546-0850/01 – Průmyslové technologie a jejich vliv na životní prostředí (PTŽP)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2017/2018Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LAP20 prof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět je zaměřen na minimalizaci negativního vlivu průmyslu na životní prostředí. Snižováni emisi a znečišťujících látek všeho druhu. Snižování negativních dopadů fyzikálně-technických veličin na ŽP (hluk, vibrace, ionizující záření, teplo atd.). Nakládání s odpady, bezodpadové technologie. Vzájemné vztahy a důsledky mezi ekonomikou - energetikou - ekologií v průmyslové činnosti. Minimalizace dopadů hlavních průmyslových odvětví na životní prostředí.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je možno obsahově rozdělit do dvou rovin. V první rovině je cílem seznámit posluchače s dnes používanými průmyslovými technologiemi. V této části je pojednáno o energetické a materiálové analýze jak v průmyslu, tak v celé společnosti. Důraz je kladen na úspory při čerpání zdrojů biosféry a na snižování energetické náročnosti různých výrobních procesů. Ve druhé rovině je cílem seznámit posluchače s technologiemi používanými k ochraně životního prostředí.

Povinná literatura:

LAPČÍK, V. Průmyslové technologie a jejich vliv na životní prostředí. Ostrava: VŠB-TU, 2009, II. doplněné vydání 2011. 362 s. ISBN 978-80-248-2015-6. LAPČÍK, V. Výrobní a environmentální technologie. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2008. 250 s. http://www.hgf.vsb.cz/oblasti/instituty-a-pracoviste/instituty/546/www/studijni-materialy HERČÍK, M., V. LAPČÍK, K. OBROUČKA. Ochrana životního prostředí pro inženýrské studium. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1994. 243 s. LAPČÍK, V. Wind Farms and Their Impact on the Environment (chapter in book). In: Wind Farm - Technical Regulations, Potential Estimation and Siting Assessment/Book 1 (book edited by Gastón Orlando Suvire). Croatia, Austria: InTech, 2011. pp. 141–162 (22 p.). ISBN 978-953-307-483-2.

Doporučená literatura:

LAPČÍK, V. Posuzování vlivů větrných elektráren na životní prostředí. Životné prostredie (Revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie), 2015, č. 1 (roč. 49), s. 29-33. ISSN 0044-4863. LAPČÍK, V., M. LAPČÍKOVÁ. Posuzování vlivů povrchové důlní činnosti na životní prostředí. Životné prostredie (Revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie), 2010, č. 1 (roč. 44), s. 10-14. ISSN 0044-4863. HERČÍK, M. a V. LAPČÍK. Ochrana životního prostředí pro HGF a FMMI. Ostrava: VŠB-TU, 1993. 200 s. LAPČÍK, V., M. LAPČÍKOVÁ. Environmental Impact Assessment of Surface Mining. Inźynieria Mineralna (Journal of the Polish Mineral Engineering Society), 2011, Volume XII, No. 1, pp. 1-10. ISSN 1640-4920.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Testy, ústní zkouška, vypracování semestrální práce.

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast ve cvičeních. Zpracování semestrální práce na zadané téma s využitím cizojazyčné literatury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Technické železo: surová železa, kujná železa. Výroba surového železa: vysoká pec, suroviny pro výrobu surového železa, produkty vysoké pece. Vliv výroby surového železa na životní prostředí. 2. Výroba oceli v plamenných pecích, v elektrických pecích a v konvertorech. Odlévání oceli. Vliv výroby oceli na životní prostředí. Výroba litiny: šedá litina, ostatní druhy litiny. 3. Tváření kovů za tepla: válcování plochých a tvarových materiálů a plechů, výroba trubek, bezešvých trubek, tažení drátu. Ohřívací pece, typy válcovacích stolic. 4. Kování, lisování, stříhání. Vliv tváření kovů na životní prostředí. povrchové úpravy kovů. 5. Slévání. Lití pod tlakem, odstředivé lití, sklopné lití. Lití metodou vytavitelných a spalitelných modelů, lití do skořepinových forem. Čištění a úprava odlitků. Vliv slévárenských procesů na životní prostředí. 6. Základy strojního obrábění. Soustružení, vrtání a vyvrtávání, frézování, broušení, hoblování a obrážení. Vliv strojírenských výrob na životní prostředí. 7. Hlubinná těžba a její vliv na životní prostředí. Povrchová těžba a její vliv na životní prostředí. Koksárenství. Vliv koksárenství na životní prostředí. 8. Tepelná energetika: přeměna energie v tepelné elektrárně, typy parních kotlů. Působení tepelné energetiky na životní prostředí. Technologie pro snižování tuhých a plynných emisí z energetiky. Jaderná energetika: jaderná elektrárna (jaderné reaktory, jaderný palivový cyklus, hospodaření s vyhořelým palivem). Působení jaderných elektráren na životní prostředí. 9. Vodní elektrárny: rozdělení vodních turbín. Vliv vodních elektráren na životní prostředí. Větrné elektrárny, bioplynové stanice a solární elektrárny a jejich vliv na životní prostředí. 10.Doprava: exhalace spalovacích motorů. Možnosti snižování emisí ze silniční dopravy. Alternativní paliva a pohony u silničních vozidel. 11.Velkoobjemové anorganické výroby základních chemikálií: výroba technických plynů, výroba amoniaku, výroba kyselin, výroba hydroxidů (louhů) a karbidů. Výroba průmyslových hnojiv, výroba pigmentů, výroba cementu a vápna, výroba skla, výroba keramických hmot. Vliv vybraných anorganických výrob na životní prostředí. Metalurgie neželezných kovů. 12. Organické výroby základních chemikálií. Organické výroby dusíkatých sloučenin, halogenovaných sloučenin a sloučenin síry. Působení chemických závodů organické výroby na životní prostředí. 13. Průmysl zpracování ropy (rafinérie) - destilace ropy (atmosférická a vakuová), výroba základového oleje. Rafinérské procesy a nejdůležitější problémy ochrany životního prostředí. 14. Potravinářský průmysl: výroba sladu, výroba piva, výroba vína, výroba etanolu a droždí (kvasnic). Výroba organických kyselin, výroba cukru, výroba škrobu. Zemědělské chovy a zpracování jejich produkce, zpracování mléka. Vliv potravinářského průmyslu na životní prostředí.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  34 3
Rozsah povinné účasti: Účast na cvičeních min. 90 %, zbylou část je možno nahradit (např. zpracováním semestrální práce na zadané téma s využitím cizojazyčné literatury).

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Účast na cvičeních bude dohodnuta s každým studentem individuálně. Zpracování seminární práce na zadané téma.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2020/2021 zimní
2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní