546-0921/02 – Geobotanika (GBotD)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
STA35 doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Využití fytocenologických a geobotanických metod ve vědě a výzkumu.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět je určen pro doktorandy se znalostmi ekologie, zabývající se problematikou vegetace v jednotlivých typech krajin. Zvláštní důraz je kladen na podtypy průmyslové krajiny. Předmět je zaměřen na curyšsko-montpelliérskou klasifikaci rostlinných společenstev s ekologickými faktory, mnohorozměrnou analýzu rostlinných dat a údajů o prostředí. Pojednává o vegetačních fenoménech vzhledem ke geomorfologii, geologii a mikroklimatu krajiny se zvláštním zaměřením na krajinu průmyslovou. Zabývá se strukturou vegetace a krajiny na větší prostorové škále, heterogenitou krajiny, změnami rozšíření vybraných druhů rostlin a rostlinných společenstev, vzhledem k faktorům prostředí. Obsahem předmětu je aplikace, tj. užití vegetačních map a jiných vegetačních dat v krajinném plánování, při regeneraci krajiny, v ochraně přírody ve vztahu k ekologii obnovy a bioindikaci.

Povinná literatura:

Jeník J.: Obecná geobotanika. - Skriptum UK Praha. 1970. Kubát, K. (ed.): Klíč ke květeně ČR. Academia, Praha, 2002. Kubíková J.: Geobotanické praktikum. - Skriptum UK Praha. 1971. Moravec J. a kol.: Fytocenologie. - Academia, Praha. 1994.

Doporučená literatura:

Moravec, J. a kol.: Přehled vegetace ČR. Svazek 1 – Acidofilní doubravy. Academia Praha, 1998. Kopecký K. & Hejný S. (1992): Ruderální společenstva bylin České republiky. Stud. Českoslov. Akad. Věd 1992/1: 1–128. Moravec J., Husová M., Chytrý M. & Neuhäuslová Z. (2000): Přehled vegetace České republiky. Svazek 2. Hygrofilní, mezofilní a xerofilní opadavé lesy. Academia, Praha. Moravec J., Husová M., Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1982): Die Assoziationen mesophiler und hygrophiler Laubwälder in der Tschechischen Sozialistischen Republik. Academia, Praha. Neuhäuslová Z. (2003): Přehled vegetace České republiky. Svazek 3. Vrbovotopolové luhy a bažinné olšiny a vrbiny. Academia, Praha Rybníček K., Balátová-Tuláčková E. & Neuhäusl R. (1984): Přehled rostlinných společenstev rašelinišť a mokřadních luk Československa. Stud. Českoslov. Akad. Věd 1984/8: 1–123. Chytrý M. & Tichý L.: Diagnostic, constant and dominant species of vegetation classes and alliances of the Czech Republic: a statistical revision. Folia Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis 108: 1–231.2003. Chytrý M., Kučera T. et Kočí M. eds.: Katalog biotopů České republiky. - Agentura ochrany přírody a krajiny, Praha, 2001. Moravec, J. a kol.: Přehled vegetace ČR. Svazek 2 – Hygrofilní, mezofilní a xerofilní opadavé lesy. Academia Praha, 2000. Moravec, J. a kol.: Rostlinná společenstva ČR a jejich ohrožení. Sb. Severočeskou přírodou, Litoměřice, 1995. Neuhauslová, Z. a kol: Mapa potenciální přirozené vegetace ČR. Academia Praha, 1998.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

zpracování eseje na dané téma

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Fytocenologické školy. 2. Metody sběru dat, zpracování a vyhodnocování dat. 3. Mapování vegetace, mapa reálné vegetace. 4. Biotopy ČR pro Natura 2000 – Klasifikace a popis biotopů. 5. Charakteristika nejdůležitějších typů vegetace ČR (syntaxonomie, druhové složení, ekologická charakteristika, rozšíření, stupeň ohrožení, význam v krajině). 6. Společenstva vod a mokřadů - stojaté vody. 7. Společenstva vod a mokřadů - tekoucí vody. 8. Společenstva luk a pastvin. 9. Xerotermní travinná společenstva. 10. Společenstva rašelinišť, slaných půd a písčin. 11. Společenstva skalních štěrbin a sutí. 12. Společenstva vysokohorských niv a trávníků. 13. Křovinaté lemy a pláště. 14. Společenstva opadavých listnatých a smíšených lesů - lužní lesy, olšiny. Společenstva opadavých listnatých a smíšených lesů – suťové lesy. 15. Společenstva opadavých listnatých a smíšených lesů - doubravy, dubohabřiny. 16. Společenstva opadavých listnatých a smíšených lesů - bučiny. 17. Společenstva jehličnatých lesů a kosodřeviny. 18. Společenstva lesních pasek. 19. Synantropní vegetace. 20. Hlavní projevy synantropizace lesních a nelesních společenstev.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2002/2003 zimní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3904) Inženýrská ekologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3904) Inženýrská ekologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2015/2016 zimní