546-0963/02 – Legislativa. Organizace a řízení životního prostředí (LOŘŽP)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LAP20 prof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s prameny právní úpravy v oblasti životního prostředí v České republice. Pozornost je rovněž věnována organizaci a řízení životního prostředí.

Vyučovací metody

Semináře
Individuální konzultace

Anotace

Význam práva v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí. Právní normy jako nástroj řízení péče o životní prostředí. Právní úprava, organizace a řízení životního prostředí v ČR, Evropském společenství a ve světě. Výklad ústavního zákona ČR o životním prostředí. Právní úprava ochrany ovzduší, ochrany vod, nakládání s odpady, ochrany nerostných surovin, ochrany půd. Právní předpisy související s ochranou přírody, lesů, krajiny a kulturních památek. Právní předpisy v oblasti pracovního prostředí (hluk, vibrace, ionizující záření). Využívání moderních metod v oblasti právních úprav péče o životní prostředí.

Povinná literatura:

TUHÁČEK, M., J. JELÍNKOVÁ a kol. Právo životního prostředí (1. vydání). Praha: Grada Publishing, a.s., 2015. 288 s. JANČÁŘOVÁ, I. a kol. Právo životního prostředí: zvláštní část (1. vydání). Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2015. 621 s. DAMOHORSKÝ, M. a kol. Právo životního prostředí (3. vydání). Praha: C.H.Beck, 2010. 630 s. ISBN 978-80-7400-338-7. KRÄMER, L. EC Environmental Law. London: Sweet & Maxwell, 2000.

Doporučená literatura:

HERČÍK, M., J. FIEDOR, H. MUELLEROVÁ. Legislativa a ochrana životního prostředí. Ostrava: VŠB-TU, 2008. 186 s. ISBN 978-80-248-1837-5. DAMOHORSKÝ, M. a kol. Sbírka praktických příkladů z práva životního prostředí (2. vydání). Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010. 228 s. ISBN 978-80-7357-593-9. Úplné znění (ÚZ) č. 1223. Nakladatelství Sagit. Ostrava, 2017. ISBN 978-80-7488-255-5. DAMOHORSKÝ, M. Vznik, vývoj, systém a principy práva životního prostředí. In: Pocta prof. JUDr. Václavu Pavlíčkovi, CSc. k 70. narozeninám. Praha: Linde, 2004.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemná a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Seminární práce - vybraná část environmentálního práva.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. (Ústava ČR) a ústavní zákon č. 2/1993 Sb. (Listina základních práv a svobod) a jejich vztah k ochraně ŽP. 2. Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 3. Právní úprava odpadového hospodářství (zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška MŽP č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů, vyhláška MŽP č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech při nakládání s odpady, vyhláška MŽP č. 384/2001 Sb., o nakládání s PCB a další související právní předpisy). 4. Právní úprava v oblasti obalů - zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a související právní předpisy. 5. Právní úprava ochrany ovzduší – zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. 6. Imisní limity a povolený počet jejich překročení za kalendářní rok (příloha č. 1 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší), vyjmenované stacionární zdroje (příloha č. 2), seznam zón a aglomerací (příloha č. 3) a další přílohy k zákonu č. 201/2012 Sb. 7. Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. 8. Metody a postupy pro měření emisí, u kterých je vyžadováno osvědčení o akreditaci, a koeficienty ekvivalentu toxicity PCDD, PCDF a polychlorovaných bifenylů (příloha č. 1 k vyhlášce č. 415/2012 Sb.). 9. Podmínky provozu pro spalovací stacionární zdroje (příloha č. 2 k vyhlášce č. 415/2012 Sb.), požadavky na kvalitu paliv a hlášení o kvalitě paliva (příloha č. 3), podmínky provozu pro stacionární zdroje tepelně zpracovávající odpad (příloha č. 4 k vyhlášce č. 415/2012 Sb.). 10. Specifické emisní limity, emisní stropy a technické podmínky provozu stacionárních zdrojů, ve kterých dochází k používání organických rozpouštědel (příloha č. 5 k vyhlášce č. 415/2012 Sb.), specifické emisní limity a technické podmínky provozu pro stacionární zdroje, ve kterých dochází k nakládání s benzinem (příloha č. 6). 11. Vybrané výrobky, limitní hodnoty obsahu těkavých organických látek v těchto výrobcích a analytické metody pro stanovení obsahu těkavých organických látek v těchto výrobcích (příloha č. 7 k vyhlášce č. 415/2012 Sb.), podmínky provozu pro ostatní stacionární zdroje (příloha č. 8). 12. Obecné emisní limity (příloha č. 9) a další přílohy č. 10 až 16 k vyhlášce č. 415/2012 Sb. 13. Právní úprava péče o vodu ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a související právní předpisy. 14. Právní režim ochrany přírody a krajiny (zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů) a související právní předpisy. 15. Ochrana zemědělského půdního fondu (zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF). 16. Ochrana lesního půdního fondu a lesa (zákon č. 289/1995 Sb., o lesích). 17. Ochrana životního prostředí při využívání nerostného bohatství (zákon č. 44/1988 Sb., horní zákon, ve znění pozdějších předpisů a související právní předpisy). 18. Ochrana před nepříznivými účinky hluku a vibrací (nařízení vlády č. 272/2011 Sb.). 19. Právní úprava posuzování vlivů na životní prostředí - zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 20. Ochrana veřejného zdraví (zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1999/2000 zimní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3904) Inženýrská ekologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3904) Inženýrská ekologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2018/2019 zimní