, Vladimír. Oceňování antropogenních vlivů na životní prostředí (monografie). Ostrava: VŠB-TU, HGF, IEI, 2011. 217 s. ISBN 978-80-248-2440-6.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Přírodní faktory ovlivňující kvalitu životního prostředí. Antropogenní faktory ovlivňující kvalitu životního prostředí. 2. Sociální aspekty hodnocení (sociologické aspekty, demo-sociální aspekty). Sociální aspekty hodnocení (medicínsko-ekologické aspekty, analýza zdravotních rizik). 3. Ekonomické aspekty hodnocení (ekonomické hodnocení přírodních zdrojů, hrubý regionální produkt, ekonomické hodnocení škod na životním prostředí). Ekologické aspekty hodnocení. 4. Metodika hodnocení interakcí průmyslu a životního prostředí. Interakce energetika a životní prostředí. 5. Zachycování tuhých emisí z energetických zařízení. Odsiřování (metody suché, metody katalytické, metody mokré). Denitrifikace. 6. Jaderná energetika a životní prostředí (veličiny a jednotky ionizujícího záření, zdroje ionizujícího záření, vliv ionizujícího záření na lidské zdraví, typy jaderných elektráren, vliv jaderných elektráren na životní prostředí). 7. Větrná energetika a životní prostředí. Solární energetika a životní prostředí. Posuzování vlivů bioplynových stanic na životní prostředí. 8. Interakce těžba nerostných surovin a životní prostředí. 9. Metodika hodnocení interakci dopravních systémů a životního prostředí (silniční doprava, letecká doprava, železniční doprava, vodní doprava). Silniční doprava - hluk a vibrace, exhalace spalovacích motorů, možnosti snižování emisí u zážehových a vznětových motorů, alternativní pohony silničních motorových vozidel. 10.Hodnocení impaktu na životní prostředí. Katalogy kritérií. Křížová matice interakcí. Fullerův trojúhelník. Multikriteriální analýza (totální ukazatel kvality prostředí). 11.Právní úprava procesu EIA v USA a v Evropě. Směrnice Rady Evropských společenství č. 85/337/EEC, č. 97/11/ES a č. 2001/42/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 27.6.2001 a Espoo konvence. 12.Posuzování vlivů na životní prostředí v České republice – platná legislativa (zákon č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zejména zákona č. 39/2015 Sb., zákona č. 225/2017 Sb. a zákona č. 326/2017 Sb.; vyhláška MŽP č. 457/2001 Sb.). Kategorie záměrů ve smyslu přílohy č. 1 k zákonu č. 326/2017 Sb. Zjišťovací řízení ve smyslu § 7 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a přílohy č. 2 k zákonu č. 100/2001 Sb. 13. Náležitosti oznámení ve smyslu přílohy č. 3 a 3a k zákonu č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (náplň oznámení), náležitosti dokumentace ve smyslu přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb. (náplň dokumentace), posudek ve smyslu přílohy č. 5 k zákonu č. 100/2001 Sb. Veřejné projednání ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  34 3
Rozsah povinné účasti: Účast na cvičeních min. 90 %, zbylou část je možno nahradit.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Účast na cvičeních bude dohodnuta s každým studentem individuálně. Zpracování seminární práce na zadané téma.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0712A290002) Odpadové hospodářství a úprava surovin OH P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290002) Těžba nerostných surovin P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0724A290002) Těžba nerostných surovin P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS - HGF 2024/2025 prezenční angličtina volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.