546-0967/01 – Aplikovaná ekologie a ochrana biosféry (AEOB)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Vojtech Dirner, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DIR40 prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 20+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 20+0
distanční Zápočet a zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Obeznámit se s problematikou životního prostředí z celkového hlediska. Rozlišovat rozdílné přístupy, odhadnout a nalézt nejvhodnější řešení pro konkrétní problematiku ŽP. Posluchači budou schopni si opatřit informace pro práci s praxí, prokázat všeobecný přehled a vyhodnotit danou problematiku. Srovnávat jednotlivé přístupy a konfrontaci s praxí. Dokázat odvádět výsledky a řešit kvalitní práce zcela sám. Prokázat schopnost komunikace (aktivní mluvený i psaný projev), zvládnout odbornou terminologii.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Studium základních ekologických vazeb ve vztahu jedinec-druh-populace- společenstvo. Interakce biogenních složek přírody v systémech: litosféra- pedosféra-hydrosféra-atmosféra-fytosféra-zoosféra-mikro-organosféra včetně entropického ovlivnění. Metody minimalizace negativních jevů. Ekosystémy, jejich podstata, trofická struktura, toky energie a koloběhy látek. Budoucnost člověka a biosféry.

Povinná literatura:

Begon M., Harper J.L.-Townsend C.R., Ekologie, jedinci, populace a společenstva. Nakl. Univ. Olomouc, 1997. Stalmachová, B.: Základy ekologické obnovy průmyslové krajiny. Skripta Phare, VŠB - TU Ostrava. 1996. Sklenička, P. Základy krajinného plánování. Praha: Naděžda Skleničková, 2003. 321 s. ISBN 80-903206-0-0.

Doporučená literatura:

Pivnička P.: Aplikovaná ekologie. Karolinum Praha 2002. Spellerberg, I. F.: Monitorování ekologických změn. EkoCentrum: Brno, 1995.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

- seminární práce - průběžná písemná kontrola

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do ochrany životního prostředí. Vymezení základních pojmů. 2. Země a život. Člověk a jeho životní prostředí. 3. Poškozování přírodních složek prostředí. Znečišťování ovzduší a vod. Poškozování půd. 4. Negativní vlivy na stabilitu ekosystémů a na radiační a tepelnou bilanci planety. 5. Vlivy antropogenních činností na prostředí: zemědělství a průmysl. Fyzikální a chemické znečišťování prostředí. 6. Vlivy antropogenních činností na prostředí: získávání energie, těžba surovin, doprava. Neúměrné čerpání neobnovitelných zdrojů surovin a energií. Rekultivace a revitalizace krajiny. 7. Vlivy antropogenních činností na prostředí: konzumní způsob života, produkce odpadů. 8. Globální ekologické problémy. 9. Možnosti ochrany přírodních složek prostředí – technologická ochrana. Technologie ochrany ovzduší, ochrany vod a ochrany půd. Technologie ochrany před fyzikálním a chemickým znečišťováním znečišťováním. 10. Nakládání s odpady. Základní způsoby likvidace odpadů. Zavádění „čistých“ technologií. 11. Úspora spotřeby energie - využívání jejích alternativních zdrojů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.