546-0927/01 – Monitorování stavu ŽP (MONIT)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1996/1997Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LAP20 prof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 20+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 20+0
distanční Zápočet a zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit posluchače s monitorováním základních složek životního prostředí (ovzduší, voda, půda). Pojednáno je také o navrhování monitorovacích sítí a zařízení k odběru vzorků.

Vyučovací metody

Semináře
Individuální konzultace

Anotace

Monitorování kvality ovzduší. Navrhování monitorovacích sítí a zařízení pro odběr vzorků vzduchu. Určování podílu nejzávažnějších zdrojů na znečišťování ovzduší, kvantifikace příspěvku zdrojů znečišťování nacházejících se mimo sledované oblasti. Měření výzkumná, kontrolní a zvláštní (uskutečňovaná pomocí speciálních vozidel, letecké mapování znečištění apod.). Monitorování kvality vody. Navrhování monitorovacích sítí a zařízení na odběr vzorků vody. Monitorování kvality půdy. Bioindikace stavu životního prostředí. Světový význam monitorování ŽP (GEMS).

Povinná literatura:

1. BARTOVSKÝ, T. Analyzátory emisí. VUSTE Praha, 1994. 2. LAPČÍK, Vladimír. Výrobní technologie a jejich vliv na životní prostředí (monografie). VŠB-TU Ostrava. HGF, IEI, 2009. ISBN 978-80-248-2015-6. 362 s. 3. Serbousek, A.: Přístrojová technika pro měření čistoty ovzduší. Skriptum VŠB,Ostrava 1991. 4. Herčík, M. – Lapčík, V. – Obroučka, K.: Ochrana životního prostředí pro inženýrské studium. Skriptum VŠB-TU, Ostrava 1994. 243 s. 5. Mrkva, M.: Analyzátorové stanice pro kontrolu jakosti vod. Sešit 174, VÚV Praha 1989.

Doporučená literatura:

1. Herčík, M.: Životní prostředí. Skriptum VŠB-TU, Ostrava 1996, 1998. 141 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Testy Semestrální projekt

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Členění atmosféry (dle teploty, dle chemického složení). Složení atmosféry. 2.Znečišťování a znečištěné ovzduší. Povaha a vlastnosti znečišťujících látek. Pojem emise, imise, transmise, transfer. 3.Kyselé deště. Oteplování planety Země. 4.Ozónová vrstva Země. Smog. 5.Emisní limity - platná legislativa. 6.Imisní limity - platná legislativa. 7.Výpočet emisí u energetických, průmyslových a zemědělských zdrojů ve smyslu platné legislativy. Výpočet emisí u liniových zdrojů (silniční doprava). 8.Koncentrace (obsahy) znečišťujících látek: obsah prachu v plynu (hmotnostní koncentrace), obsah plynných látek (objemový poměr). 9.Optické sledování znečišťování TZL – metoda dle Ringelmanna a Bacharacha. 10.Metodika odběru vzorků v kruhovém a obdélníkovém profilu. 11.Měření prachu (TZL) – kontrolní, měření prachu (TZL) – kontinuální. 12.Kontrolní analýza plynů a spalin (Orsatův přístroj, odběrové nádoby atd.). 13.Kontinuální analýza plynů a spalin (přehled jednotlivých metod). 14.Přípustná míra obtěžování zápachem a intenzity pachů - platná legislativa. 15.Měření intenzity pachů (olfaktometrická metoda). 16.Vlastnosti a funkce vody. 17.Znečišťování vod. Povaha a vlastnosti znečišťujících látek. 18.Přípustné znečišťování vod. Výpočty koncentrací znečišťujících látek. Biochemické procesy. 19.Posuzování jakosti vody a způsob její klasifikace. 20.Monitorování stavu podzemních a povrchových vod. 21.Analyzátorové stanice (např. NAIADA – Standard, NAIADA MX – B a další stanice, objekty analyzátorových stanic). 22.Vlastnosti a funkce půdy. Znečišťování půdy. 23.Povaha a vlastnosti látek znečišťujících půdu. Přípustné znečišťování půd. 24.Monitorování kvality půdy – odebírání vzorků.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P3646) Geodézie a kartografie P čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (P1701) Fyzika P čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (P2111) Hornictví P čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (P2110) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (P3904) Inženýrská ekologie P čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (P2102) Nerostné suroviny P čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (P2102) Nerostné suroviny (3902V010) Automatizace technologických procesů P čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P2111) Hornictví (2101V009) Hornictví P čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P2102) Nerostné suroviny (3902V010) Automatizace technologických procesů K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P2111) Hornictví (2101V009) Hornictví K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P3646) Geodézie a kartografie (3602V002) Geoinformatika K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinný stu. plán
2006/2007 (P2301) Strojní inženýrství (2302V007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.