546-0844/02 – Laboratorní praktikum (LP)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity4
Garant předmětudoc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PER34 doc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.
SIM0235 Ing. Bohdana Šimáčková
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+4
kombinovaná Zápočet 0+16

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Znalosti prokazované při ukončení předmětu: Získání rozšířených znalostí a pochopení reaktivity organických a anorganických sloučenin. V závislosti na předchozím studiu je získání znalosti ohledně odběru vzorků z různých prostředích (např.: vodní plocha, půda, odpady), jejich další zpracování v laboratoři včetně prezentace a vyhodnocení získaných výsledků. Dovednosti prokazované při ukončení předmětu: Po zdárném ukončení předmětu bude mít absolvent ucelený přehled a vědomosti mezi teoretickými a praktickými aspekty v environmentálních oborech.

Vyučovací metody

Experimentální práce v laboratoři
Terénní práce

Anotace

Předmět je zaměřen na rozšíření a prohloubení znalostí chemické laboratorní techniky včetně získání praktických dovedností zaměřených na analýzu jak odpadů, nerostných surovin, tak dalších typů vzorků životního prostředí (ovzduší, voda, PM, zelená hmota atd.). Cílem předmětu je prohloubit připravenost posluchačů pro řešení analytických problémů vybranými instrumentálními metodami a to nejen v laboratoři, ale i v terénu. Podat přehled vybraných analytických metod a postupů, používaných při analýze reálných vzorků životního prostředí a chemometrické vyhodnocení analytických výsledků.

Povinná literatura:

PERTILE, E. a D. SUROVKA. Učební texty k praktiku IMA, multimediální učební text, CD, VŠB TUO 2016. 97 s. JANKŮ, J., ČERMÁK J.: Vzorkování odpadů. VŠCHT Praha, 1. vyd. 107 s. 2006. Dostupné na vydavatelstvi@vscht.cz. HORÁKOVÁ, Marta. Analytika vody. Vyd. 2., opr. a rozš. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 2003, 335 s. ISBN 80-7080-520-x. HARVEY, David: Modern Analytical Chemistry 2.0. Electronic Version. 2OO9, 1071 p. ISBN 0–07–237547–7. Dostupné z: http://acad.depauw.edu/harvey_web/eText%20Project/pdf%20file/AnalChem2.0.pdf.

Doporučená literatura:

PERTILE, E.: Analytická chemie, multimediální učební text, CD FRVŠ/VŠB TUO, 2005. aktualizace 2017. KOTLÍK, Bohumil, Jan LANGHANS, Pavel BERNÁTH a Vladimír KRAJÁK. Vzorkování. Český Těšín: 2 Theta, 2016. ISBN 978-80-86380-81-0. HORÁLEK, Vratislav. Vzorkování. Český Těšín: 2 Theta, 2010. ISBN 978-80-86380-53-7. PERTILE, E. Instrumental Methods of Analysis. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2017. ISBN 978-80-248-4124-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Úspěšné zpracování dílčích úkolů zadávaných průběžně v semestru souvisejících s laboratorní praxí; kontrolní testy výpočtové a teoretické. Laboratorní úlohy jsou voleny tak, aby vždy obsahovaly jednotlivé typy laboratorních technik (odběr a úprava vzorku, spektrofotometrie, volumetrie, potenciometrie, elektrochemické metody separační metody atd., včetně prezentace a vyhodnocení získaných výsledků). Každý student pracuje na řešené úloze samostatně a vypracuje z ní laboratorní protokol, který odevzdá ke kontrole. Úroveň a správnost laboratorního protokolu je vyhodnocována bodovým ohodnocením. Ověřování získaných znalostí je realizována formou kontrolních testů (výpočtové a teoretické) a závěrečného zápočtového testu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast v praktiku a odevzdání všech protokolů z vykonaných laboratorních úloh. Úspěšné zpracování dílčích úkolů souvisejících s laboratorní praxí zadávaných průběžně v semestru (odběr vzorků, úprava vzorků apod.). Úspěšné absolvování kontrolních písemných testů (výpočtové a teoretické) před započetím praktické úlohy, kdy student prokáže, že je dostatečně připraven na řešení zadané praktické úlohy. Požadavek je rovněž kladen na úspěšné absolvování závěrečného zápočtového testu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní práce v laboratoři; výpočty: složení roztoků, faktor titrace, faktor odměrného činidla, hodnota pH, základní statistické parametry. 2. Odběr a analýza vzorku odpadů: Odběr vzorku odpadů a nakládání se vzorkem (přípravná část, odběr vzorků a příprava laboratorního vzorku, nakládání se vzorkem, dokumentace odběru vzorků, odběr kapalných odpadů, odběr viskózních kapalin, odběr kalů, odběr pastovitých materiálů, příprava směsného vzorku, postup získání podvzorku, balení a označování vzorku, konzervace vzorku). Příprava vodního výluhu, stanovení podílu sušiny a hmotnosti analytického vzorku. Oddělení kapalné a pevné fáze, analýza výluhu a vyjadřování výsledků. 3. Odběr a analýza vzorku vody: základní obecná pravidla, druhy odběrů, typy vzorků, vzorkovnice, způsob odběru povrchových, podzemních, srážkových, odpadních a pitných vod; náležitosti záznamu o odběru, konzervace vzorků, doprava a skladování, úprava před analýzou. 4. Odběr a analýza vzorku půdy: vymezení základních pojmů, faktory a podmínky půdotvorného procesu, složení půdy, základní vlastnosti půdy. Odběr vzorků půd. Rozbor půd (stanovení pH, podíl H+ v sorpčním komplexu půdy dvojím měřením pH dle Adamse a Evanse, stanovení organicky oxidovatelného uhlíku). Analýza výluhu. 5. Odběr a analýza vzorku nerostných surovin: Odběr vzorku odpadů a nakládání se vzorkem. Sekvenční extrakční analýza. 6. Odběr a analýza vzorku ovzduší: vymezení základních pojmů, faktory a podmínky nutné pro správný odběr vzorků, práce s terénními měřidly. 7. Titrační metody, Jodometrie (BSK); Chelatometrie (Ca+Mg); Neutralizační titrace (KNK, ZNK); Argentometrie (Cl); Manganometrie (CHSK); Konduktometrie (stanovení koncentrace kyseliny a zásady volumetricky a konduktometricky). Gravimetrické stanovení: Sírany, Fe, Ni, Mg, NL. 8. Destilace: Separace organických látek. Rozpustnost: Převedení vzorku do roztoku a vztahy mezi strukturou a rozpustností. Adsorpce: Adsorpční vlastnosti aktivního uhlí. 9. Spektofotometrie: Mn, PO4, Cr (VI), Zákal, amoniakální dusík. 10. Potenciometrie: Stanovení hodnoty pH vzorků, ISE. 11. Separační metody: TLC, GC, HPLC. 12. Terénní cvičení: Odběr vzorků, stanovení plynů (termicky aktivní odvaly) – využití mobilních analytických metod. 13. Terénní cvičení: Odběr vzorků, stanovení fyzikálních, chemických a organoleptických ukazatelů (Polanka) – využití mobilních analytických metod.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85 (85) 46 0
        Terénní protokol Laboratorní práce 30  15 1
        Výpočtový protokol Laboratorní práce 30  18
        Závěrečný zápočtový test Písemka 25  13
Rozsah povinné účasti: 16 hodin cvičení

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Cvičení: Student absolvuje cvičení v bloku a odevzdá vypracovaný laboratorní protokol z experimentálních prací.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2020/2021 zimní