546-0986/01 – Aplikovaná geobotanika (APGE)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
STA35 doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Hlavním cílem předmětu je poskytnout studentům znalosti rostlin a rostlinných společenstev ve vztahu ke geologickému substrátu. Aplikovaná geobotanika je významná při studiu vlivu průmyslové a těžební činnosti na rostliny, při průzkumu nerostných zdrojů a má strategický význam v geologickém mapování v terénu pomocí vegetace. Studenti získají schopnost aplikovat teoretické informace na konkrétní případové studie o vegetaci, schopnost shromažďovat údaje pomocí statisticky vhodných návrhů a popisovat je pomocí moderních kvantitativních metod, získají dobré zkušenosti v terénu, včetně schopnosti úspěšně rozpoznávat předměty studie, tj. druhy, společenstva a základní environmentální faktory ve vztahu k podloží, schopnost syntetizovat informace z různých oblastí důležitých pro vysvětlení vegetačního vzorce (geologie, pedologie, klimatologie, lidské dějiny, současné hospodářské a sociální činnosti, zahlazování škod atd.)

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět se zabývá problematikou vegetace v jednotlivých typech industriálních krajin. Předmět je zaměřen na curyšsko-montpelliérskou klasifikaci rostlinných společenstev formujících se v průmyslových typech krajin, pojednává o vegetačních fenoménech vzhledem ke geomorfologii, geologii a mikroklimatu krajiny se zvláštním zaměřením na krajinu průmyslovou. Zabývá se strukturou vegetace a heterogenitou krajiny, změnami rozšíření vybraných druhů rostlin a rostlinných společenstev. Součástí předmětu je užití vegetačních map a jiných vegetačních dat v krajinném plánování, při průzkumu nerostných zdrojů, při regeneraci a rekultivaci a pro bioindikaci. Významnou součástí je znalost invazních druhů a rostlin a jejich šíření v industriálních typech krajin.

Povinná literatura:

CHYTRÝ, M. a kol. Katalog biotopů České republiky. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2010. ISBN 978-80-87457-03-0 NEUHÄUSLOVÁ, Z. a kol. Mapa potenciální přirozené vegetace ČR. Praha: Academia, 2001. ISBN 978-80-20006-87-5 PERGL, P. et al. Black, Grey and Watch Lists of alien species in the Czech Republic based on environmental impacts and management strategy. NeoBiota. 2016, č. 28, s. 1-37; DOI: 10.3897/neobiota.28.4824 STALMACHOVÁ, B. a E. SIERKA. Managed Succession in Reclamation of Postmining Landscape. Košice: Technická univerzita, 2014. ISBN 978-80-556-1852-3

Doporučená literatura:

GUTH, J. a T. KUČERA. Monitorování změn krajinného pokryvu s využitím DPZ a GIS. Praha: Příroda 10, 1997 MORAVEC, J. a kol. Fytocenologie. Praha: Academia, 1994. 403 s. ISBN 80-200-0457-2 KOPECKÝ, K. a S. HEJNÝ. Ruderální společenstva bylin České republiky. Praha: Academia, 1992 STALMACHOVÁ, B. a kol. Strategie řešení invazních druhů rostlin v obcích česko-polského pohraničí. Ostrava : Image studio, 2019. ISBN 978-80-907502-1-0 KENT M. Vegetation Description and Data Analysis. Wiley-Blackwell, 2011. ISBN 978-0-471-49093-7

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

zpracování semestrální práce na dané téma ústní zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování semestrální práce na dané téma

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Metody sběru dat, zpracování a vyhodnocování dat 2. Vegetační stupňovitost podle Zlatníka a Skalického 3. Charakteristika nejdůležitějších typů vegetace ČR (syntaxonomie, druhové složení, vazba na geologické podloží a stanoviště, význam v industriální krajině) 4. Mapování vegetace, mapa reálné vegetace 5. Vegetace a průzkum nerostných zdrojů 6. Vegetace a postindustriální stanoviště 7. Společenstva vod a mokřadů – stojaté vody, syntaxonomie, význam pro regeneraci industriální krajiny 8. Společenstva vod a mokřadů – ekoucí vody, syntaxonomie, význam pro regeneraci industriální krajiny 9. Společenstva luk a pastvin – syntaxonomie, význam pro regeneraci krajiny 10. Xerotermní travinná společenstva – syntaxonomie, význam pro regeneraci krajiny 11. Křovinaté lemy, význam pro regeneraci krajiny 12. Společenstva opadavých listnatých a smíšených lesů, význam pro regeneraci krajiny 13. Synantropní vegetace, hlavní projevy synantropizace 14. Invazní druhy rostlin

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.