546-0927/02 – Monitorování stavu ŽP (MONIT)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LAP20 prof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit posluchače s monitorováním základních složek životního prostředí (ovzduší, voda, půda). Pojednáno je také o navrhování monitorovacích sítí a zařízení k odběru vzorků.

Vyučovací metody

Semináře
Individuální konzultace

Anotace

Monitorování kvality ovzduší. Navrhování monitorovacích sítí a zařízení pro odběr vzorků vzduchu. Určování podílu nejzávažnějších zdrojů na znečišťování ovzduší, kvantifikace příspěvku zdrojů znečišťování nacházejících se mimo sledované oblasti. Měření výzkumná, kontrolní a zvláštní (uskutečňovaná pomocí speciálních vozidel, letecké mapování znečištění apod.). Monitorování kvality vody. Navrhování monitorovacích sítí a zařízení na odběr vzorků vody. Monitorování kvality půdy. Bioindikace stavu životního prostředí. Světový význam monitorování ŽP (GEMS).

Povinná literatura:

1. BARTOVSKÝ, T. Analyzátory emisí. VUSTE Praha, 1994. 2. LAPČÍK, Vladimír. Výrobní technologie a jejich vliv na životní prostředí (monografie). VŠB-TU Ostrava. HGF, IEI, 2009. ISBN 978-80-248-2015-6. 362 s. 3. Serbousek, A.: Přístrojová technika pro měření čistoty ovzduší. Skriptum VŠB,Ostrava 1991. 4. Herčík, M. – Lapčík, V. – Obroučka, K.: Ochrana životního prostředí pro inženýrské studium. Skriptum VŠB-TU, Ostrava 1994. 243 s. 5. Mrkva, M.: Analyzátorové stanice pro kontrolu jakosti vod. Sešit 174, VÚV Praha 1989.

Doporučená literatura:

1. Herčík, M.: Životní prostředí. Skriptum VŠB-TU, Ostrava 1996, 1998. 141 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Testy Semestrální projekt

E-learning

Další požadavky na studenta

Seminární práce - vybraná oblast monitorování (monitoring kvality ovzduší, monitoring vody atd.).

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Členění atmosféry (dle teploty, dle chemického složení). Složení atmosféry. 2.Znečišťování a znečištěné ovzduší. Povaha a vlastnosti znečišťujících látek. Pojem emise, imise, transmise, transfer. 3.Kyselé deště. Oteplování planety Země. 4.Ozónová vrstva Země. Smog. 5.Emisní limity - platná legislativa. 6.Imisní limity - platná legislativa. 7.Výpočet emisí u energetických, průmyslových a zemědělských zdrojů ve smyslu platné legislativy. Výpočet emisí u liniových zdrojů (silniční doprava). 8.Koncentrace (obsahy) znečišťujících látek: obsah prachu v plynu (hmotnostní koncentrace), obsah plynných látek (objemový poměr). 9.Optické sledování znečišťování TZL – metoda dle Ringelmanna a Bacharacha. 10.Metodika odběru vzorků v kruhovém a obdélníkovém profilu. 11.Měření prachu (TZL) – kontrolní, měření prachu (TZL) – kontinuální. 12.Kontrolní analýza plynů a spalin (Orsatův přístroj, odběrové nádoby atd.). 13.Kontinuální analýza plynů a spalin (přehled jednotlivých metod). 14.Přípustná míra obtěžování zápachem a intenzity pachů - platná legislativa. 15.Měření intenzity pachů (olfaktometrická metoda). 16.Vlastnosti a funkce vody. 17.Znečišťování vod. Povaha a vlastnosti znečišťujících látek. 18.Přípustné znečišťování vod. Výpočty koncentrací znečišťujících látek. Biochemické procesy. 19.Posuzování jakosti vody a způsob její klasifikace. 20.Monitorování stavu podzemních a povrchových vod. 21.Analyzátorové stanice (např. NAIADA – Standard, NAIADA MX – B a další stanice, objekty analyzátorových stanic). 22.Vlastnosti a funkce půdy. Znečišťování půdy. 23.Povaha a vlastnosti látek znečišťujících půdu. Přípustné znečišťování půd. 24.Monitorování kvality půdy – odebírání vzorků.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2002/2003 zimní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3904) Inženýrská ekologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3904) Inženýrská ekologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P3646) Geodézie a kartografie (3602V002) Geoinformatika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2018/2019 zimní
2017/2018 letní
2017/2018 zimní