546-0955/01 – Aplikovaná mikrobiologie v industriálním prostředí (AMIP)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity10
Garant předmětudoc. Mgr. Hana Vojtková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Mgr. Hana Vojtková, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VOJ195 doc. Mgr. Hana Vojtková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Základní znalosti při ukončení předmětu: - charakterizovat znaky základních skupin mikroorganismů a jejich význam v biogeochemických cyklech prvků - chápat fylogenetické i biotické vztahy jednotlivých skupin mikroorganismů, jejich postavení v rámci biosféry a jejich vliv na utváření života i stabilitu současných ekosystémů - chápat význam mikroorganismů jako základních činitelů v procesech biomineralizace a biologického zvětrávání biotransformace, průmyslové a environmentální dopady těchto procesů - chápat vliv mikroorganismů na mobilitu kontaminantů v prostředí a jejich využití v procesech moderní těžby nerostů a hornin - schopnost vyhodnotit vhodnost určitého mikroorganismu pro konkrétní biotechnologický postup s ohledem na ekologické důsledky tohoto rozhodnutí - schopnost samostatně pracovat s cizojazyčným odborným textem, zvládnout odbornou terminologii, orientovat se v základních databázích mikroorganismů (Genbank, EMBL, FASTA) a ve světových sbírkách mikroorganismů; - schopnost synteticky vyhodnotit získaná experimentální data a publikovat je v českém i cizím jazyce Základní dovednosti při ukončení předmětu: - získané vědomosti využít při zpracování své disertační práce - získané znalosti uplatnit při samostatném plánování a řešení experimentů, schopnost objektivně zaznamenávat výsledky experimentální práce, schopnost zpracovat získaná data a synteticky vyhodnotit důsledky pozorovaných jevů s ohledem na další praktická využití - zhodnotit vhodnost určitého mikroorganismu pro konkrétní biotechnologický postup s ohledem na širší environmentální důsledky tohoto rozhodnutí - samostatně pracovat s cizojazyčným odborným textem, zvládnout odbornou terminologii, schopnost orientovat se v základních databázích mikroorganismů - schopnost publikovat na odborné mikrobiologické téma v českém i cizím jazyce

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Ostatní aktivity
Sběr dat v terénu

Anotace

Předmět je zaměřen na úlohu mikrobioty v industriálním prostředí, zejména jako kontaktní bioty indikující stav životního prostředí. Předmět spojuje oblasti mikrobiální ekologie, environmentální mikrobiologie a mikrobiální biotechnologie, seznamuje s moderními metodami hodnocení mikrobioty v prostředí starých environ. zátěží. Mikrobiální rozmanitost v ekosystémech bude specifikována s ohledem na zájmové lokality dle tématu disertační práce, důraz je kladen na kvalitativní a kvantitativní metody hodnocení mikrobiálních komunit a souvisejících bioprocesů ve studovaném prostředí včetně jejich funkcí v procesech revitalizace posttěžebního prostředí.

Povinná literatura:

FEKETOVÁ, Z., A. ŠIMONOVIČOVÁ, K. SCHWARZKOPFOVÁ a H. VOJTKOVÁ. Mikrobiálne indikátory a mikroorganizmy v substrátoch environmentálnych záťaží. Ostrava: VŠB – TU, 2017. ISBN 978-80-248-4129-8 SEDLÁČEK, Ivo. Taxonomie prokaryot. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 270 s. ISBN 978-80-210-4207-0 BALTZ R. H., J. E. DAVIES a A. L. DEMAIN. Manual of Industrial Microbiology and Biotechnology. Washington: ASM Press, 2010. ISBN 978-1-55581-512-7 ELDOR, P. A. Soil Microbiology, Ecology and Biochemistry. Elsevier, 2014. 560 s. ISBN 978-0-12-415955-6

Doporučená literatura:

PEŤKOVÁ, K., Ľ. JURKOVIČ a H. VOJTKOVÁ. Bioremediačný potenciál baktérií v uvoľňovaní arzénu z pochovaných elektrárenských popolov. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2016. 150 s. ISBN 978-80-248-3999-8 VOJTKOVÁ, H. Pseudomonas: New Isolates of Metal Resistant Bacteria from the Anthropogenic Sediment of Settling Basins. Košice: TU Košice – Fakulta BERG, 2014. 109 s. ISBN 978-80-553-1839-4 SARETHY, I. P., S. PAN a M. K. DANQUAH. Modern Taxonomy for Microbial Diversity. London: IntechOpen, 2014. ISBN 978-953-51-1315-7 ZENGLER, K. Accessing Uncultivated Microorganisms: From the Environment to Organisms and Genomes and Back. Washington DC: ASM Press, 2008. 308 s. ISBN 978-1-55581-406-9

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

aktivní účast na konzultacích k tématu disertační práce zpracování odborné rešerše na zadané téma vztahující se k disertační práci ústní zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

- aktivní účast na konzultacích k tématu disertační práce - zpracování odborné rešerše na zadané téma vztahující se k disertační práci

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Mikroorganismy v posttěžebních ekosystémech, abiotické a biotické podmínky sukcese mikrobioty in situ Metody studia mikrobiálních populací v industriálním prostředí, faktory ovlivňující stabilitu mikrobiální populace Mikrobiomy v antropogenně kontaminovaných půdách a jejich význam v revitalizaci půd Aktivita mikroorganismů v průmyslových odpadních vodách, problematika patogenů při zpětném využití vod Vliv industriálního prostředí na genotyp mikroorganismů, determinanty kovové rezistence, PGPR-mikroorganismy Mikroorganismy jako indikátory stavu prostředí, význam mikroorganismů v testech ekotoxicity Mikrobiální bioprospekce, význam hledání a testování nových kmenů, metody identifikace mikroorganismů Taxonomie a systematika mikroorganismů (se zaměřením na téma disertační práce) Fyziologie a metabolismus mikroorganismů, adaptační mechanismy, extremofilní mikroorganismy Mikrobiální biotechnologie – mikroorganismy jako zdroj bioaktivních metabolitů, význam v prům. biotechnologiích

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.