546-0907/01 – Biologické metody zpracování nerostných surovin (BMNS)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity10
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Radmila KučerováGarant verze předmětuprof. Ing. Peter Fečko, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1996/1997Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FEC40 prof. Ing. Peter Fečko, CSc.
ZAV02 Ing. Jaroslav Závada, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 20+0
distanční Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je uvést studenty do disciplíny zabývající se problematikou biotechnologických procesů při úpravě nerostných surovin a odpadů. Předmět podává informace o produkci biologicky aktivních látek biotechnologickým způsobem, které se uplatňují zejména při ochraně životního prostředí. Zvláštní pozornost je věnována metodám a aplikacím v oblasti nerostných surovin. Získané znalosti jsou východiskem pro optimalizaci, měření a řízení bioprocesu.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět se zabývá problematikou využití biochemických metod při zpracování nerostných surovin a odpadů za účelem zvýšení kvality suroviny nebo z důvodu separace užitkových složek, především kovů. Pozornost je především věnována metodám a aplikacím biochemických postupů při úpravě primárních surovin, jako jsou uhlí, rudy, ale i další suroviny, a kovonosných odpadů, kam lze zařadit elektroodpad včetně upotřebených baterií, odpady z těžby a úpravy surovin, důlní vody a sedimenty důlních vod, metalurgické odpady, kontaminované půdy, popílky a mnoho dalších. Díky stále novým a vyvíjejícím se průmyslovým technologiím se oblast využití mikroorganismů v průmyslovém měřítku neustále mění a rozšiřuje. V neposlední řadě jsou biochemické postupy využívány také při sanaci starých ekologických zátěží. Studenti mohou získané znalosti následně využít v průmyslových oblastech zabývajících se úpravou surovin a separací užitkových složek pomocí biochemických postupů, které fungují a neustále se dynamicky rozvíjejí po celém světě.

Povinná literatura:

FEČKO, P. a kol. Environmentální biotechnologie. Ostrava : VŠB-TUO, 2004. ISBN 80-248-0700-9. FEČKO, P. a kol. Biotechnológie v úprave uhlia. Ostrava : VŠB-TUO, 2008. ISBN 978-80-248-1701-9. PEŤKOVÁ, K., Ľ. JURKOVIČ a H. VOJTKOVÁ. Bioremediačný potenciál baktérií v uvoľňovaní arzénu z pochovaných elektrárenských popolov. Ostrava : VŠB-TUO, 2016. 148 s. ISBN 978-80-248-3999-8. KOTRBA, P., M. MACKOVÁ and T. MACEK. Microbial biosorption of metals. Dordrecht : Springer, 2011. 329 s. ISBN 978-94-007-0442-8 (váz.); 978-94-007-0443-5 (e-book).

Doporučená literatura:

KLABAN, V. Svět mikrobů; ilustrovaný lexikon mikrobiologie životního prostředí. Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. 416 s. ISBN 80-7041-687-4. LEDEREROVÁ, J. a kol. Biokorozní vlivy na stavební díla. Praha : Silikátový svaz, 2009. 273 s. ISBN 978-80-86821-50-4. BROŽOVÁ, S. a kol. Možnosti recyklace vybraných materiálů. Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2014. 99 s. ISBN 978-80-7204-880-9. KUČEROVÁ, R., L. KUČEROVÁ a V. MATÚŠKOVÁ. Biodegradation of selected pollutants in soil and sewage sludge. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2014. 62 s. ISBN 978-80-553-1854-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Studenti budou zkontrolováni u zkoušky

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod, Biotechnologie a jejich vývoj 2. Environmentální biogenní děje jako základní princip minerálních biotechnologií 3. Minerální biotechnologie 4. Chemická a biologická podstata koloběhu prvků v biosféře 5. Průběh environmentálních pochodů na ložiscích se sulfidickou mineralizací 6. Biologicko - chemické loužení pyritu (FeS2) 7. Biologicko - chemické loužení arzenopyritu (FeAsS) 8. Biologicko - chemické loužení Cu sulfidů 9. Biologicko - chemické loužení antimonitu (Sb2S3) 10. Biologicko - chemické loužení sfaleritu (ZnS) 11. Biologicko - chemické loužení galenitu (PbS) 12. Biologicko - chemické loužení sulfidických rud na povrchu důlních závodů 13. Neextrakční – úpravnické metody využití biologicko – chemických oxidačních dějů při zpracovaní sulfidických koncentrátů 14. Studium možností aplikace biogenních dějů do technologických postupů úpravy a zpracování vybraných sulfidických rud 15. Důsledky environmentálních dějů v biotopech sulfidických ložisek skládek odpadů z jejich těžby 16. Identifikace biogenních dějů v starých důlních zátěží

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P3646) Geodézie a kartografie P čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (P1701) Fyzika P čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (P2111) Hornictví P čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (P2110) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (P3904) Inženýrská ekologie P čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (P2102) Nerostné suroviny P čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (P2102) Nerostné suroviny (3902V010) Automatizace technologických procesů P čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P2111) Hornictví (2101V009) Hornictví P čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P2102) Nerostné suroviny (3902V010) Automatizace technologických procesů K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P2111) Hornictví (2101V009) Hornictví K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P3646) Geodézie a kartografie (3602V002) Geoinformatika K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinný stu. plán
2006/2007 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.