546-0853/01 – Úprava surovin a odpadů III (USaO III)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CAB72 prof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
MUD0002 Ing. Jaroslav Mudruňka, Ph.D.
SIG0043 Ing. Oldřich Šigut
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Doplnit! Doplnit! Doplnit! Doplnit!

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Doplnit! Doplnit! Doplnit!

Povinná literatura:

Doplnit! Doplnit! Doplnit! Doplnit!

Doporučená literatura:

Doplnit! Doplnit! Doplnit!

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Během semestru jsou ověřeny získané znalosti studentů písemnými testy, pochopení informací je vyjádřeno zpracováním laboratorních protokolů. Předmět je ukončen udělením zápočtu a zkouškou. Zkouška se skládá z písemné a ústní části.

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast v praktiku a odevzdání všech protokolů z vykonaných laboratorních úloh. Úspěšné zpracování dílčích úkolů souvisejících s laboratorní praxí zadávaných průběžně v semestru. Úspěšné absolvování kontrolních písemných testů (výpočtové a teoretické) před započetím praktické úlohy, kdy student prokáže, že je dostatečně připraven na řešení zadané praktické úlohy. Požadavek je rovněž kladen na úspěšné absolvování závěrečného zápočtového testu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Účel úpravy nerostných surovin 2. Gravitační technologie rozdružování – podstata procesu, možnosti využívání 3. Magnetické a elektrické rozdružování – principy a zařízení, zvláštní způsoby rozdružování 4. Fyzikálně chemické metody rozdružování – technologické charakteristiky 5. Podstata flotace, její historický vývoj a význam. Terminologie a zařazení flotace do fyzikálně-chemických a elektrochemických procesů separace látek. 6. Stavba a složení fází ve flotačním procesu (tuhé, kapalné a plynné), vlastnosti tuhé fáze. Flotovatelnost jako vlastnost tuhé fáze, metodika jejího určování. 7. Povrchové jevy na kontaktech fází, studium fázových rozhraní:kapalina-plyn, tuhá látka-plyn, tuhá látka-kapalina. Elementární flotační akt-termodynamická charakteristika flotačního procesu. 8. Fyzikální základy flotace. Rovnice rovnováhy fyzikálních sil na třífázovém kontaktu. Velikost částic a bublin plynu v podmínkách flotace. 9. Chemické základy flotace. Flotační reagencie, jejich členění a úloha v procesu. Adsorbce na fázových rozhraních. 10. Flotační sběrače, jejich chemická podstata a mechanismy jejich působení při hydrofobizaci tuhé fáze. 11. Flotační pěniče, jejich členění, chemické charakteristiky a způsoby sorpce. Funkce pěničů na fázovém rozhraní kapalina-plyn. Tvorba a vlastnosti dvou a třífázové flotační pěny. Měření pěnivosti. Řídicí flotační reagencie, jejich rozdělení dle role a účinku ve flotaci. Mechanismy působení činidel flotaci aktivujících, potlačujících a modifikujících. 12. Strojně-technické vybavení flotace. Členění flotačních strojů dle funkčních parametrů. Flotátory mechanické, pneumatické, kombinované, zvláštní a vývojové. Flotační zařízení pro čištění odpadních vod. Pomocná technická zařízení pro flotaci. 13. Technologie flotačního procesu. Metodika testů pro vyhodnocení flotovatelnosti látek, křivky flotovatelnosti a jejich vyhodnocování. 14. Doplňující procesy – rozdělení a charakteristiky. Zahušťování a odvodňování jemnozrnných produktů. Zařízení pro odvodňování (zásobníky, třídiče, odstředivky). Princip vakuové, hyperbarické a tlakové filtrace.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin ÚNS P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin ÚNS K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin ÚNS K čeština Most 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin ÚNS K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin ÚNS K čeština Most 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin ÚNS P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin ÚNS P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin ÚNS K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin ÚNS K čeština Most 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin ÚNS K čeština Most 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin ÚNS K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin ÚNS P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin ÚNS P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin ÚNS K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin ÚNS K čeština Most 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.