546-0992/01 – Vodohospodářská zařízení v industriální krajině (VZI)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Vojtěch Václavík, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Vojtěch Václavík, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VAC78 prof. Ing. Vojtěch Václavík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student po absolvování daného předmětu bude schopen: - charakterizovat, debatovat, diskutovat o problematice vodohospodářských zařízení v industriální krajině; - bude schopen správně navrhnout a provozovat vodohospodářská zařízení pro eliminaci nenadálých událostí v industriální krajině a průmyslových areálech. - bude schopen správně navrhnout a provozovat vodohospodářská zařízení pro akumulaci vody v industriální krajině a průmyslových areálech.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět se zabývá funkčním a konstrukčním řešením, návrhem a provozováním vodohospodářských zařízení, které vedou k ochraně industriální krajiny a průmyslových areálů proti účinkům nenadálých událostí (např. povodní). Dále se jedná o vodohospodářská zařízení (jezy, ochranné hráze, průmyslové nádrže), které slouží k akumulaci vody pro využití v technologických procesech průmyslových areálů.

Povinná literatura:

VÁCLAVÍK, V. Účelové vodohospodářské nádrže. Ostrava: VŠB – TUO, 2007. ISBN 978-80-248-1336-3 ŘÍHA, J. Ochranné hráze na vodních tocích. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3570-2 ČIHÁK, F. a V. MEDŘICKÝ. Hydrotechnické stavby 20: navrhování jezů. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2001. 154 s. ISBN 80-01-02402-4 JANDORA, J. a J. ŘÍHA. The failure of embankment dams due to overtopping. Brno: VUTIUM, 2008. ISBN 978-80-214-3527-8 JULIEN, P. Y. River Mechanics. Cambridge: Cambridge University Press, 2018. ISBN 978-1-107-46277-9

Doporučená literatura:

MAREŠ, K. Úpravy toků: navrhování koryt. Praha: ČVUT, 1997. 210 s. ISBN 80-01-00903-3 VRÁNA, K. a J. BERAN. Rybníky a účelové nádrže. Praha: ČVUT, 1998. 150 s. ISBN 80-01-01713-3 ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami ZAGONJOLLI, M. Dam Break Modelling, Risk Assessment and Uncertainty Analysis for Flood Mitigation. London: Taylor & Francis Group, 2007. ISBN 978-0-415-45594-7

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

konzultace na odborné téma se zaměřením na obsah předmětu a téma disertační práce ústní zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast na přednáškách a konzultacích. Dle možnosti tématu disertační práce zapracování studované problematiky předmětu do disertační práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Krizové situace, krizová řízení vodního hospodářství v industriální krajině Krizové plány a jejich náležitosti, hlavní možné druhy krizí ve vodním hospodářství v industriální krajině Ochranné hráze – předpisy a dostupné podklady pro návrhy ochranných hrází, příslušenství ochranných hrází Ochranné hráze – posouzení stability, hodnocení spolehlivosti, stavební úpravy, provoz a údržba Retenční nádrže – jejich funkce, předpisy a technické podklady pro návrh, vlastní návrh ochranných nádrží Retenční nádrže – příslušenství retenčních nádrží, provoz a údržba retenčních nádrží v průmyslovém prostředí Úprava vodních toků s akcentem na ochranu industriální krajiny proti povodním Jezy a jejich funkce v industriální krajině: rozdělení, typy, funkce, provoz Navrhování jezů: hydrotechnické výpočty, konstrukční návrh stavební části jezu a jeho posouzení Nakládání se srážkovými vodami v průmyslových areálech – odvádění srážkových vod (dešťová kanalizace, návrh a provozování) Nakládání se srážkovými vodami v průmyslových areálech – akumulace srážkových vod v nádržích pro následné využití (hydrotechnické výpočty, návrh velikosti nádrží, provoz údržba)

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.