546-0979/01 – Flotace nerostných surovin a odpadů (FNSO)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CAB72 prof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je osvojit si fyzikálně-chemický, hydroseparační proces, tzv. flotaci, a to jak v teoretické, tak v praktické rovině. Flotaci lze využít jak pro čištění komunálních a průmyslových vod, tak při úpravě vod pitných a rovněž při úpravě nerostných surovin.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Studium teoretických aspektů flotace jemnozrnných surovin s akcentem na studium termodynamických jevů, mechanismů hydrofobizace, kinetiky flotačního procesu a aplikovaných technologických postupů. Je zdůrazněna úloha flotace při zpracování protních i druhotných surovin včetně čištění průmyslových a dalších odpadních vod. Nedílnou součástí je seznámení s výzkumem optimalizace a intenzifikace flotačního procesu a s vývojovými trendy ve výzkumu i ve flotační praxi.

Povinná literatura:

WANG, L.K., SHAMMAS, N.K., SELKE, W.A., AULENBACH, D.B. Flotation Technology. Humana Press Inc., 2010. FEČKO, P. Netradiční způsoby úpravy černouhelných kalů. Ostrava: VŠB-TUO, 2001. ISBN 80-7078-921-2. KMEŤ S. Flotácia. Alfa, Bratislava, 1992, ISBN 80-05-00971-2. VIDLÁŘ J. Použití flotace při čištění průmyslových odpadních vod. OIS VTEI-OKR, Ostrava 1980.

Doporučená literatura:

ČABLÍK V., IŠEK, J., ŻELAZNY S., KUŠNIEROVÁ M., ČABLÍKOVÁ L., DOLINSKÁ S., TORA B., VOGT E. Kinetics of flotation of fine grained coal from Staříč mine by using pyrolysis oils. PRZEMYSŁ CHEMICZNY. 2017, 1(4), 156-159. DOI: 10.15199/62.2017.4.24. ISSN 0033-2496. ZÁVADA J. Flotace nerostných surovin a odpadů. VŠB-TUO. 2012. Elektronický dokument. http://hgf10.vsb.cz/546/Flotace/ KYNCL, M. Technologie zpracování a využití vodárenských kalů : monografie. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1604-3. Vědecké databáze: Science Direct, SpringerLink, Wiley Online Library

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Individuální konzultace ke studované problematice. Ústní zkouška s písemnou přípravou. Tématické okruhy zkušebních otázek vycházejí z osnovy předmětu a mají vazbu na téma disertační práce.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium zahraniční literatury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Flotace, terminologie a zařazení flotace do fyzikálně-chemických a elektrochemických procesů separace látek. Stavba a složení fází ve flotačním procesu - povrchové jevy na kontaktech fází, studium fázových rozhraní. Elementární flotační akt-termodynamická charakteristika flotačního procesu. Fyzikální základy flotace. Rovnice rovnováhy fyzikálních sil na třífázovém kontaktu. Chemické základy flotace. Flotační reagence, jejich členění a úloha v procesu. Adsorbce na fázových rozhraních. Flotační sběrače, jejich chemická podstata a mechanismy jejich působení při hydrofobizaci tuhé fáze. Aniontaktivní flotační sběrače sulfhydrilní a oxihydrilní, jejich významné typy a vlastnosti, způsoby sorpce. Kationtaktivní sběrače; nepolární sběrače. Flotační pěniče. Funkce pěničů na fázovém rozhraní kapalina-plyn. Řídicí flotační reagencie. Mechanismy působení činidel. Strojně-technické vybavení flotace. Flotátory mechanické, pneumatické, kombinované, zvláštní a vývojové. Technologie flotačního procesu. Metodika testů pro vyhodnocení flotovatelnosti látek, křivky flotovatelnosti a jejich vyhodnocování. Klasifikace jednotlivých technologických operací a schémat flotace. Příklady technologie flotace uhlí, rud, nerudných surovin. Diskuse možností jednotlivých flotačních modifikací a technologických variant, vhodných pro čištění průmyslových a dalších odpadních vod (volná flotace, pěnová separace, iontová flotace, flotačně-gravitační separace aj.).

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0724D290001) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0724D290001) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0724D290001) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0724D290001) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P2116) Nerostné suroviny (čtyřleté) (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P0724D290001) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0724D290001) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P2116) Nerostné suroviny (čtyřleté) (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P2116) Nerostné suroviny (čtyřleté) (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P0724D290001) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0724D290001) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P2116) Nerostné suroviny (čtyřleté) (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2116) Nerostné suroviny (čtyřleté) (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2116) Nerostné suroviny (čtyřleté) (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P0724D290001) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0724D290001) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (P2116) Nerostné suroviny (čtyřleté) (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2116) Nerostné suroviny (čtyřleté) (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2116) Nerostné suroviny (čtyřleté) (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2116) Nerostné suroviny (čtyřleté) (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2116) Nerostné suroviny (čtyřleté) (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2116) Nerostné suroviny (čtyřleté) (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní
2019/2020 letní
2019/2020 zimní