546-0844/01 – Laboratorní praktikum (LP)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PER34 doc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+4
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Znalosti prokazované při ukončení předmětu: Získání rozšířených znalostí a pochopení reaktivity organických a anorganických sloučenin. V závislosti na předchozím studiu je získání znalosti ohledně odběru vzorků z různých prostředích (např.: vodní plocha, půda, odpady), jejich další zpracování v laboratoři včetně prezentace a vyhodnocení získaných výsledků. Dovednosti prokazované při ukončení předmětu: Po zdárném ukončení předmětu bude mít absolvent ucelený přehled a vědomosti mezi teoretickými a praktickými aspekty v environmentálních oborech.

Vyučovací metody

Experimentální práce v laboratoři
Terénní práce

Anotace

Předmět je zaměřen na rozšíření a prohloubení znalostí chemické laboratorní techniky včetně získání praktických dovedností zaměřených na analýzu jak odpadů, nerostných surovin, tak dalších typů vzorků životního prostředí (ovzduší, voda, PM, zelená hmota atd.). Cílem předmětu je prohloubit připravenost posluchačů pro řešení analytických problémů vybranými instrumentálními metodami a to nejen v laboratoři, ale i v terénu. Podat přehled vybraných analytických metod a postupů, používaných při analýze reálných vzorků životního prostředí a chemometrické vyhodnocení analytických výsledků.

Povinná literatura:

PERTILE, E. a D. SUROVKA. Učební texty k praktiku IMA, multimediální učební text, CD, VŠB TUO 2016. 97 s. JANKŮ, J., ČERMÁK J.: Vzorkování odpadů. VŠCHT Praha, 1. vyd. 107 s. 2006. Dostupné na vydavatelstvi@vscht.cz. HORÁKOVÁ, Marta. Analytika vody. Vyd. 2., opr. a rozš. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 2003, 335 s. ISBN 80-7080-520-x. HARVEY, David: Modern Analytical Chemistry 2.0. Electronic Version. 2OO9, 1071 p. ISBN 0–07–237547–7. Dostupné z: http://acad.depauw.edu/harvey_web/eText%20Project/pdf%20file/AnalChem2.0.pdf.

Doporučená literatura:

PERTILE, E.: Analytická chemie, multimediální učební text, CD FRVŠ/VŠB TUO, 2005. aktualizace 2017. KOTLÍK, Bohumil, Jan LANGHANS, Pavel BERNÁTH a Vladimír KRAJÁK. Vzorkování. Český Těšín: 2 Theta, 2016. ISBN 978-80-86380-81-0. HORÁLEK, Vratislav. Vzorkování. Český Těšín: 2 Theta, 2010. ISBN 978-80-86380-53-7. PERTILE, E. Instrumental Methods of Analysis. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2017. ISBN 978-80-248-4124-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Úspěšné zpracování dílčích úkolů zadávaných průběžně v semestru souvisejících s laboratorní praxí; kontrolní testy výpočtové a teoretické. Laboratorní úlohy jsou voleny tak, aby vždy obsahovaly jednotlivé typy laboratorních technik (odběr a úprava vzorku, spektrofotometrie, volumetrie, potenciometrie, elektrochemické metody separační metody atd., včetně prezentace a vyhodnocení získaných výsledků). Každý student pracuje na řešené úloze samostatně a vypracuje z ní laboratorní protokol, který odevzdá ke kontrole. Úroveň a správnost laboratorního protokolu je vyhodnocována bodovým ohodnocením. Ověřování získaných znalostí je realizována formou kontrolních testů (výpočtové a teoretické) a závěrečného zápočtového testu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast v praktiku a odevzdání všech protokolů z vykonaných laboratorních úloh. Úspěšné zpracování dílčích úkolů souvisejících s laboratorní praxí zadávaných průběžně v semestru (odběr vzorků, úprava vzorků apod.). Úspěšné absolvování kontrolních písemných testů (výpočtové a teoretické) před započetím praktické úlohy, kdy student prokáže, že je dostatečně připraven na řešení zadané praktické úlohy. Požadavek je rovněž kladen na úspěšné absolvování závěrečného zápočtového testu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvodní hodina, BOZP, laboratorní sklo + pomůcky. 2. Základní práce v laboratoři (vážení, srážení, filtrace, sušení, titrace, destilace atd.); výpočty: složení roztoků, faktor titrace, faktor odměrného činidla, hodnota pH, základní statistické parametry. 3. Odběr a analýza vzorku odpadů: Odběr vzorků odpadů a nakládání se vzorkem (přípravná část, odběr vzorků a příprava laboratorního vzorku, nakládání se vzorkem, dokumentace odběru vzorků, odběr kapalných odpadů, odběr viskózních kapalin, odběr kalů, odběr pastovitých materiálů, příprava směsného vzorku, postup získání podvzorku, balení a označování vzorku, konzervace vzorku). Příprava vodního výluhu, stanovení podílu sušiny a hmotnosti analytického vzorku. Oddělení kapalné a pevné fáze, analýza výluhu a vyjadřování výsledků (dle metod pro analýzu vody-pH, konduktivita, ekotoxicita, DOC, fenolový index, amonné ionty, dusičnany, dusitany, fluoridy, chloridy, sírany, Al, As, Cd, Co, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Se, Zn). 4. Odběr a analýza vzorku vody: základní obecná pravidla, druhy odběrů, typy vzorků, vzorkovnice, způsob odběru povrchových, podzemních, srážkových, odpadních a pitných vod; náležitosti záznamu o odběru, konzervace vzorků, doprava a skladování, úprava před analýzou. Rozbor pitné vody (základní pojmy, mikrobiologické a biologické ukazatele; fyzikální, chemické a organoleptické ukazatele). Rozbor povrchové vody (základní pojmy, imisní standardy ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod, norma ČSN 75 7221 klasifikace jakosti povrchových vod). Základní rozbory vody (chuť, pach, barva, teplota, průhlednost, zákal, NK, CHSK, BSK, Chlor, amoniakální dusík, dusičnany, dusitany, Ca+Mg, Sírany, Chloridy, fosforečnany, konduktivita, pH atd.). 5. Odběr a analýza vzorku půdy: Vymezení základních pojmů, faktory a podmínky půdotvorného procesu, složení půdy, základní vlastnosti půdy (barva, struktura, zrnitost, půdní voda, konzistence, oxidačně-redukční potenciál, obsah živin, obsah humusu, půdní reakce, sorpční schopnost půdy, měrná a objemová hmotnost, biologické vlastnosti půd). Odběr vzorků půd (postup odběru vzorků, úprava objemu vzorků kvartací). Rozbor půd (stanovení pH, podíl H+ v sorpčním komplexu půdy dvojím měřením pH dle Adamse a Evanse, stanovení organicky oxidovatelného uhlíku). Analýza výluhu (stanovení fosforečnanů, Fe, Al, Ca, Mg, toxické kovy – titračně, kolorimetricky, AAS). 6. Titrační metody: Jodometrie (BSK, SAVO); Chelatometrie (Ca+Mg); Neutralizační titrace (KNK, ZNK); Argentometrie (Cl); Manganometrie (CHSK); Konduktometrie (stanovení koncentrace kyseliny a zásady volumetricky a konduktometricky). 7. Gravimetrické stanovení: Sírany, Fe, Ni, Mg, NL. 8. Destilace: Separace organických látek, hustota alkoholu. 9. Rozpustnost: Převedení vzorku do roztoku a vztahy mezi strukturou a rozpustností. 10. Adsorpce: Adsorpční vlastnosti aktivního uhlí. 11. Spektofotometrie: Mn, PO4, Cr (VI), Zákal, amoniakální dusík. 12. Potenciometrie: Stanovení hodnoty pH vzorků, ISE. 13. Separační metody: TLC, GC, HPLC. 14. Terénní cvičení: Odběr vzorků, stanovení fyzikálních, chemických a organoleptických ukazatelů (Polanka) – využití mobilních analytických metod.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51 3
        Protokoly Laboratorní práce 40  21
        Výpočtový protokol Laboratorní práce 30  14
        Závěrečný zápočtový test Písemka 30  16
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na cvičení

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Povinná účast na cvičení

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní