546-0904/02 – Hospodaření s odpady (HSO)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CAB72 prof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je rozšířit nabyté znalosti studentů zabývající se problematikou hospodaření s odpady. Předmět podává informace o charakteristice odpadů a postupů při nakládání s nimi, které se uplatňují zejména při ochraně životního prostředí. Zvláštní pozornost je věnována metodám a aplikacím v procesu nerostných surovin. Získané znalosti jsou východiskem pro optimalizaci, měření a řízení v oblasti odpadového hospodářství.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Vznik, druhy a vlastnosti odpadů, nakládání s nimi. Charakteristiky odpadů komunálních a průmyslových. Odpady z těžby a zpracování nerostných surovin. Způsoby zneškodňování odpadů : skládkování, sodifikace, tepelné zpracování, biologické zpracování. Fyzikální a chemické metody zpracování odpadů.

Povinná literatura:

Juchelková, D. Likvidace a využití odpadů. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2000 - 73 s. : il. ISBN 80-7078-747-3 Bilitewski, B a kol. Podrecznik gospodarki odpadami : teoria i praktyka. 1. vyd. Varšava : Seidel-Przywecki. Varšava, 2003, 734 s. ISBN 83-910801-9-6. Chriašteľ, L. Recyklácia odpadov.Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2000 - 102 s. : il. ISBN 80-227-1403-8. Juchelková, D. Odpady, vedlejší produkty a nakládání s nimi. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2005 - 98 s. : il. ISBN 80-248-0753-X. Kuraš, M. Odpadové hospodářství. Chrudim : Vodní zdroje Ekomonitor, 2008 - 143 s. ISBN 978-80-86832-34-0. Kuraš, M. Odpady, jejich využití a zneškodňování. Praha : Český ekologický ústav, 1994 - 241 s. : il. ISBN 80-85087-32-4. Rybín, M. Spalování paliv a hořlavých odpadů v ohništích průmyslových kotlů. Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1985 - 417 s. : il. Straka, F.Metody likvidace a energetického využití odpadů. Díl I, Skládky.Praha : VUSTE, [199-] - 237 s. : il.ISBN 80-85122-07-3. Straka, F. Bioplyn. Praha : Gas, 2006 - 706 s. : il. ISBN 80-7328-090-6. Obroučka, K. Termické odstraňování a energetické využívání odpadů. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava,2001 - 140 s. : il. ISBN 80-248-0009-8. Odpady - Praha : Economia, 1994- ISSN 1210-4922 Odpadové fórum - Praha : České ekologické manažerské centrum, 1999- ISSN 1212-7779 Internet: Econnect - životní prostředí, Zpravodaj MŽP, EcoMonitor http://www.vurv.cz/czbiom/ Jaroslav Váňa: Skripta z předmětu ekologie a ekotechnika. 2 doplněné vydání, 1998 Biologické metody zneškodňování odpadů a asanace : Eugenie Hanzlíčková, sborník referátů ze seminářů, Praha, 1994 Petr Škapa: Odpady a odpadové hospodářství Ekologické hodnocení a navrhování procesů : recyklační a maloodpadové technologie, Jan Mikoláš, Břetislav Řezníček Altman, V., Růžička, M. Technologie a technika skládkového hospodářství.Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 1996 - 82 s. : il. ISBN 80-7078-355-9. Altman, V. Odpadové hospodářství. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 1996 - 89 s. : il. ISBN 80-7078-372-9. Recyklace odpadů XI : 6.-7.12.2007, Košice. I / [editor Peter Fečko, Vladimír Čablík]. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007 - 248 s. : il. ISBN 978-80-248-1597-8. Recyklace odpadů XI : 6.-7.12.2007, Košice. II / [editor Peter Fečko, Vladimír Čablík]. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007 - 218 s. : il. ISBN 978-80248-1676-0. Ekologicky přijatelné způsoby hospodaření s odpady v (Euro)ekoregionu Čechy - Sasko - Slezsko. 2. mezinárodní konference 3.-4. února 1994, Most : sborník přednášek -FZP Ekologizace průmyslu. II, Průmyslové odpady –FZP, vyd. Dům techniky Ústí nad Labem, 1996 Fyzikálně-chemická úprava odpadů : sborník referátů ze semináře –FZP, vyd. BIJO, Praha, 1993 Hodnocení vlivu hospodářské činnosti na životní prostředí : druhá mezinárodní konference - 1993 : Praha, 20.-23. září 1993 : sborník konference. Díl 3, Odpadové hospodářství a ekologie ve stavebnictví -FZP-, vyd. Ministerstvo životního prostředí České republiky Hospodaření s druhotnými surovinami -FZP Nové způsoby odstraňování odpadů : (pneumatická doprava) –FZP Josef Soukup ; vyd. Výzkumný ústav výstavby a architektury, Praha Překládací stanice odpadů. II. díl -FZP- Jindřich Nesvadba, INKOTEKA,1996 Shromažďování a doprava odpadů na místo jejich využití nebo zneškodnění. [I. díl.] 1. část –FZP, Jindřich Nesvadba, 1995 Recyklace průmyslových odpadů –FZP, Jan Mikoláš, SNTL 1988 Recyklace v odpadovém hospodářství : sborník k semináři -FZP- sest. Rudolf Janál ; vyd. Česká zemědělská univerzita, Praha Základy moderního skládkování odpadů s příklady. Část 1 -FZP až část 7, Jindřich Nesvadba, 1996 Ekologické skládky domovního a průmyslového odpadu : Výstavba - provoz - bezpečnost -FZP- Alois Jurnik, ALDA, 1994

Doporučená literatura:

Náklady na nakládání s odpady a ekologické hospodářství : [překlad] –FZP, Bernard Fleet ; [vyd.] Český ekologický ústav,1995 Anaerobní technologie v ochraně životního prostředí -FZP- Michal Dohányos, Jana Zábranská, Pavel Jeníček ; Vysoká škola chemicko-technologická, Praha, Ministerstvo životního prostředí České republiky, 1996 Analytická identifikace masokostní moučky / Karel Obroučka ... [et al.] In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada vědecko-výzkumných ústavů - ISSN 1210-6003 - Roč. 51, č. 1 (2005), s. 139-148 : il. Biologické využití odpadů. Část 1 -FZP –3, Jindřich Nesvadba, INKOTEKA, 1994 Využití elektronického šrotu. Část 1 -FZP - Část 8 –FZP, Jindřich Nesvadba, INKOTEKA, 1999 Jak nakládat s tuhými, tekutými a plynnými odpady z provozu lakoven : odborná metodická příručka –FZP, 1996 Technológia ovzdušia a spracovanie odpadov : návody na cvičenia –FZP, Dagmar Samešová, Juraj Ladomerský ; vyd. Technická univerzita, Zvolen, 1995 Ekobilance v odpadovém hospodářství. Část 1 -FZP- 12, Jindřich Nesvadba, INKOTEKA, 1998 Odpadové hospodářství [Castro] -FZP- Dietmar Castro, Cornelia Rösler ; vyd. Německý ústav urbanistiky, Berlín, 1994 Využití elektronického šrotu. Část 1 -FZP - Část 8 –FZP, Jindřich Nesvadba, INKOTEKA, 1999

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

zpracování odborné rešerše na zvolené téma

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

• Legislativa • Úprava odpadů (drcení, mletí, třídění, separace) • Komunální odpady • Recyklace komunálních odpadů (sklo, papír, plasty, kovy, biologický odpad, stavební odpady) • Recyklace průmyslových odpadů • Skládkování • Biologické metody zneškodňování odpadů (kompostování, anaerobní digesce) • Termickými procesy (spalování, pyrolýza, zplyňování, plazmové procesy) • Rekultivace

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (P2116) Nerostné suroviny (čtyřleté) (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P2116) Nerostné suroviny (čtyřleté) (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P2116) Nerostné suroviny (čtyřleté) (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2116) Nerostné suroviny (čtyřleté) (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2116) Nerostné suroviny (čtyřleté) (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2116) Nerostné suroviny (čtyřleté) (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2116) Nerostné suroviny (čtyřleté) (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2116) Nerostné suroviny (čtyřleté) (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2116) Nerostné suroviny (čtyřleté) (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2116) Nerostné suroviny (čtyřleté) (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2116) Nerostné suroviny (čtyřleté) (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2017/2018 letní
2017/2018 zimní