546-0912/02 – Flotace (Fl)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CAB72 prof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
VID30 prof. Ing. Jiří Vidlář, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je osvojit si fyzikálně-chemický, hydroseparační proces, tzv. flotaci, a to jak v teoretické, tak v praktické rovině. Flotaci lze využít jak pro čištění komunálních a průmyslových vod, tak při úpravě vod pitných a rovněž při úpravě nerostných surovin.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Studium teoretických aspektů flotace jemnozrnných surovin s akcentem na studium termodynamických jevů, mechanismů hydrofobizace, kinetiky flotačního procesu a aplikovaných technologických postupů. Je zdůrazněna úloha flotace při zpracování protních i druhotných surovin včetně čištění průmyslových a dalších odpadních vod. Nedílnou součástí je seznámení s výzkumem optimalizace a intenzifikace flotačního procesu a s vývojovými trendy ve výzkumu i ve flotační praxi.

Povinná literatura:

Kmeť Stanislav: Flotácia. Alfa,Bratislava,1992,ISBN 80-05-00971-2 Crozier D.Ronald: Flotation-Theory,Reagents and Ore Testing. Pergamon,1992,ISBN 0-08-041864-3 Vidlář,J.: Použití flotace při čištění průmyslových odpadních vod,publikace. OIS VTEI-OKR,Ostrava 1980 (58 s)

Doporučená literatura:

Kyncl, M.: Technologie zpracování a využití vodárenských kalů : monografie. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1604-3. Aktuální odborné publikace.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Individuální konzultace.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium zahraniční literatury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Podstata flotace, její historický vývoj a význam. Terminologie a zařazení flotace do fyzikálně-chemických a elektrochemických procesů separace látek. 2. Stavba a složení fází ve flotačním procesu (tuhé, kapalné a plynné), vlastnosti tuhé fáze. Flotovatelnost jako vlastnost tuhé fáze, metodika jejího určování. 3. Povrchové jevy na kontaktech fází, studium fázových rozhraní:kapalina-plyn, tuhá látka-plyn, tuhá látka-kapalina. Elementární flotační akt-termodynamická charakteristika flotačního procesu. 4. Fyzikální základy flotace. Rovnice rovnováhy fyzikálních sil na třífázovém kontaktu. Velikost částic a bublin plynu v podmínkách flotace. 5. Pravděpodobnostní charakteristika flotace. 6. Chemické základy flotace. Flotační reagencie, jejich členění a úloha v procesu. Adsorbce na fázových rozhraních. 7. Flotační sběrače, jejich chemická podstata a mechanismy jejich působení při hydrofobizaci tuhé fáze. 8. Aniontaktivní flotační sběrače sulfhydrilní a oxihydrilní, jejich významné typy a vlastnosti, způsoby sorpce. Kationtaktivní sběrače, vlastnosti,způsoby sorpce. Nepolární sběrače. 9. Flotační pěniče, jejich členění, chemické charakteristiky a způsoby sorpce. Funkce pěničů na fázovém rozhraní kapalina-plyn. Tvorba a vlastnosti dvou a třífázové flotační pěny. Měření pěnivosti. 10. Řídicí flotační reagencie, jejich rozdělení dle role a účinku ve flotaci. Mechanismy působení činidel flotaci aktivujících, potlačujících a modifikujících. 11. Strojně-technické vybavení flotace. Členění flotačních strojů dle funkčních parametrů. 12. Flotátory mechanické, pneumatické, kombinované, zvláštní a vývojové. Flotační zařízení pro čištění odpadních vod. Pomocná technická zařízení pro flotaci. 13. Technologie flotačního procesu. Metodika testů pro vyhodnocení flotovatelnosti látek, křivky flotovatelnosti a jejich vyhodnocování. 14. Klasifikace jednotlivých technologických operací a schémat flotace. Příklady technologie flotace uhlí, rud, nerudných surovin. Flotační stanice pro čištění odpadních vod. 15. Diskuse možností jednotlivých flotačních modifikací a technologických variant, vhodných pro čištění průmyslových a dalších odpadních vod (volná flotace, pěnová separace, iontová flotace, flotačně-gravitační separace aj.).

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2111) Hornictví (2101V009) Hornictví K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.