546-0924/02 – Ochrana ŽP v průmyslu (OŽPPR)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LAP20 prof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit posluchače s dnes používanými průmyslovými technologiemi a s jejich vlivy na životní prostředí a rovněž s vybranými technologiemi používanými k ochraně životního prostředí.

Vyučovací metody

Semináře
Individuální konzultace

Anotace

Předmět je zaměřen na minimalizaci negativného vlivu průmyslu na životní prostředí. Snižováni emisi a znečišťujících látek všeho druhu. Snižování negativních dopadů fyzikálně-technických veličin na ŽP (hluk, vibrace, ionizující záření, teplo atd.). Nakládání s odpady, bezodpadové technologie. Vzájemné vztahy a důsledky mezi ekonomikou - energetikou - ekologií v průmyslové činnosti. Minimalizace dopadů hlavních průmyslových odvětví na životní prostředí.

Povinná literatura:

LAPČÍK, V. Průmyslové technologie a jejich vliv na životní prostředí (monografie). Ostrava: VŠB-TU, 2009, II. doplněné vydání 2011. 362 s. ISBN 978-80-248-2015-6. LAPČÍK, V. Výrobní a environmentální technologie. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2008. 250 s. http://www.hgf.vsb.cz/oblasti/instituty-a-pracoviste/instituty/546/www/studijni-materialy HERČÍK, M., V. LAPČÍK a K. OBROUČKA. Ochrana životního prostředí pro inženýrské studium. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1994. 243 s. LAPČÍK, V. Wind Farms and Their Impact on the Environment (chapter in book). In: Wind Farm - Technical Regulations, Potential Estimation and Siting Assessment/Book 1 (book edited by Gastón Orlando Suvire). Croatia, Austria: InTech, 2011. pp. 141–162 (22 p.). ISBN 978-953-307-483-2.

Doporučená literatura:

LAPČÍK, V. Posuzování vlivů větrných elektráren na životní prostředí. Životné prostredie (Revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie), 2015, č. 1 (roč. 49), s. 29-33. ISSN 0044-4863. LAPČÍK, V. a M. LAPČÍKOVÁ. Posuzování vlivů povrchové důlní činnosti na životní prostředí. Životné prostredie (Revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie), 2010, č. 1 (roč. 44), s. 10-14. ISSN 0044-4863. HERČÍK, M. a V. LAPČÍK. Ochrana životního prostředí pro HGF a FMMI. Ostrava: VŠB-TU, 1993. 200 s. LAPČÍK, V. a M. LAPČÍKOVÁ. Environmental Impact Assessment of Surface Mining. Inźynieria Mineralna (Journal of the Polish Mineral Engineering Society), 2011, Volume XII, No. 1, pp. 1-10. ISSN 1640-4920.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemná a ústní zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

Seminární práce - vliv vybrané technologie na životní prostředí.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Výroba surového železa, výroba litiny a výroba oceli v plamenných a v elektrických pecích a v konvertorech a vlivy těchto výrob na životní prostředí. 2. Tváření kovů za tepla, výroba trubek (včetně bezešvých) a tažení drátu. Kování, lisování a stříhání a vliv tváření kovů na životní prostředí. 3. Slévání, lití pod tlakem, odstředivé lití, sklopné lití, lití metodou vytavitelných a spalitelných modelů, lití do skořepinových forem, čištění a úprava odlitků. Vliv slévárenských procesů na životní prostředí. 4. Základy strojního obrábění - soustružení, vrtání a vyvrtávání, frézování, broušení, hoblování a obrážení. Vliv strojírenských výrob na životní prostředí. 5. Hlubinná těžba a její vliv na životní prostředí (vliv hlubinného dobývání na povrch, hlušinové hospodářství, důlní a odpadní vody, znečišťování ovzduší, rekultivace), povrchová těžba a její vliv na životní prostředí (zábor půdy, vlivy na povrchové a podzemní vody a na půdu, hluk, vliv na krajinný ráz, emisně – imisní situace). 6. Koksárenství a jeho vliv na životní prostředí. 7. Tepelná energetika včetně technologií pro snižování plynných emisí z energetiky (odsiřování, denitrifikace, redukce oxidu uhličitého). 8. Jaderná energetika (typy jaderných reaktorů, jaderný palivový cyklus) a její působení na životní prostředí (radioaktivní odpady z palivového cyklu jaderných elektráren, tepelné znečištění atd.). 9. Vodní elektrárny, větrné elektrárny, bioplynové stanice a sluneční elektrárny a jejich vliv na životní prostředí. 10.Silniční doprava a její vliv na životní prostředí (možnosti snižování emisí u zážehových a vznětových spalovacích motorů, emisní limity pro spalovací motory). Alternativní paliva a pohony. 11.Velkoobjemové anorganické výroby základních chemikálií, výroba průmyslových hnojiv, výroba pigmentů, výroba cementu a vápna, výroba skla, výroba keramických hmot a metalurgie neželezných kovů. Vliv vybraných anorganických výrob na životní prostředí. 12.Organické výroby základních chemikálií (nižší olefiny, vyšší olefiny, aromáty, kyslíkaté sloučeniny), organické výroby dusíkatých sloučenin, halogenovaných sloučenin a sloučenin síry. Působení chemických závodů organické výroby na životní prostředí. 13.Průmysl zpracování ropy (rafinerie) a nejdůležitější problémy ochrany životního prostředí v této oblasti. 14.Potravinářský průmysl (výroba sladu, výroba piva, výroba vína, výroba etanolu a kvasnic) a výroba organických kyselin, výroba cukru a škrobu. 15.Zemědělské chovy a zpracování jejich produkce, zpracování mléka a vliv potravinářského průmyslu na životní prostředí.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2002/2003 zimní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinný stu. plán
2022/2023 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinný stu. plán
2022/2023 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3904) Inženýrská ekologie P čeština Ostrava povinný stu. plán
2019/2020 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinný stu. plán
2019/2020 (P3904) Inženýrská ekologie K čeština Ostrava povinný stu. plán
2019/2020 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinný stu. plán
2019/2020 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinný stu. plán
2018/2019 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinný stu. plán
2017/2018 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinný stu. plán
2017/2018 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinný stu. plán
2017/2018 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinný stu. plán
2016/2017 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinný stu. plán
2016/2017 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinný stu. plán
2015/2016 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinný stu. plán
2014/2015 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinný stu. plán
2014/2015 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinný stu. plán
2013/2014 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinný stu. plán
2013/2014 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinný stu. plán
2012/2013 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinný stu. plán
2012/2013 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinný stu. plán
2011/2012 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinný stu. plán
2011/2012 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinný stu. plán
2010/2011 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.