546-0848/01 – Pokročilé metody biologického čištění vod (PMBČOV)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Miroslav KynclGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2017/2018Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAT01 RNDr. Jiří Batěk, CSc.
KYN43 prof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je rozšířit znalosti z biologického čištění odpadních vod. Popsat hlavní technologické články včetně jejich parametrů. Podrobně vysvětlit aerobní i anaerobní procesy. Seznámit s nejnovějšími postupy odstraňování nutrientů. V rámci kalového hospodářství věnovat pozornost hygienizací kalů a využití fosforu.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Tento předmět se zabývá zpracováním odpadních vod biologickými metodami. Základem je teorie aerobního a anaerobního čištění.. Teorie se aplikuje na technologické procesy a technologická zařízení. Jsou uváděny moderní metody odstraňování nutrientu. Velká pozornost je věnována hygienizaců, zpracování a využití kalu.

Povinná literatura:

Dohányos M., Koller J., Strnadová N.: Čištění odpadních vod, VŠCHT Praha, 1998 Chudoba J., Dohányos M., Wanner J.: Biologické čištění odpadních vod, SNTL 1991 Malý J., Hlavínek D. : Čištění průmyslových vod, NOEL 2000, Brno 1996 Bindzar J. a kol., Základy úpravy a čištění odpadních vod, VŠCHT Praha, 2009, 9788070807293 Malý j. Malá j. Chemie a technologie vody, NOEL 2000, Brno, 1996, ISBN 80-86020-13-4

Doporučená literatura:

Dohányos m. a kol. Anaerobní čistírenské Technologie,NOEL 2000, Brno 1998.8086020193

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kontrolní otázky, pravidelné testy

E-learning

Další požadavky na studenta

Pravidelné studium odborných časopisů

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1 Odpadní vody, charakter znečišťujících látek ve vodách, organické látky a jejich stanovení, složení a množství splaškových vod, mikropolutanty. 2.Technologické linky velkých, středních a malých ČOV. Centralizované a decentralizované čištění, průmyslové odpadní vody, mechanické čištění, hrubé předčištění, usazování a zahušťování suspenzí 3.Usazování a zahušťování suspenzí, usazovací a zahušťovací nádrže, navrhování usazovacích a dosazovacích nádrží, technologické parametry nádrží. 4.Obecné základy biologických čistírenských procesů, růstová křivka, kinetické principy selekce mikroorganismu, kinetika odstraňování substrátu. 5.Principy aerobního čištění odpadních vod, aktivovaný kal, metabolismus organických sloučenin, odstraňování organických látek. 6.Základní způsoby kultivace aktivovaného kalu, aktivační proces, základní technologické parametry, spotřeba kyslíku, přestup kyslíku do vody. 7.Aerace aktivačních nádrží, pneumatická aerace, technologické modifikace konvenčních aktivačních systému, technologické parametry, příklady aktivací. 8.Biofilmové reaktory, vlastnosti biofilmu, skrápěné biologické kolony, klasifikace a parametry, rotační reaktory, kombinovaná kultivace biomasy. 9.Biologické odstraňování dusíku, nitrifikace, denitrifikace, aktivační systémy odstraňování dusíku, bioaugmentace, systém Anammox 10.Biologické odstraňování fosforu, aktivační systémy odstraňování fosforu, společné biologické odstraňování dusíku a fosforu, chemické odstraňováni fosforu. 11.Separace aktivovaného kalu, separační vlastnosti kalů a jejich ovlivňování, identifikace vláknitých organismů, a metabolická selekce kalů. 12.Dosazovací nádrže, provoz a kontrola, technologické parametry nádrží, membránové separace, konstrukční řešení, výhody a nevýhody membránových procesů. 13.Anaerobní čistírenské procesy, porovnáni aerobních a anaerobních procesů, princip anaerobního rozkladu, anaerobní čištění vod, reaktory. 14.Zpracování čistírenských kalů, stabilizace a hygienizace, anaerobní stabilizace, reaktory, kalový plyn, kalová voda. 15.Vlastnosti a zpracování anaerobně stabilizovaného kalu, další hygienizace, sušeni, spalování, získávání fosforu z kalů. alového hospodářství věnovat pozornost hygienizací kalů a využití fosforu.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2017/2018 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  34 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast ve výuce.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2020/2021 zimní
2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní