546-0852/01 – Kontaminanty a jejich chování v životním prostředí (KŽP)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PER34 doc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.
SYR0013 Ing. Lucie Syrová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolvent bude schopen charakterizovat vlastnosti jednotlivých složek ŽP (atmosféra, hydrosféra, pedosféra, biosféra) a kombinovat tuto znalost s výskytem a osudem chemických látek v těchto složkách. Bude chápat souvislosti mezi strukturou chemických látek, jejich fyzikálně-chemickými vlastnostmi a jejich osudem v životním prostředí a vlivu prostředí na tento osud. Bude rovněž schopen vysvětlit souvislosti mezi zdroji znečišťování a primárním a sekundárním znečištěním jednotlivých složek prostředí. Dovednosti prokazované po ukončení předmětu: Student získá schopnost interpretovat osud chemických látek v prostředí, jejich transport v prostředí, mezifázové přechody, rovnováhy v prostředí a transformace chemických látek v abiotických a biotických složkách prostředí.

Vyučovací metody

Přednášky
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Do životního prostředí se uvolňuje velké množství různých chemických látek, které jsou převážně antropogenního původu. Pochopení osudu kontaminantů v životním prostředí je předpokladem toho, aby bylo možné zhodnotit environmentální rizika s nimi spojena. Studium předmětu poskytne studentům znalosti a zkušenosti s hodnocením chování kontaminantů v jednotlivých složkách životního prostředí. Výuka se zaměřuje na transformaci a transport významných kontaminantů životního prostředí s hlavním zaměřením na ovzduší, půdu, vodu a sedimenty.

Povinná literatura:

KURFÜRST, Jiří, ed. Kompendium ochrany kvality ovzduší. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, 2008. ISBN 978-80-86832-38-8. PITTER, Pavel. Hydrochemie. 5. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2015. ISBN isbn978-80-7080-928-0. PERTILE E., SUROVKA D.: Kontaminanty a jejich chování v ŽP, 2018, 173 s. E-lerningová podpora. RODRÍGUEZ-EUGENIO, N., Mc LAUGHLIN, M. and PENNOCK, D. Soil Pollution: a hidden reality. Rome, FAO 2018. 142 pp. ISBN 978-92-5-130505-8: Dostupné z: http://www.fao.org/3/I9183EN/i9183en.pdf.

Doporučená literatura:

PERTILE, Eva, Lucie NEZVALOVÁ, Vladimír ČABLÍK a Peter FEČKO. Sledování obsahu PAU v sedimentech zvodnělých poklesových kotlin na Karvinsku. Odpadové fórum: sborník přednášek. Praha: PCHE – PetroChemEng, 2010, 2010(3), s. 24-25. ISBN 978-80-02-02108-7. PERTILE, Eva, Peter FEČKO, Lucie NEZVALOVÁ, Michal GUZIUREK a Radka WOLFOVÁ. Polycyclic Aromatic Hydrocarbon Content in the Sediments of Water-bearing Subsidence Throughs in the Karviná Region. Journal of Mining and Metallurgy, An international journal for theory and practice of mining and metallurgy, Section A: Mining, Bor: Technical Faculty and Copper Institute Bor, 2009, 45(1), s. 88-95. ISSN 1450-5959. NEZVALOVÁ, Lucie, Eva PERTILE, Peter FEČKO a Vladimír ČABLÍK. Biodegradace polycyklických aromatických uhlovodíků v sedimentech. Zpravodaj Hnědé uhlí. Most: Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., 2010, 2010(1), s. 10-12. ISSN 1213-1660. BRANIŠ, Martin a Iva HŮNOVÁ, ed. Atmosféra a klima: aktuální otázky ochrany ovzduší. V Praze: Karolinum, 2009. ISBN isbn9788024615981.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Vědomosti studenta jsou ověřovány písemnou formou, přičemž je kladen důraz na porozumění danému tématu a aplikaci teoretických poznatků při řešení praktických úloh. Hodnocení zahrnuje i kolektivní hodnocení a sebehodnocení. Do celkového hodnocení je zahrnuta i aktivní práce studentů v hodině.

E-learning

Další požadavky na studenta

Znalost platného chemického názvosloví a terminologie dle IUPAC.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod. Základní pojmy a definice. 2. Původ a osud polutantů v prostředí I – obecný úvod. Environmentální rozhraní a chemická rovnováha. Vztah mezi chemickou strukturou a reaktivitou. 3. Původ a osud polutantů v prostředí II – Třídy sloučenin zahrnutých do seznamu prioritních polutantů. Nové environmentální polutanty. 4. Osud chemických látek v ŽP – transport, transformace – základní pojmy a vztahy. 5. Biogeochemické cykly makrobiotických a mikrobiogenních prvků a významných polutantů. 6. Znečištění atmosféry a jeho důsledky. Zdroje a transformace. Smog a jeho typy. PMx. Kyselé/suché depozice. 7. Organické látky v troposféře: Výskyt organických látek v troposféře. Těkavé organické látky v troposféře – environmentální charakteristika zástupců skupin; procesy odbourávání v troposféře vybraných polutantů. 8. Persistentní organické látky v troposféře – environmentální charakteristika zástupců skupin. Globální význam výskytu POPs v ŽP, osud a transport v ŽP, depozice POPs. Mezinárodní úmluvy. Inventury POPs 9. Potenciálně toxické kovy v ovzduší: environmentální charakteristika PTK a jejich vstup do ŽP. Transformační procesy kovů v ŽP. 10. Organochlorované pesticidy v troposféře: úvod, environmentální charakteristika některých významných organochlorovaných pesticidů. 11. Znečištění pedosféry. Hlavní polutanty vyskytující se v půdě a jejich environmentální charakteristika. Interakce znečišťujících látek se složkou půdy. Transformace polutantů v pedosféře. Rozdělování chemikálií v půdě – difúze a vyluhování. Primární a sekundární znečištění půdy. 12. Znečištění hydrosféry. Chemické reakce ve vodách, hydrolytické reakce, rovnováhy ve vodách (protolytické, komplexotvorné, srážecí, rozpouštěcí, redox). Nejčastější polutanty podílející se na znečištění hydrosféry. 13. Dnové sedimenty, vznik, rovnováha voda-sediment, sedimentace, sorpce na povrchu sedimentů. 14. Skládky odpadů jako možné zdroje kontaminace složek životního prostředí.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 13
                Semestrální projekt Semestrální projekt 33  13
        Zkouška Zkouška 67  27 3
Rozsah povinné účasti: 8 hodin přednášek + 8 hodin cvičení

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: V rámci ISP je student povinen se zúčastňovat individuálních konzultací, které budou vedeny formou diskuse na nastudovaná témata. Cvičení: Student odevzdá semestrální projekt na téma, které mu bude zadáno na začátku semestru.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 letní
2020/2021 letní
2019/2020 letní