546-0902/03 – Čištění odpadních vod (ČOV)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity10
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Miroslav KynclGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HEV01 doc. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D.
KYN43 prof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je prohloubit znalosti a poznatky jednotlivých procesů čištění odpadních vod. Podat ucelený přehled postupů při čištění průmyslových odpadních vod zahrnující postupy fyzikální, chemické i biologické. Jednotlivé metody jsou srovnávány z hlediska využitelnosti pro odstraňování různých typů polutantů. Důraz je kladen na technologický a hydraulický výpočet čistíren odpadních vod. Součástí předmětu jsou i postupy zpracování kalů a metody intenzifikace čistíren odpadních vod.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Technologické a funkční (konstrukční) řešení procesů čištění odpadních vod komunálních, průmyslových a zemědělských včetně souvisejícího řešení stokových sítí. Podrobněji jsou rozvedeny procesy mechanického,biologického a chemického čištění odpadních vod z jednotlivých výrobních technologií, funkční řešení jednotlivých čistírenských objektů a zařízení. Součástí jsou technické s technologické výpočty procesů a strojního zařízení, výstavba a provoz vohodospodářských zařízení a jejich vztah k ochraně povrchových i podzemních vod.

Povinná literatura:

DOHÁNYOS, M., J. KOLLER a N. STRNADOVÁ. Čištění odpadních vod. Vyd. 2. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 1998. ISBN 80-7080-316-9. MALÝ, J., MALÁ, J., ed. Chemie a technologie vody. 2. dopl. vyd. Brno: ARDEC, 2006. ISBN 80-86020-50-9. STRNADOVÁ, N. a V. JANDA. Technologie vody I. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická [Praha], 1995. ISBN 80-7080-226-X. Van NEUWENHUIJZEN, A. Handbook on Particle Separation Processes, London IWA Publishing 2009, ISBN 9781843392774.

Doporučená literatura:

HLAVÍNEK P., J MIČÍN a P. PRAX. Příručka stokování a čištění. Brno: NOEL 2000, c2001. ISBN 80-86020-30-4. Wastewater treatment technology. c1995. ISBN 0-250-40086-3. ŠÁLEK, Jan. Přírodní způsoby čištění odpadních vod. Brno: PC-DIR, 1995. ISBN 80-214-0712-3. HLAVÍNEK, Petr, Jan MIČÍN a Petr PRAX. Stokování a čištění odpadních vod. Brno: CERM, 2003. Učební texty vysokých škol. ISBN 80-214-2535-0.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Individuální konzultace ke studované problematice. Ústní zkouška s písemnou přípravou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium zahraniční literatury k tématu DisP.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Odpadní vody, charakter znečišťujících látek ve vodách, organické látky a jejich stanovení, složení a množství splaškových vod, mikropolutanty. Základy legislativy. Technologické linky velkých, středních a malých ČOV. Centralizované a decentralizované čištění, průmyslové odpadní vody, mechanické čištění, hrubé předčištění, usazování. Obecné základy biologických čistírenských procesů, růst a množení mikroorganismu, růstová křivka, kinetické principy selekce mikroorganizmu, kinetika odstraňování substrátu. Principy aerobního čištění odpadních vod, aktivovaný kal, metabolismus organických sloučenin, odstraňování organických látek. Základní způsoby kultivace aktivovaného kalu, aktivační proces, spotřeba kyslíku, přestup kyslíku do vody, způsoba aerace. Hlavní technologické modifikace aktivačních systému, nejdůležitějš technologické parametry aktivace, faktory ovlivňující účinnost aktivace. Biologické odstraňování dusíku, nitrifikace, denitrifikace, aktivační systémy odstraňování dusíku, bioaugmentace, systém Anammox. Biologické odstraňování fosforu, aktivační systémy odstraňování fosforu, společné biologické odstraňování dusíku a fosforu, chemické odstraňováni fosforu. Anaerobní čistírenské procesy, porovnáni aerobních a anaerobních procesů, princip anaerobního rozkladu, anaerobní čištění odpadních vod, druhy reaktorů. Zpracování čistírenských kalů, anaerobní stabilizace, reaktory, kalový plyn, kalová voda, další hygienizace kalů, sušení a spalování kalů. Získávání fosforu z kalu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (P0724D290002) Úpravnictví P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0724D290002) Úpravnictví P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P2116) Nerostné suroviny (čtyřleté) (2102V009) Úpravnictví P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2116) Nerostné suroviny (čtyřleté) (2102V009) Úpravnictví P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2116) Nerostné suroviny (čtyřleté) (2102V009) Úpravnictví P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.