546-0854/01 – Wastes from mining and processing of raw materials (OzTaZS)

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory type A
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2019/2020Year of cancellation
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
CAB72 doc. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
PEC06 Ing. Iva Janáková, Ph.D.
MUD0002 Ing. Jaroslav Mudruňka, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 8+8

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Doplnit! Doplnit! Doplnit! Doplnit! Doplnit!

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Experimental work in labs
Terrain work

Summary

Student prokazuje znalosti legislativních předpisů v oblasti odpadového hospodářství ČR se zvláštním zaměřením na odpady z těžby a využití nerostných surovin a základních charakteristických vlastností vybraných druhů odpadů včetně technologií pro jejich využití. Student umí zhodnotit fyzikálně-chemické a technologické vlastnosti vybraných druhů odpadů a rámcově navrhnout schéma využití vybraných druhů odpadů.

Compulsory literature:

Barry A. Wills and James A. Finch. Wills' Mineral Processing Technology : An Introduction to the Practical Aspects of Ore Treatment and Mineral Recovery. Book, 8th Edition, Copyright © 2016 Elsevier Ltd. Environment and Mineral Processing XVI-XXII, Ed. Čablík V., Proceedings: International Conference Environment and Mineral Processing. 2013-2018. BOTULA, J. Odpady z těžby a zpracování surovin. VŠB-TU Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-3319-4. BOTULA, J. Recyklace odpadů kovových a kovonosných.VŠB-TU Ostrava, Ostrava 2003. ISBN 80-248-0495-6.

Recommended literature:

PETRŽELKA, Josef a Václav HANUS. Těžba a úprava silikátových surovin. Praha: Silikátový svaz, [2013]. ISBN 978-80-86821-71-9. FEČKO P., M. KUŠNIEROVÁ, B. LYČKOVÁ, V. ČABLÍK, A. FARKAŠOVÁ. Popílky. VŠB-TUO : Ostrava, 2003. ISBN 80-248-0327-5. KMEŤ Stanislav . Flotácia. 1. vyd. - Bratislava : Alfa, 1992, 350 s. ISBN 80-05-00971-2. VIDLÁŘ, Jiří, Zdenka RŮŽIČKOVÁ a Jaroslav SRB. Úprava druhotných surovin. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1985.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Během semestru jsou ověřeny získané znalosti studentů písemnými testy. Teoretické znalosti jsou ověřovány při laboratorních cvičeních a formou zpracování laboratorních protokolů. Předmět je ukončen zápočtem a písemnou a ústní částí zkoušky.

E-learning

Other requirements

Doplnit! Doplnit! Doplnit!

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Odpady z těžby a úpravy nerostných surovin - základní pojmy 2. Oběhové hospodářství 3. Legislativní předpisy 4. Odpady z těžby a zpracování rud 5. Odpady z těžby a úpravy kameniva 6. Odpady z těžby skrývkových materiálů 7. Odpady z těžby a úpravy uhlí 8. Využití odpadů a odvalového hospodářství neuhelných lomů. 9. Odpady z těžby uranu 10. Odpady z těžby, zpracování a využití ropy 11. Odpady ze spalování surovin 12. Důlní a technologické vody a možnosti jejich čištění 13. Důlní vody z těžby uhlí a rud v České republice 14. Kalové hospodářství

Conditions for subject completion

Conditions for completion are defined only for particular subject version and form of study

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2021/2022 (B0712A290001) Waste Management and Mineral Processing P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory type A study plan
2021/2022 (B0712A290001) Waste Management and Mineral Processing K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory type A study plan
2021/2022 (B0712A290001) Waste Management and Mineral Processing K Czech Most 3 Choice-compulsory type A study plan
2020/2021 (B0712A290001) Waste Management and Mineral Processing K Czech Most 3 Choice-compulsory type A study plan
2020/2021 (B0712A290001) Waste Management and Mineral Processing K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory type A study plan
2020/2021 (B0712A290001) Waste Management and Mineral Processing P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory type A study plan
2019/2020 (B0712A290001) Waste Management and Mineral Processing P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory type A study plan
2019/2020 (B0712A290001) Waste Management and Mineral Processing K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory type A study plan
2019/2020 (B0712A290001) Waste Management and Mineral Processing K Czech Most 3 Choice-compulsory type A study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner