546-0940/04 – Instrumentální metody chemické analýzy (IMCH)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity10
Garant předmětudoc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PER34 doc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je rozšířit teoretické znalosti a praktické využití vybraných instrumentálních metod chemické analýzy nerostných surovin, produktů úpravy a zpracování environmentálního materiálu. ZNALOSTI PROKÁZANÉ PO UKONČENÍ PŘEDMĚTU: Získání rozšíření základních poznatků nejen o vzorkování v souvislosti s jeho podílem na celkové nejistotě prováděné analýzy, ale i z moderních pokročilých instrumentálních metod chemické analýzy. Budou schopni porozumět použití analytických reakcí při analýze; zvolit správný způsob zpracování vzorků; charakterizovat parametry důležité u instrumentálních metod; porovnat možnosti klasických, elektrochemických, spektrofotometrických a separačních metod; získat představu o praktickém použití metod. Prohloubí se tak jejich připravenost pro samostatné řešení analytických problémů vybranými instrumentálními metodami při řešení své disertační práce a následně v běžné analytické praxi. DOVEDNOSTI PROKÁZANÉ PO UKONČENÍ PŘEDMĚTU: Získání kompetence pracovat v analytické laboratoři, schopnost vyvíjet základní metody analýzy, prezentace a vyhodnocení výsledků, osvojení si správné zásady práce v laboratoři. Budou schopni tvořivým způsobem zvolit optimální metodu pro řešení konkrétních analytických problémů analytické praxe.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Předmět je zaměřen na moderní pokročilé analytické techniky, s kterými se může student setkat při řešení své disertační práce a které jsou běžně využívány v kontrolních i vývojových analytických laboratořích. Cílem je rozšíření a doplnění základních znalostí instrumentálních metod chemické analýzy nerostných surovin, produktů úpravy a zpracování environmentálních materiálů. Důraz je kladen na porozumění principů, technického vybavení a využití metod elektrochemických, separačních i optických.

Povinná literatura:

MELOUN M. a J. MILITKÝ. Kompendium statistického zpracování dat, Academia Praha 2002 (1. vydání), Academia Praha 2006 (2. vydání), Karolinum Praha 2013 (3. vydání). 985 s. Dostupné z: https://meloun.upce.cz/docs/books/kompendium.pdf. PERTILE E., V. ČABLÍK. Instrumentální metody analýzy, ČSVTS VŠB TUO, 2006, 238 s. ISBN 80-248-1049-2. PRAUS, P. a J. VONTOROVÁ. Analytická chemie II. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2015. ISBN 978-80-248-3734-5. PERTILE, E. Instrumental Methods of Analysis. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2017. ISBN 978-80-248-4124-3.

Doporučená literatura:

KŘÍŽEK, M. a J. ŠÍMA. Analytická chemie. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, 2015. ISBN 978-80-7394-486-5. JANOŠ, P. Čím se zabývá environmentální analytická chemie. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí, 2014. ISBN 978-80-7414-789-0. Analytical chemistry: a modern approach to analytical science. 2nd ed. Editor J.-M MERMET, editor M. OTTO, editor M. VALCÁRCEL. Weinheim: Wiley-VCH, c2004. ISBN 3527305904. PATNAIK P. Handbook of environmental analysis: chemical pollutants in the air, water, soil and solid wastes. 2nd ed., CRC Press, Boca Raton, 2011, 1- 824.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

pravidelný kontakt s vyučujícím na individuálních konzultacích ústní zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

pravidelný kontakt s vyučujícím na individuálních konzultacích

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Procesy získávání informací. Automatizace měření a sběru dat, kontinuální měření chemických charakteristik v úpravnictví. Hodnocení analytických výsledků a postupů, vyjádření výsledků chemické analýzy. Statistické zpracování výsledků. Návrh činnosti vyplývající ze získaných dat. Zásady GLP. Metody kontroly technologických procesů (vývoj analytických metod, nadstavba analytické chemie se zaměřením na průmyslové procesy). Vývoj a standardizace analytických metod. Operační postupy pro vzorkování; systém QA/QC. Úprava vzorku před analýzou. Analytické metody absolutní a komparativní. Rychlé analytické metody – screening. Kalibrační metody. Přenosné přístroje pro analýzu materiálů na skládkách a v terénu, parametry pro jejich volbu a hodnocení. Vybrané elektroanalytické metody aplikované při analýze nerostných surovin, produktů úpravy a zpracování environmentálního materiálu. Příprava vzorků, aplikace. Separační metody aplikované při analýze nerostných surovin, produktů úpravy a zpracování environmentálního materiálu - teoretické základy a praktické možnosti. Optické metody aplikované při analýze nerostných surovin, produktů úpravy a zpracování environmentálního materiálu. Příprava vzorků, aplikace. Povrchová analýza rastrovací sondou (STM, AFM, SNOM); fotonovou sondou (PES, XPS, UPS, LAMMS, aj.); elektronovou sondou (EPXMA, SEM, kombinovaná AEM, AES, aj.), iontovou sondou (RBS, ISS, SIMS, aj.); pólovou sondou (FIM, aj.). Nové trendy v instrumentálních metodách s aplikací v úpravnictví. Spřažené techniky GC-MS, LC-MS, CE-MS, GC/LC-ICP-MS, speciační analýza, LC/GC-IR, LC-NMR.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0724D290001) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0724D290001) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0724D290001) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0724D290001) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0724D290001) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0724D290001) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0724D290001) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0724D290001) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0724D290001) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0724D290001) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 letní