546-0856/01 – Právní předpisy v odpadovém hospodářství (PPOH)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity4
Garant předmětuIng. Barbora Lyčková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Barbora Lyčková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LYC25 Ing. Barbora Lyčková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Znalosti prokazované po ukončení předmětu: Studenti se orientují v legislativě odpadů, mají přehled v právních předpisech řešící konkrétní fáze nakládání s odpady a konkrétní odpadní materiály. Dovednosti prokazované po ukončení předmětu: Studenti jsou schopni aplikovat právní předpisy odpadového hospodářství.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Náplní předmětu je seznámit studenty s platnou legislativou, která se vztahuje k odpadovému hospodářství, konkrétně se zákonem o odpadech, prováděcími předpisy k tomuto zákonu a dalšími souvisejícími legislativními předpisy v platném a účinném znění. Předmět seznamuje s pravidly pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při současném dodržování ochrany životního prostředí, lidského zdraví a principy udržitelného rozvoje, které vyplývají z aktuální legislativy.

Povinná literatura:

Platné právní předpisy k zákonu o odpadech, dostupné na WWW: https://www.mvcr.cz/sbirka-zakonu.aspx Souhrn předpisů a jejich výklad, dostupné na WWW: https://www.mzp.cz/cz/legislativa_metodicke_pokyny_odpady EUR-Lex Právo EU, dostupné na WWW: https://eur-lex.europa.eu/homepage.html

Doporučená literatura:

HERČÍK, Miloslav. Legislativa a ochrana životního prostředí. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1837-5. Skripta. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. PETRŽÍLEK, Petr. Legislativa udržitelného rozvoje a nové podnikatelské příležitosti. Praha: LexisNexis CZ, 2007. EKO. ISBN 978-80-86920-20-7. CENIA, česká informační agentura ŽP, dostupné na WWW https://www.cenia.cz/#aktuality_ Odborné internetové portály, např. enviweb.cz, szu.cz, caoh.cz, tretiruka.cz, inisoft.cz

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kontrolní test a ústní zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

Účast na cvičení. Zpracování seminární práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Zákon 541/2020 Sb. - o odpadech - základní ustanovení 2. Zákon 541/2020 Sb. - o odpadech - nakládání s odpady - všeobecné povinnosti, povinnosti původce odpadu a provozovatele zařízení, provoz zařízení 3. Zákon 541/2020 Sb. - o odpadech - nakládání s odpady - vzorkování a zkoušky odpadu, jednotlivé způsoby nakládání s odpady, nakládání s vybranými druhy odpadu 4. Zákon 541/2020 Sb. - o odpadech - evidence a ohlašování, plány odpadového hospodářství 5. Zákon 541/2020 Sb. - o odpadech - poplatek za ukládání odpadů na skládku, opatření k nápravě a přestupky 6. Zákon 541/2020 Sb. - o odpadech - výkon státní správy, přílohy k zákonu 7. Zákon 542/2020 Sb. - o výrobcích s ukončenou životností - obecná ustanovení, elektrozařízení, baterie, pneumatiky 8. Zákon 542/2020 Sb. - o výrobcích s ukončenou životností - vozidla, přestupky 9. Zákon 542/2020 Sb. - o výrobcích s ukončenou životností - výkon státní správy, přílohy k zákonu 10. Zákon 477/2001 Sb. - o obalech - základní ustanovení, základní povinnosti při nakládání s obaly a odpady z obalů 11. Zákon 477/2001 Sb. - o obalech - autorizovaná obalová společnost, poplatky, výkon státní správy v oblasti nakládání s obaly a odpady z obalů, přílohy k zákonu 12. Zákon 157/2009 Sb. - o nakládání s těžebním odpadem 13. Nařízení vlády 352/2014 Sb. - o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015 - 2024 14. Vyhláška 8/2021 Sb. - o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  34
Rozsah povinné účasti: Přednášky a cvičení

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku